جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 7/9/71
دادنامه شماره : 527/2

رای شعبه دوم دیوان عالی کشور
هرچند حسب تعاریف و ضوابط مقرر در باب سرقت شروع به سرقت نیز یکی از مصادیق سرقت غیر جامع شرایط محسوب می گردد و از موارد تعدد معنوی است که به موجب تبصره 1 ماده 201 قانون مجازات اسلامی تا هنگامی که حد یا تعزیر جاری نشده باشد حکم یکبارسرقت رادارد و از این حیث تعیین دو مجازات تعزیری در مانحن فیه موجه نبوده و بر اساس ذیل ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو قسمت محکومیت چهل ضربه شلاق بلحاظ شروع به سرقت لغو اعلام و دادنامه به این صورت تصحیح می شود لیکن اصل ارکان دادنامه مورد اعتراض قابل تایید است و از حیث رعایت تشریفات قانونی و ضوابط آیین دادرسی اشکالی وارد نیست لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدید نظر خواسته ابرام می گردد0
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور ... عضومعاون ...

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
63

* سابقه *
شماره فرجامی : 19/23770 تاریخ رسیدگی : 7/9/71 شماره دادنامه :527/2 فرجامخواه آقای ... وکیل متهم آقای (الف ) فرجامخواسته دادنامه شماره 8556/12/70 صادره ازشعبه ششم دادگاه کیفری یک ... مرجع رسیدگی شعبه دوم دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان ... رئیس و ... عضومعاون ...

خلاصه جریان پرونده :
بنا به حکایت محتویات پرونده و کیفرخواست شماره 15 106/5/70 دادسرای عمومی ... آقای (الف ) فرزند ... 41 ساله به اتهام سرقت کامیون و محموله آن و شروع به سرقت تحت تعقیب قرارگرفته وتوجها" به شکایت شاکی و کشف کامیون و محموله آن ومدافعات غیرموجه متهم بزهکاری وی را محرز اعلام و طبق ماده 218 قانون حدود و ماده 109 قانون تعزیرات درخواست رسیدگی و صدور حکم شده است . شعبه ششم دادگاه کیفری یک ... باجری تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی نموده و شاکی در جلسه دادگاه ابراز داشته ایشان در سال 63 ماشین را به بار آن که کپسول گاز بوده برده و تخلیه کرده و ماشین را رها نموده . در سال 64 ماشین در گاراژ پارک بوده که ایشان می آید دست و پای نگهبان را بسته یک چاقو به گردن او زده که اگر از گاراژ دیگر دیر رسیده بودند نگهبان مرده و با تیوپ هم گلوی او رابسته بود و بعد فرار می کند0 البته قبل از فرار مشاین را روشن کرده که ببرد ولی در اثر آمدن افراد از گاراژ بغلیموفق به بردن مجدد آن نشده و ماشین را روشن گذاشته و فرار کرده که ببرد ولی در اثر آمدن افراد از گاراژ بغلیموفق به بردن مجدد آن نشده و ماشین را روشن گذاشته و فرار می کند0 ماشین 250 عدد کپسول گاز داشت 0بعدا" در جلسه ای تعریف می کند که تعدادی کپسول دارم می خواهم بفروشم و افرادی که حضور داشته اند از جریان با خبر شده و به مااطلاع دادند و ما شکایت کردیم و آگاهی اقدام کرد وما ازآگاهی که بیرون آمدیم آقای (الف ) گفت من حاضرم پولش رابدهم ومن گفتم برویم دادگستری آمدیم پیش آقای (ب ) وبه ایشان هم گفت من حاضرم پولش را بدهم و من اظهارات دیگری هم دارد0 متهم منکر اتهام انتسابی شده و راجع به اظهارات نگهبان می گوید ایشان 92 سالش است و اصلا ایشان مرا نمی شناسد ولی در آگاهی چون دست من بستهبو و از بیرون به آن آقا گفته بودند که آن شخص دستش بسته است همان است تو با (ج ) هم دعوا کردم ... اینها ساخت وپاخت کرده اند (یعنی متهم مطالبی راکه در یک جلسه ای راجع به فروش کپسول گاز مطرح کرده بود انکارنموده است ) بعد می گوید حرفی ندارم پول را می گذارم روی قرآن بردارند یا قسم می خورم . بعد می گوید آقای (ج ) با برادرم دعوی کرده است و آقای (د) به عنوان گواه توضیح داده که در یک جشن عروسی آقای (ج ) گفت یک نفر برای من کپسول گاز آورده و گفت برایم بفروش و اسم آن شخص را نگفت من فکر کردم که کپسولها مال آقای (ه) باشد و به او خبر داد آقای (و) 75 ساله که نگهبان گاراژ بوده توضیح داده که سارقین دو نفر بودند یکی گلوی مرا بست دیگری رفت ماشین را روشن کرد این آقا که الان اینجا است از عقب گلوی مرا بست من داده زدم وقتی شلوغ شد اینها فرار کردند . آقای (ج )در شهادت خود ابراز داشته که آقای (الف ) به وی گفته است تعداد70 کپسول گاز دارم بدهم به شما و شما یکی پانصد تومان بفروش هر چه اضافه فروختی خودت بردار، گفتم از کجا آورده ای گفت با ماشین دزدی کرده ایم گفتم ببر بگذار سرجای خودش ، گفت اگر تو نفروشی می دهم به برادرم بفروشد، ولی متهم در پاسخ می گوید اینها با من اختلاف دارند و به هرحال دادگاه طی دادنامه شماره 8556/12/71 نظر به محتویات پرونده و اظهارات شهود و کشف کامیون بدون محموله و اظهارات بلاوجه متهم ، بزه انتسابی را محرز اعلام نموده لیکن به لحاظ عدم استجماع جمیع شرایط اجرای حد سرقت ، ماده استنادی دادسرا رد و مستندا" به مادتین 108و109 قانون تعزیرات وی را به تحمل 74 ضربه شلاق به خاطر سرقت و چهل ضربه شلاق بلحاظ شروع به سرقت دردو نوبت محکوم نموده و در مورد مطالبه محموله و لوازم اتومبیل از طرف شاکی نظر به این که کامیون همیشه 200 عدد کپسول بازداشته متهم را به تادیه و استرداد عین دویست عدد سیلندر 11 کیلویی فرگاز و یک عدد جک و زاپاس اتوبوس و گریس پمپ آن باستناد ماده 139 قانون تعزیرات محکوم نموده است وپس ازابلاغ رای دادگاه آقای ... که به وکالت از طرف متهم معرفی شده است طی لایحه ای که هنگام شور قرائت خواهد شد نسبت به دادنامه اعتراض وتجدیدنظر خواهی نموده است و دادگاه رسیدگی کننده اظهارنظر نموده است که این دادگاه به قائم مقامی دادگاه کیفری دو رسیدگی به موضوع پرونده را انجام داده و با اعلام بقاء نسبت به دادنامه مورد اعتراض اظهارنظر نموده که رسیدگی به تجدیدنظرخواهی باید در دادگاه هم عرض انجام شود و پرونده به شعبه 7 دادگاه کیفری یک ... ارجاع و آن دادگاه نظر داده که پرونده باید در دیوان عالی کشوررسیدگی گرددوپرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیدپس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته قانونی در مورد دادنامه شماره 8556/12/70 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
527
تاریخ تصویب :
1371/09/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :