جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 9/3/71
دادنامه شماره : 134/2

رای شعبه دوم دیوان عالی کشور
از ناحیه تجدیدنظرخواه با توجه به رسیدگیهای دادگاه ایراد و اعتراضی ک موجب نقض دادنامه صادره گردد به عمل نیامده است و لیکن لازم به تذکر است که هرچند شرکت در سرقت و شروع به سرقت در صورت تفوق و عدم انجام سرقت خارجا" هریک جرم مستقل محسوب می شود لیکن در صورت اجتماع در خارج یکی است است و از مصادیق تبصره 3 ماده 198 قانون مجازات اسلامی محسوب می شود و به عبارت دیگر تعیین دو مجازات یکی برای شرکت در سرقت و دیگری برای شروع به سرقت در مورد مجرم واحد که هر یک را مرتکب شده است ملاک و مجوز قانونی و شرعی ندارد لذا با قید اصلاح حکم از این حیث از ناحیه دادگاه صادر کننده حکم دادنامه تجدیدنظرخواسته ابرام می گردد0
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور ... عضومعاون شعبه ...


مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
63
* سابقه *
شماره فرجامی : 23/3638 تاریخ رسیدگی : 9/3/71 شماره دادنامه : 134/2 فرجامخواه : متهمان آقای (الف ) وآقای (ب ) فرزندان ... و آقای (ج ) فرجامخواسته دادنامه شماره 107505 25/9/70 صادره از شعبه 8 دادگاه کیفری یک ... مرجع رسیدگی شعبه دوم دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان ... رئیس و ... عضومعاون

خلاصه جریان پرونده :
بنا به حکایت اوراق پرونده وکیفرخواست مورخ 18/11/69 دادسرای عمومی ... آقایان (الف ) فرزند ... 24 ساله 2آقای (ب )فرزند ... 26 ساله 3 آقای (ج ) فرزند ... 28 ساله اولی به اتهام هفت فقره سرقت وپنج فقره شرکت در سرقت و یک فقره شرکت در شروع به سرقت و دومی به اتهام پنج فقره سرقت و شرکت در شش فقره سرقت و یک فقره شرکت در شروع به سرقت و سومی به اتهام یک فقره شرکت در سرقت تحت تعقیب قرار گرفته اند، بزهکاری آنان را محرز اعلام وطبق ماده 213 قانون حدود و قصاص و ماده 109 قانون تعزیرات درخواست رسیدگی و صدور حکم شده است . شعبه 8 دادگاه کیفری یک ارومیه باجری تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 25107505/9/70 اجمالا" چنین رای داده است :توجها" به اعلام شکایت مالباختگان و قطع نظر از اعلام گذشت عده ای از آنان ونظریه مشروح گزارش شماره 58142/244/7/69 ک 2 دایره آگاهی و صورتجلسات تنظیمی در دایره آگاهی مبنی بر کشف اموال مسروقه و تحویل آن به مالکان و صاحبان مربوط و اقاریر صریح و مقرون به دلیل متهمان در مراحل متعدد و تحقیق و در جلسات دادگاه ، بزهکاری متهمان موصوف ثابت و محرز است لیکن با توجه به اوضاع و احوال مضبوط درپرونده و مدافعات متهمان سرقتهای ارتکابی حائز و جامع شرایط حد نبوده و متهمان صرفا" مستحق تعزیر می باشند و با سقوط حد سرقت و عدول از ماده استنادی در کیفرخواست مستندا" به مواد 108و109 قانون تعزیرات متهمان ردیف اول ودوم از نظر شرکت در سرق و با در نظر گرفتن ماده 11 قانون راجع به مجازات اسلامی از نظر اختیار دادگاه در انواع تعزیر و رعایت مادتین 2 و45 قانون اخیرالذکر هریک به تحمل یک سال حبس بدون احتساب ایام بازداشت قبلی و هریک به تحمل چهل ضربه شلاق از حیث شروع به سرقت و متهم ردیف سوم به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم می گردند0 هر سه نفر از متهمان نسبت به رای صادره اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده اند که لوایح تقدیمی آنان هنگام شور قرائت خواهد شد و دادگاه آن را وارد ندانسته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شماره 251075/9/70 فرجامخواسته مشاوره نمونه چنین رای می دهند:

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
134
تاریخ تصویب :
1371/03/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :