جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 19/3/71
دادنامه شماره : 169/2

رای شعبه دوم دیوان عالی کشور
همانگونه که در گزارش ملاحظه شد قسم مردود در کار نبوده است و رای دادگاه مخالف با اظهارات طرفین در صورتجلسه دادگاه صادر گردیده و صرفنظر از این که دادگاه نسبت به اموال موضوع شکایت و تعیین ارزش آن صرفا" به اظهارات شاکی بدون شهادت شهود و انجام کارشناس اقدام نموده است ، اصولا" بنا به حکایت محتویات پرونده و مستنبط از اظهارات شاکی و مشتکی عنه موضوع مورد شکایت جنبه امانی نسبت به مشتکی عنه پیدا می کند و این در صورتی است که شاکی بتواند اثبات کند که مشتکی عنه قبول حفظ و نگهداری اتومبیل را نموده است وارتباط به سرقت نداردوحسب موازین فقهی (تحریرالوسیله ص598 تا607کتاب الودیعه مسائل 9و20و26 و غیره و ماده 416 قانون مدنی در صورت عدم ثبوت تفریط، ضمان متوجه امین و مستودع نیست و در صورت بروز اختلاف بین طرفین و عدم تعرفه از سوی امان گذار و مودع سوگند متوجه منکر است که با ادای سوگند رای به برائت صادر می گردد0
لذا با توجه به مراتب مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و رسیدگی مجددآن به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ... محول می گردد0
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور ... عضو معاون ...


مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
63
* سابقه *
شماره فرجامی :19/2/3654 تاریخ رسیدگی : 19/3/71 شماره دادنامه : 169/2 فرجامخواه مشتکی عنه آقای (الف ) فرزند ... . فرجامخواسته دادنامه شماره 23953/11/70 صادره از شعبه 17دادگاه کیفری یک ... مرجع رسیدگی شعبه دوم دیوانعالی کشور هیات شعبه آقایان : ... رئیس و ... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :

بنا به حکایت محتویات پرونده وکیفرخواست شماره 281213/12/69 دادسرای عمومی ... آقای (الف ) فرزند ... 42 سلاه به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار گرفته و توجها" به شکایت شاکی و اظهارات متهم و سایر قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز اعلام و طبق ماده 108 قانون تعزیراتدرخواست رسیدگی و صدور حکم نموده است 0
شعبه 17 دادگاه کیفری یک اهواز باجری تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 23953/11/70 مفادا" چنین رای داده است : با توجه به جامع اوراق پرونده و سوابق منعکس در صفحه 9 پرونده و کشف مواد مخدر از خانه وی و قسم مردود از طرف متهم به شاکی اگرچه ماده 108 تعزیرات قابل اعمال نیست النهایه متهم فقط ضمان مالی را بتهده خواهد داشت لذا به استرداد اموال شاکی یا پرداخت مبلغ شصت هزارتومان یاکسب رضایت شاکی محکوم می گردد0 پس از ابلاغ رای دادگاه متهم به این مضمون نسبت به آن اعتراض کرده است که حدود سی سال است نگهبان آن محیط می باشد و از طرف پاسگاه و شهربانی و مردم محل مورد تائید بوده است و مرتکب تخلفی نشده است و دادگاه اعتراض وی را نپذیرفته است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است و قضیه به این صورت بوده که متهم موصوف براساس رسم محلی نگهبان خیابانی بوده که مینی بوس متعلق به شاکی در آن پارک بوده است و شبانه مقداری لوازم و اثایه از جمله یک دستگاه ضبط صوت از داخل آن سرقت نموده اند و متهم در الوین تحقیقات گفته من نگهبان آن خیابان هستم و به او تذکر دادم که ماشین خود را نزدیک ماشینهای دیگر پارک کند که من بتوانم آ; را کنترل کنم ولی گوش نکرد و ایشان حدود دو ماه است حق نگهبانی به من نداده است . شاکی در جلسه دادگاه با اقرار به این که قبض پارکینگ نگرفته و اصولا" قبض صادر نمی کرده است می گوید اجناس من حدود شصت هزارتومان می باشند ومتهم ضمن انکار سرقت می گوید حاضرم قسم یادکنم که اموال ایشان را من سرقت نکرده ام و شاکی در پاسخ می گوید خیر حاضرم قسم بخورم که ماشین را تحویل نگهبان آقای (الف ) داده ام . پس از آن دادگاه اقدام به صدور رای نموده است و بهرهر حال نهایتا" پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته قانونی در مورد دادنامه شماره 23953/11/70 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
169
تاریخ تصویب :
1371/03/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :