جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 30/8/1371
دادنامه شماره : 468

رای شعبه 16 دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه شاکی اعلام نموده که آقای () از متهمان برابر قرارداد شفاهی به عنوان نگهبان ، حافظ اموال شرکت تعاونی بوده و اجمالا" متهم این معنی را تائید کرده است بنابراین در چنین صورتی اتهام وارده به آقای (ج ) بر فرض ثبوت از مصادیق خیانت در امانت است و نه سرقت . همچنین نظر به اینکه آقای (ال ) نیز یکی از شرکای شرکت تعاونی ... می باشد و به عنوان شریک مستولی و مسلط بر اموال شرکت بوده بر فرض ثبوت اتهام وارده بنامبرده ، در صورتی که شرکت تعاونی دولتی باشد اتهام اختلاس و در غیر این صورت اتهام خیانت در امانت خواهد بود و نه سرقت . از طرف دیگر برابر صورتجلسه پیوست مقادیری آهن کشف و تسلیم شرک شده و آقای (ج ) ادعا نموده که آهنهای مکشوفه همان آهنهای مورد شکایت است ، اقتضا داشته که در خصوص دفعات و تعداد سرقتهای انجام شده از شرکت تعاونی ، اعضای شرکت و مراجع قضایی و انتظامی تحقیق و سوابق امر مشخص می گردید و همچنین درباره سوابق سوء احتمالی متهمین و جریان اختلافات اعضای شرکت تعاونی از تمامی اعضاء و همسایگان و مجاورین و از مسئولین ذیربط تحقیق می گردید که چنین اقدامی نشده است . بنا به جهت اشعاری به لحاظ نقص تحقیقات و رسیدگی رای شماره 40274/3/71 شعبه هستم دادگاه کیفری یک ... نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ... ارسال می شود0


مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
63
* سابقه *
شماره فرجامی : 19/163809 تاریخ رسیدگی :30/8/1371 شماره دادنامه :468 فرجامخواه : ... و ... وکیل دادگستری به وکالت از آقای (الف ) فرجامخوانده :آقای (ب )مدیرعامل شرکت تعاونی ... شهرستان ... فرجامخواسته شماره 20274/3/71 صادره از شعبه هشتم دادگاه کیفری یک ... تاریخ وصول دادخواست فرجامی :8/4/71و3/5/71 مرجع رسیدگی شعبه (16) دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان ... رئیس و ... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :

آقای (ب ) مدیرعامل شرکت تعاونی ... به پاسگاه ژاندارمری اعلام نموده که حدود 3 الی 5/2 تن آهن میلگرد دراندازه های مختلف شرکت تعاونی ... به سرقت رفته است . پاسگاه مزبور با انجام تحقیقاتی از شاکی و آقای (ج ) نگهبان کارخانه سنگ بری ... ( که مجاورمحل شرکت تعاونی بوده )مراتب راطی گزارش 29/2/69 به دادسرای عمومی ... اعلام نموده پرونده به شعبه اول بازپرسی ارجاع شده و آقای بازپرس با ارجاع قضیه به اداره آگاهی و با انجام تحقیقات از شاکی و مشتکی عنهم و تفهیم اتهام به متهمین در تاریخ 3/3/69 قرار مجرمیت آقایان 1 (د) فرزند ... 2 آقای (الف )فرزند ... 3 آقای (ج ) فرزند ... را به اتهام شرکت در سرقت میلگرد صادر نموده و در مورد اتهام آقای (و) یکی دیگر از متهمین به علت فقد دلیل قرار منع پیگرد صادر نموده که به موافقت دادسرا رسیده و کیفرخواست مورد 3/3/69 علیه متهمین تنظیم و باستناد ماده 213 قانون حدود و قصاص و بارعایت ماده 20قانون مجازات اسلامی درخواست مجازات متهمین شده است . پرونده جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه کیفری (1) ... ارجاع شده و دادگاه مرجوع الیه باتعیین وقت رسیدگی و انجام دادرسی و ارسال پرونده به دادسرا به منظور رفع نقص ، با استماع مدافعات متهمین و وکیل آقای (الف ) با اعلام ختم رسیدگی به موجب رای شماره 20274/3/71 با احراز بزهکاری آقای (الف )و آقای (ج ) مبنی بر شرکت در سرقت غیرمستوجب حد باستناد ماده 108 قانون تعزرات و رعایت ماده 42 قانون مجازات اسلامی هر یک از نامبردگان را به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم نموده است و درمورد آقای (د) حکم برایت نامبردگان را به لحاظ فقد دلیل صادرنموده است . رای صادره ابلاغ شده وکیل آقای (الف ) و آقای (ج ) نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست رسیدگی و تجدیدنر نموده اند و چون آقای حاکم محکمه صادرکننده حکم به رای و عقیده خود باقی بوده پرونده جهت رسیدگی تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است . قابل ذکر است که آقای (د) وآقای (الف ) از ابتدا و به کلی منکر شرکت در سرقت شده اند و آقای (ج ) با وصف آنکه مداخله خود را در سرقت انکار نموده لیکن در مراحل تحقیقات مقدماتی و در دادگاه اقرار نموده که میلگردها حوالی ساعت (9) شب به وسیله یک وانت نیسان قرمز رنگ به وسیله آقای (ه) یکی از شرکای شرکت تعاونی به همراه یک نفر راننده از محل شرکت خارج شده است . آقای (ج ) اضافه نموده که صبح روز بعد ... به او گفته که راجع به بردن آهن از شرکت به او چیزی نگوید و دو هزار تومان به او تسلیم شده که سکوت کند لکن اوپول آقای (الف ) را نگرفته است . آقای (ج ) به شرح یکبرگ صورتجلسه که در آگاهی تنظیم شده در حضور چند نفر آقای (الف )رابه عنوان سارق آهنهای شرکت تعاونی معرفی نموده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه صادره مشاوره نموده چنین رای می دهد:

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
468
تاریخ تصویب :
1371/08/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :