جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


شماره فرجامی :11/38886/2 تاریخ رسیدگی : 14/9/72 شماره دادنامه 4/2 فرجامخواه شاکی آقای (الف ) فرجامخواسته دادنامه شماره 15553/7/71 صادره از شعبه 11 دادگاه کیفری یک ... مرجع رسیدگی شعبه دوم دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان ... رئیس و ... عضو معاون 0

خلاصه جریان پرونده :
در تعقیب گزارش قبل و دادنامه شماره 169/192/3/71 اجمالا اینکه آقای (ب ) فرزند ... 42 ساله به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار گرفته و پس از انجام تحقیقات و اصدار کیفرخواست و درخواست رسیدگی باستناد ماده 108 قانون تعزیرات شعبه 17 دادگاه کیفری ... به موضوع رسیدگی و طی دادنامه 23953/11/70 وی رابه پرداخت مبلغ شصت هزار تومان (وجه مال ربوده شده ) در حق شاکی خصوصی محکوم نموده و در واقع موضوع را فاقد جبنه کیفری دانسته و از حیث حقوقی حکم داده است . پس از صدور حکم و ابلاغ آن متهم نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظرخواهی که در نهایت پرونده به این شعبه ارجاع که پس از رسیدگی طی دادنامه مورد اشاره توضیح داده شد که اولا" قسم مردود در کار نبوده و ثانیا" دادگاه در تعیین میزان ارزش اموال موضوع شکایت سرفا" به گفته و ادعای شاکی اعتماد و اکتفا کرده است و ثالثا" موضوع متنازع فیه از سوی شاکی جنبه امانت عندالطرف راپیدا می کند که در صورت اثبات تقبل آن وسیله متهم از سوی شاکی وایضا اثبات خیانت در امانت وتعدی و تفریط وفق موازین فقهی و قانونی (تحریرالوسیله ج 1ص 598 تا608 و ماده 416 قانونی مدنی ) ضامن است و در صورت عدم اثبات تفریط و اختلاف در آن بین طرفین و عدم تعرفه شهود از سوی شاکی حق تحلیف وی برای شاکی وجود دارد و به این اعتبار رای مورد اعتراض نقض شده که مراتب قبلا" نوشته شده و پس از عودت پرونده شعبه 11 دادگاه کیفری یک ... نسبت به آن رسیدگی و طی دادنامه شماره 15553/7/71 چنین رای داده است : درمورد اتهام آقای (ب ) فرزند ... مبنی بر سرقت طبق اظهارات شاکی اتهام خیانت در امانت است نه سرقت ، النهایه با توجه به انکار متهم وفقدبینه از طرف شاکی و ایتان یمین از ناحیه متهم برهی احراز نمی گردد مستندا" به مساله 26 کتاب الودیعه تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (قدس سره ) حکم تبرئه متهم صادر می گردد0 پس از ابلاغ دادنامه شاکی آقای (الف ) طی لایحه ای که هنگام شور قرائت خواهد شد نسبت به آن اعتراض وتجدیدنظرخواهی نموده که دادگاه نپذیرفته و پرونده به به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر اتخاذ تصیم شایسته قانونی در مورد دادنامه شماره 15553/7/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
رای
از ناحیه معترض با توجه به رسیدگیهای دادگاه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه صادره گردد بعمل نیامده است و از لحاظ رعایت تشریفات قانونی و ضوابط آیین دادرسی نیز اشکالی مشهود نیست لذا با ردتجدیدنرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته ابرام می گردد0
... رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور ... عضومعاون

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
63
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4
تاریخ تصویب :
1372/09/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :