جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


شماره فرجامی 2/27/3640 تاریخ رسیدگی : 19/1/71 شماره دادنامه :425 مرجع رسیدگی شعبه 27 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان : ... رئیس و ... عضو معاون فرجامخواسته دادنامه شماره 701096 صادره از شعبه دادگاه کیفری یک ...

خلاصه جریان پرونده :
کلاسه شماره 2332 68ج 70 آقای (الف ) فرزند ... کارگر26 ساله اهل و ساکن ... از توابع شهرستان ... متهم است به سرقت از حرز از قهوه خانه آقای (ب ) به شرح مندرج در پرونده امر که با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی خصوصی و گزارش مراجع انتظامی و تحقیقات دادسرای ... و ... به موجب کیفرخواست شماره 70607 تقاضای تعیین کیفر وی گردیده و دادگاه کیفری یک ... با توجه به محتویات پرونده و تقاضای اجرای حکم شرعی توسط شاکی خصوصی طی دادنامه شماره 51069/8/70 به قطع ید متهم ، رای صادر نموده که رای صادره مورد اعتراض محکوم علیه واقع و خواستار تجدیدنرخواهی گردیده است . متعاقبا" دادگاه بر استواری رای خود باقیمانده وبدین جهت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 27 ارجاع شده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رای می دهند:

رای
با توجه به محتویات پرونده و احراز موضوع اتهام ازسوی دادگاه و وجود زمینه برای حصول علم به نحو متعارف در این مورد و اینکه فرجامخواه در لایحه اعتراضیه اش اعتراف به بزه انتسابی نموده واز دادگاه استرحام کرده و دلیل موجه و موثری که موجب فسخ و نقض دادنامه صادره گردد ارائه ننموده لذا درخواست تجدیدنظر با هیچ یک از موارد مذکور در قانون تجدیدنظرمصوب سال 67 تطبیق نمی کند و ضمن مردود شمردن اعتراض و ابرام دادنامه فوق الاشعار پرونده به مرجع مربوط عودت داده می شود0
رئیس ... عضومعاون ...

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
63
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
425
تاریخ تصویب :
1371/01/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :