جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


شماره فرجامی 36302724 تاریخ رسیدگی 23/1/71دادنامه : 443 فرجامخواه : آقای ... فرجامخواسته دادنامه شماره : 13114/2/69 صادره از شعبه 13 دادگاه کیفری یک ... مرجع رسیدگی شعبه 27 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان ... و ... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
آقای 1 (الف ) فرزند ... 18ساله 2 آقای (ب ) فرزند ... 18 ساله متهم هستند به شرکت در پنج فقره سرقت از حرز ازمنزل ومغازه مالباختگان بدین شرح که متهم ردیدف 2 در محضر دادگاه گفته : در سرقت از مغازه قصابی و مغازه سیگارفروشی و منزل آقای (ج ) و مغازه آقای (د) بوده ام و اموالی را به سرقت بردیم و در خانه آقای (ج ) از دیوار پشت رفتیم داخل و شیشه پنجره را شکستیم وخود من شیشه را بریدم و وارد شدیم و حدود15 الی 16 هزار تومان پول و یک لنگه گوشواره سرقت نمودیم و مبلغ سه هزارتومان به من دادندو در میان خانه پول را تحویل دادم و جدا شدم و متهم ردیف 1 در زندان گفت به گردن بگیر من ترا آزاد می کنم و متهم ردیف 1 سرقت از منزل آقای (ج ) را انکار کرده ولی در محضر دادگاه گفته : در از مغازه آقای (ه) من و متهم ردیف 2 و آقای (و) بودیم قفل را شکستیم و دو کارتن سیگار تعاونی سرقت کردیم و قفل را ... با میل فرمان شکست و وارد شدی در مراحل بازجویی نیز به چند فقره سرقت در صفحات 63و66 و غیر آن اعتراف کرده و سرقت نهم و دهم را گفته خودم به تنهایی بودم و براساس شکایت شکات ،دادسرای عمومی ... به موجب کیفرخواست شماره 21533/2/1368 تقاضای تعیین کیفر کرده و دادگاه کیفری یک ... شعبه 13 طی دادنامه شماره 13114/2/69با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متهمان در تحقیقات اولیه ومدافعات آنها در دادگاهو احراز شرایط حد سرقت از منزل آقای (ج )درمورد متهم ردیف دوم وی را به قطع چهار انگشت دست راست و استرداد یک دوم اموال آقای (ج ) و متهم ردیف اول را به تحمل 70 ضربه شلاق تعزیری و یک دوم اموال آقای (ه) محکوم نموده و نوشته نسبت به نصف دیگر اموال ، متهمان ضامن نیستند و بیش از این اقرار ندارند و نسبت به سایر سرقتها به دلیل اعلام رضایت یاعدم مطالبه مالبختگان قرار موقوفی تعقیب صادره نموده که رای صادر مورد اعتراض متهم ردیف 2 قرار گرفته مبنی بر این که در جامعه اسلامی مشمول رافت و عفو و بزرگ منشی اولیاء امر قرار گیرم و همیشه سعی در محکم نگهداشتن توبه خود نمایم و لذا تقاضای تجدیدنظر کرده و پرونده به دلیل این که رئیس دادگاه مزبور تغییر محل ماموریت داده به شعبه 27 دیوان عالی کشور ارسال گردید0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گرازش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
با توجه به محتویات پرونده و احراز موضوع اتهام ازسوی دادگاه درخواست فرجامخواهی با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 6 قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها مصوب سال 1367 تطبیق نمی کند لذا ضمن رد اعتراض و ابرام دادنامه شماره 13113/2/1369 شعبه 13دادگاه کیفری یک ... پرونده به مرجع مربوط عودت داده می شود0
عضو معاون ... عضومعاون ...

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
63
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
443
تاریخ تصویب :
1371/01/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :