جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


شماره فرجامی : 15/12/3727 تاریخ رسیدگی :4/3/71 شماره دادنامه : 119/12 مرجع رسیدگی شعبه 12 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان : ... رئیس و ... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
حسب محتویات پرونده آقای (الف ) فرزند ... از طرف دادسرای عمومی ... تحت تعقیب قرار گرفته و پس از یک سلسله اقدامات به جهت صغر سن متهم ، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت وشایستگی دادگاههای کیفری یک ... صادر و در نتیجه پرونده به شعبه هیجدهم دادگاه کیفری یک ارجاع و دادگاه مرجوع الیه پس ازرسیدگی طی دادنامه شماره 104/1/71 چنین رای می دهد: (در خصوص اتهام آقای (الف )14 ساله مبنی بر سرقت و آقای (ب ) مبنی بر معاونت در سرقت با توجه به جمیع محتویات پرونده و اظهارات بی شائبه آقای (ب ) سوءنیت در خصوص نگهداری اموال مسروقهنداشته علیهذا نامبرده را مبری دانسته و حکم برائیت وی صادر و اعلام می گردد و در خصوص اتهام آقای (الف ) با توجه به عدم دفاعیات ولی قهری وی و اعتراف خود وی و وجود سوابق متعدد ایشان در این شعبه در امر سرقت ، بزه انتسابی محرز است علیهذا دادگاه نامبرده را وفق ماده 11، از قانون مجازات اسلامی قبلی و ماده 26 از همان قانون و تبصره مربوطه آن از باب تعزیر و تادیب به سی ضربه شلاق محکوم می نماید و در مورد استرداد اموال مسروقه چون مقداری اموال مکشوفه به خود شاکی مسترد شده است و در مورد اجناس مورد ادعای وی با توجه به انکارمتهم دراین خصوص ادعای شاکی قبول و پذیرفته نمی باشد، حکم صادره قابل اعتراض است )0 پس کاز صدور و ابلاغ حکم ، محکوم علیه نسبت به رای صادره اعتراض نموده و دادگاه با ابقا بر رای صادره پرونده رابه دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه شماره ... فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
با توجه به صراحت ماده 49 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد (اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری ازمسئولیت کیفری هستند وتربیت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد) بنابه مراتب فوق الذکر که تصریح بعدم تعیین مجازات برای اطفال دارد استناد دادگاه به ماده 11 قانون مجازات اسلامی جهت تجویز تعیین شلاق فاقدمحمل قانونی بوده ودادنامه صادره به شماره 104/1/71 از دادگاه کیفری یک ... (شعبه هجدهم ) نتیجه نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع می شود0
رئیس شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور مستشاردیوان عالی کشور

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
63
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
119
تاریخ تصویب :
1371/03/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :