×

در جرم سرقت اگر شرایط احراز حد ناقص باشد رای نقض میگردد

در جرم سرقت اگر شرایط احراز حد ناقص باشد رای نقض میگردد

در-جرم-سرقت-اگر-شرایط-احراز-حد-ناقص-باشد-رای-نقض-میگردد
شماره فرجامی :25/374216 تاریخ رسیدگی :11/5/1371 دادنامه 236 هیات شعبه آقایان : ... رئیس و ... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده 1 آقای (الف ) فرزند ... 32 ساله شغل شکاورز به اتهام سرقتهای عدیده 0
2 آقای (ب ) فرزند ... 28ساله شغل کشاورز به اتهام سرقتهای عدیده و ایراد ضرب و جرح و آزار0
3 آقای (ج ) فرزند ... 33 ساله شغل کشاورز به اتهام معاونت در آزار0
4 آقای (د) فرزند ... 42 ساله کشاورزبه اتهام معاونت درآزار تحت تعقیب دادسرای عمومی ... قرار گرفته و دادسرای مزبور به موجب کیفرخواست شماره 18293/2/70 و باستناد مواد 218 حدود و قصاص و ماده 21 قانون مجازات اسلامی درخواست تعیین کیفر نموده است . شعبه 17 دادگاه کیفری یک ... پس از رسیدگی و احراز بزهکاری و به موجب دادنامه شماره 576/21575/7/70 بشرح زیر انشای رای می نماید:
رای
در خصوص اتهام آقایان (الف ) فرزند ... 32 ساله کشاورزاهل ... ساکن روستای ... دایر بر سرقتهای عدیده 2 آقای (ب ) فرزند ... 28 ساله شغل کشاورز اهل ... ساکن روستای ... دایر بر سرقتهای عدیده و ایراد ضرب و جرح و آزار و باتوجه به جامع اوراق پرونده وگزارش پیوستی در هر دو پرونده و دستگیری متهم ردیف دوم توسط مردم و اقرارهای متعدد حتی در جلسه دادگاه و این شعبه و طفره رفتن آنان و با ملاحظه ص اول پرونده واظهارات زوجه احد از شکات به نام ... صفحات 41و39 علی الخصوص صفحه اول که حکایت دارد با آهن پنجره بیرونی را بریده و از آن وارد حیاط گردیده و در مورد دیگر با بالا رفتن از دیوار وارد اطاق نیز گردیده و شکایت شکات واسترداد اموال به مالباختگان و سوابق عدیده متهم ردیف دوم و اقرارهای متعدد ردیف اول اگر چه در جلسه دادگاه فقط نسبت به یک سرقت اقرار نموده است بزهکاری محرز و ثابت است و باستناد ماده 218 قانون حدود و قصاص هر دو متهم (الف ) و (ب ) را به قطع ید محکوم می نماید و به عنوان تتمیم حکم باستناد ماده 14 از قانون مجازات اسلامی ردیف اول به مدت دو سال اقامت اجباری در زنجان ردیف دوم به مدت 4 سال و اردبیل محکوم می شوند و در خصوص ایراد ضرب توسط متهم ردیف دوم با توجه به کشایت سابق مصدومین آقایان (ه) و (و) با توجه به گواهی پزشکی به دیات زیر در حق هر دو شاکی محکوم می گردد0
1 صدمات آقای (ه) شکستگی فک پایین با توجه به محددیت حرکت و وجود نقص عضو باستناد ماده 151 دیات به یک پنجم نصف دیه به علاوه لقی دو دندان باستناد ماده 110 وب ه پنج هزارم دیه مرد مسلامان مصالحه به علاوه جهت تورم سمت چپ صورت یا گونه چپ باستناد ماده 191 قانون دیات به ده هزار تومان به عنوان ارش در حق آقای (ه) محکوم می گردد0
2 صدمات آقای (و) جهت پارگی (2اینچ ) سمت چپ فک پایین و خونریزی در اثر صدمه باستناد ماده 186 بند چهارم چهارصدم دیه مرد مسلمان در حق آقای (و) محکوم می گردد0 ضمنا" قطع ید در شهرستان ... در نمازجمعه به اجرا در آید0 قابل ذکر است علاوه بر حکم فوق هر دو متهم محکوم به استرداد اموال کلیه شکاتی که در این شعبه شکایت نموده اند می باشند از تاریخ 5/5/70 که نام شکات عبارتند از آقای (ض ) و آقای (ح ) و آقای (ت ) و آقای (ی ) و آقای (ک ) امادر خصوص مرکز خدمات کشاورزی با توجه باسترداد وجه لوله گاز مسروقه مبلغ پنجاه هزارتومان اعلام رضایت و انصراف گردیده است . ماده 139 قانون نیز رعایت شود0 درخصوص متهمین ردیف سوم به نام آقای (ج ) فرزند ... و ردیف چهارم به نام آقای (د) فرزند ... دایر بر شرکت با ردیفهای اول و دوم به علت انکار آن و استشهادیه محل و شورای اسلامی محل و فقد دلیل کافی بزهکاری نامبردگان ثابت و محرز نمی باشد و رای بر برائت نامبردگان صادرو اعلام می گردد0 پس از ابلاغ رای احد از متهمین به نام آقای (الف ) به شرح لایحه مورخ 25/7/70 به رای صادره اعتراض نموده و آقای دادیار اجرای احکام نیز به شرح ظهر لایحه مورخ 25/7/70 به شرح زیر به رای صادره اعتراض نموده است 0

ریاست محترم دادگاه کیفری یک شعبه 17
موضوع پرونده پیوست نظر به این که شرایط احراز حد طبق قانون حدود و قصاص و ماده 17 باستناد بند 1 و نبد ماده 214 ناقص است لذا پرونده به نظر مبارک می رسد و پرونده به نظر آقای رئیس دادگاه صادرکننده رای رسیده و ایشان به شرح نظریه مورخ 12/7/70به عقیده خود باقیمانده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد و توضیح این که برابر ماده 8 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها آقای دادیار مجری حکم با موافقت دادستان ، حق درخواست تجدیدنظر به حکم دادگاه را دارد و در مانحن فیه درخواست تجدیدنظر آقای دادیار مجری حکم به موافقت آقای دادستان نرسیده و ضمنا" رای صادره به متهم دیگر به نام آقای (ب ) فرزند ... ابلاغ نگردیده و اعتراض نامبرده کسب نگردیده و همچنین متهم آقای (ب ) فرزند ... به شرح کیفرخواست شماره 231402/2/70 به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار گرفته وباستناد ماده 108 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) درخواست تعیین کیفر از دادگاه کیفری دو ... شده است و شعبه 14 دادگاه دو به شرح استدلال مندرج در نریه مورخ 24/2/70 به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده به شعبه 17دادگاه کیفری یک ... ارجاع می گردد ولی دادگاه مرجوع الیه در این خصوص رسیدگی و اظهار نظر ننموده و به موجب دادنامه شماره 21649/11/70 به شرح زیر اظهار نظر شده است 0

بسمه تعالی
نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن برابر ماده 8 قانون تعیین موارد تجدیدنظراحکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها آقای دادیار مجری حکم با موافقت دادستان ، حق درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم دادگاهها را دارد و در مانحن فیه درخواست تجدیدنظر مورخ 20/8/70 آقای دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی ... به موافقت آقای دادستان شهرستان ... نرسیده است و ضمنا" ابلاغ رای محکومیت صادره به متهم دیگر بهنام آقای (ب ) فرزند ... شهرت ... در پرونده امر مشهود نیست و در صورت ابلاغ رای و وصول اعتراضی در این خصوص نیز اقدام قانونی معمول دارند و سپس پرونده را جهت اتخاذ تصمیم اعاده نمایند0 آقای دادستان عمومی ... به شرح نظریه مورخ 19/2/71 با اعتراض مورخ 2/8/70 آقای دادیار اجرای احکام مندرج در ص 73 پرونده موافقت نموده است و در تاریخ 25/12/70 آقای (الف ) متهم نیز به رای صادره اعتراض نموده است و پرونده بهنظر آقای رئیس دادگاه صادر کننده رای رسیده و ایشان به شرح نظریه مورخ 22/2/71 با ابقا به عقیده خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه صادره مشاوره نموده چنین رای می دهد:
بسمه تعالی نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن ایراد و اعتراض دادسرای عمومی ... به شرح نظریه مورخ 2/8/1970/2/71 وارد به نظرمی رسد و با نقض دادنامه شماره 576/21575/7/70صادره از شعبه 17 دادگاه کیفری یک ... مجدد به موضوع در اجرای قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنهامصوب 14/7/67 مجلس شورای اسلامی به شعبه دیگردادگاه کیفری یک ... ارجاع میگردد0

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
63

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 236

تاریخ تصویب : 1371/05/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.