جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


شماره 46870 2/8/1361
وزارت بهداری

ماده واحده - بمنظور توسعه و بهبود امور مربوط به انتقال خون در سراسر کشور و همچنین تهیه فرآورده های سلولی وپلاسمائی وتدوین و اجرای ضوابط مربوط به امورانتقال خون موسسات درمانی و آموزشی و پژوهشی در زمینه ایمونوهماتولوژی و انتقال خون و نیز روشهای جمع آوری و نگهداری و پخش و استفادهاز خون و فرآورده های سلولی و پلاسمائی سازمانی بنام سازمان انتقال خون ایران وابسته به وزارت بهداری تشکیل میشود0
تبصره 1- اساسنامه و طرز تشکیل سازمان ظرف سه ماه پس ازتصویب این قانون بوسیله وزارت بهداری تهیه و برای تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد0
تبصره 2- کلیه اموال منقول وغیر منقول واعتبارات و تعهدات و کارکنان فعلی سازمان ملی انتقال خون به سازمان جدید واگذار و منتقل میشوند0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره درجلسه روزپنجشنبه پانزرده مهرماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1361/07/15
تاریخ ابلاغ :
1361/08/22
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :