×

به استناد الحدود تدراءبالشبهات رای قطع ید نقض میگردد

به استناد الحدود تدراءبالشبهات رای قطع ید نقض میگردد

به-استناد-الحدود-تدراءبالشبهات-رای-قطع-ید-نقض-میگردد

وکیل


تاریخ رسیدگی : 9/12/71
دادنامه شماره : 1157/27

رای دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در آن و با توجه به اینکه اقرار اولیه متهم ( که دادگاه محترم عمدتا" از همان اقرار الویه علم پیداکرده ) چنین بوده : سرقت همراه آقای (ب ) بوده و او قفل را شکسته و سنگ آهن سرقت شده که برای متهم آقای (ب )به دلیل فقد دلیل قرار منع تعقیب صادر شده و متهم بعدا" منکر بزه شده و اعتراف قبلی اش را بر اثر شکنجه دانسته است ... که به هر حال رای دادگاه ابهام و اجمال دارد( نسبت به اینکه اموال مسروقه چه چیزها بوده ) و این که قسمتی از مال مسروقه شاکی آقای (و) به اعتراف خودش به او برگشته لذا دادنامه شماره فوق الذکر شعبه 16 دادگاه کیفری یک ... نقض و در اجرای ماده پنج قانون تجدیدنظر پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع داده می شود0
رئیس ... عضومعاون ...


مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
63
* سابقه *
شماره فرجامی 1727/3892 تاریخ رسیدگی : 9/12/71 شماره دادنامه :1157/27 فرجامخواه : آقای (الف ) فرجامخوانده :
دادگاه و مسروق منهم فرجامخواسته دادنامه شماره :48/21331/4/71 صادره از شعبه 16 دادگاه کیفری یک ... مرجع رسیدگی شعبه ... دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان : ... رئیس و ... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :

آقای (الف ) فرزند ... 16 ساله فرش باف اهل و ساکن ... متهم است به چهار فقره سرقت با هتک حرز بدین توضیح که متهم اظهار داشته بههمراه آقای (ب ) شبانه به مغازه آقای (ج ) رفته و آقای (ب ) بوسیله دسته قیچی قفل مغازه را شکست و یک سنگ آهنی (آهنگری ) از مغازه برداشته و به آقای (د) به مبلغ 6500 تومان فروختیم و سه روز بعد از آن نیز به همراه آقای (ه) از مغازه آقای (و) در کمربندی یک سنگ آه ن سرقت کردیم که بعدا" آقای (ه) گفت آ; را بردم سرجایش انداختم (البته برگشتن سنگ آهنگری سرقت شده از آقای (و) به جای خودش مورد تایید مسروق منه یاد شده می باشد) ولی دو متهم دیگر به نام آقای (ه) و آقای (ب ) شرکت در سرقت را انکار نموده اند0 به هر حال براساس شکایت مسروق منهم متهم تحت تعقیب دادسرای عمومی ... قرار گرفته نسبت به دو متهم دیگر قرار منع پیگرد صادر ولی در خصوص (ب ) به موجب کیفر خواست شماره 11575/10/70 تقاضای تعیین کیفرشده است 0دادگاه یک ... شعبه 16 در وقت مقرر رسیدگی و متهم یاد شده بزه انتسابی راانکار و اعترا فو اقرار قبلی در اداره آگاهی و بازپرسی را در اثر کتک توصیف نموده و شکات هم تقاضای قطع ید سارق را نموده اند0سر انجام دادگاه به شرح دادنامه شماره 48/21331/4/671 بزهکاری متهم را محرز و مسلم تشخیص و او را به استرداد اموال یا قیمت آنها د رحق شکات و قطع چهارانگشت دست راست محکوم نموده که رای صادره مورد اعتراض کتبی محکوم علیه قرار گرفته و تقاضای تجدید نظر کرده است . دادگاه اعتراض او را موجه ندانسته پرونده به دویان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده دادنامه شماره 48/21331/4/71فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1157

تاریخ تصویب : 1371/12/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.