×

در جرم سرقت عدم احراز حرز متناسب با مال مسروقه موجب سقوط حد است و محکوم علیه مکلف است در صورت تلف عین مال مسروقه ،مثل یا قیمت آن را تادیه نماید

در جرم سرقت عدم احراز حرز متناسب با مال مسروقه موجب سقوط حد است و محکوم علیه مکلف است در صورت تلف عین مال مسروقه ،مثل یا قیمت آن را تادیه نماید

در-جرم-سرقت-عدم-احراز-حرز-متناسب-با-مال-مسروقه-موجب-سقوط-حد-است-و-محکوم-علیه-مکلف-است-در-صورت-تلف-عین-مال-مسروقه-،مثل-یا-قیمت-آن-را-تادیه-نماید
شماره فرجامی :512/3373 تاریخ رسیدگی : 7/5/70 شماره دادنامه : 300/12 مرجع رسیدگی شعبه 12 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان : ... رئیس و ... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
آقایان : 1 (الف ) فرزند ... 2 (ب ) فرزند ... به اتهام شرکت در سرقت لوله 3 (ج ) فرزند ... به اتهام اخفاء لوله های مسروقه از طرف دادسرای عمومی ... تحت تعقیب قرار گرفته اند و به موجب کیفرخواست شماره 5477/7/66 با توجه به گزارش پاسگاه محل و کشف لوله های مسروقه و صورتجلسه کشف و ضبط لوله ها و دفاعیات غیر مستدل متهمین و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده باستناد مواد212و217و218 قانون حدود و قصاص با رعایت مواد 20 قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات تقاضای تعیین کیفر متهمان گردیده است . دادگاه کیفری یک ... پس از صدور کیفرخواست و وصول پرونده به دادگاه و انجام یک سلسله اقدامات به شرح مضبوطه مذکوره در پرونده بالاخره با حضور متهمان تشکیل وبعدازتحقیقات از نامبردگان و رسیدگی طی دادنامه شماره 221323/10/69 چنین رای می دهد:(اولا" در مورد اتهام ... با عنایت به انکار متهم در مراحل تحقیق و در جلسه دادگاه و اینکه در پروده قرائنی که مفید حصول قطع و یقین بر احراز بزهکاری وی باشد وجود ندارد توجها" به اصل کلی برائت رای بر برائت متهم یاد شده صادر می گردد0 ثانیا" درمورد اتهام متهمان ردیف اول و دوم با توجه به شکایت شاکی (مدیرعامل شرکت ) و مدلول گزارش شماره 162634/6/66 پاسگاه ژاندارمری ... و کشف قسمت اعظم لوله های مسروقه و اظهارات آقای (د)راننده کامیون که لوله ها را حمل نموده است و اظهارات آقای (ج ) و اظهارات و اقاریر آقای (د) و آقای (ب ) در مراحل تحقیق و دفاعیات بی وجه آنان در جلسه دادگاه و سایر قرائن و امارات موجوددر پرونده بزهکاری متهمان محرز است و با توجه به عدم احراز حرز متناسب با مال و کشف مقداری اموال مسروقه متمان استحقاق تعزیر دارند و عملشان با ماده 108 قانون تعزیرات انطباق دارد و هریک از متمهان موصوف به تحمل سی ضربه شلاق تعزیری که در یک نوبت در زندان ... به وسیله مامورین انتظامی نواخته شود محکوم می نماید0 متهمان مکلف هستند تعداد چهارصد عدد لوله های مسروقه را که به شاکی (شرکت ... ) مسترد نداشته اند تحویل دهند و در صورت تلف ، مثل یا قیمت آنر ا با تراضی طرفین تادیه نمایند0 پس از صدور وابلاغ رای آقای (الف ) نسبت به رای تقاضای تجدیدنظر نموده و دادگاه به تاریخ 16/2/70 ضمن رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی پرونده رابه دیوان عالی کشور ارسال که پس از وصول به این شعبه ارجاع گردیده است
هیات شعبه در تاریخ بالاتشکیل گردید0پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اورا قپرونده نریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر تایید رای دادنامه شماره ... فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد0

رای
با توجه به محتویات پرونده امر، نظر به این که از طرف محکوم علیه ایراد و اعتراض موثری که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید به عمل نیامده با رد اعتراض مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتا" ابرام می شود0
رئیس شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور مستشاردیوان عالی کشور


مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
63

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 300

تاریخ تصویب : 1370/05/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.