×

تحویل مال مسروقه به مالک آن موجب سقوط حد سرقت است

تحویل مال مسروقه به مالک آن موجب سقوط حد سرقت است

تحویل-مال-مسروقه-به-مالک-آن-موجب-سقوط-حد-سرقت-است
شماره فرجامی : 9/373616 تاریخ رسیدگی :31/4/71 دادنامه 219 مرجع رسیدگی شعبه 16 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده آقای (الف ) فرزند ... به اتهام سرقت تحت تعقیب دادسرای عمومی ... قرار گرفته و دادسرای مزبور به شرح کیفرخواست بدون شماره مورخ 4/12/70 درخواست تعیین کیفر نموده است و شعبه 26 دادگاه کیفری یک ... پس از رسیدگی و احراز بزهکاری متهم به موجب دادنامه شماره 1780/12/70 به شرح زیر انشاء رای می نماید:

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای (الف ) فرزند ... دایر بر سرقت اموال آقای (ب ) با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شاکی و اقرار متهم ، بزه انتسابی به متهم برای دادگاه محرز است 0حسب اظهارات شاکی اموالش در آگاهی تماما به وی مسترد شده لذا حد سرقت ساقط می باشد و دادگاه مستندا" به ماده 203 قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس محکوم می نماید0پس از ابلاغ رای به متهم در تاریخ بیستم اردیبهشت ماده هفتاد و یک ، متهم به رای صادره اعتراض نموده و پرونده به نظرآقای رئیس دادگاه صادرکننده رای رسیده و ایشان به شرح نظریه مورخ 21/2/71به عقیده خود باقمیانده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیدپس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای
نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن از ناحیه محکوم علهی معترض ایراد و اعتراض موثری به عمل نیامده است تا مورد امعان نر قرار گیرد و بر رای صادره از لحاظ صحت مبانی استدلال بر بزهکاری متهم و رعایت تشریفات دادرسی ایراد و اشکالی وارد نیست لدا درخواست تجدیدنظر محکوم علیه معترض مردود اعلام می گردد0


مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
63

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 219

تاریخ تصویب : 1371/04/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.