×

اگر معلوم نباشد که کدام یک از سارقین هتک حرزکرده شرایط قطع ید وجود ندارد

اگر معلوم نباشد که کدام یک از سارقین هتک حرزکرده شرایط قطع ید وجود ندارد

اگر-معلوم-نباشد-که-کدام-یک-از-سارقین-هتک-حرزکرده-شرایط-قطع-ید-وجود-ندارد
شماره فرجامی :23/23957 تاریخ رسیدگی : 4/2/72 شماره دادنامه : 148/2 فرجامخواه محکوم علیهم ردیفهای 1و8و9 ( آقای (الف ) و آقای (ح ) و آقای (ت ) ) فرجامخواسته دادنامه شماره 161و 4تا218/3/70 صادره از دادگاه کیفری یک ... مرجع رسیدگی شعبه دوم دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان : ... رئیس و ... عضو معاون 0

خلاصه جریان پرونده :
حسب محتویات پرونده و کیفرخواست شماره 81153/2/68 دادسرای عمومی ... آقایان : 1 (الف ) فرزند ... 2 (ب ) فرزند ... 3 (ج ) فرزند ... 4 (د) فرزند ... 5 (ه) فرزند ...
6- (و) فرزند ... 7 (ض ) فرزند ... 8 (ح )فرزند ... 9(ت ) فرزند ... 10 (ی ) فرزند ... به اتهام شرکت در سرقتهای متعدد توام با هتک حرز(از چهار تابیست و یک فقره ) و فروش مال مسروقه و شکایت تعداد28 شاکی حقیقی و حقوقی که در متن دادنامه قید شده است تحت تعقیب قرار گرفته اند و دادگاه کیفری یک ... باجری تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی وطی دادنامه شماره 161ک و4/5تا8/215/3/70 مفادا" چنین رای داده است : نظر به شکایت شکات و گزارشات واصله و کیفرخواست دادسرا و اعتراف صریح اکثر متهمان ارتکاب اصل سرقت محرز است ، لحاظ اینکه معلوم نیست کدامیک از آنها هتک حرز کرده است شرایط قطع ید وجود ندارد فلذ دادگاه محکومیت متهمان ردیفهای 1و2و4و5و6و7 را باستناد ماده 108 قانون تعزیرات و ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی به تحمل هر یک 74 ضربه شلاق تعزیری وسه سال تبعید به کرمان و محکومیت متهمان ردیفهای 3و4 راباستناد مادتین فوق با عنایت به گذشت بعضی از شکات نسبت به آنان به تحمل هر یک 60 ضربه شلاق و شش ماه تبعید به سمنان و محکومیت متهم ردیف 10 و را به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می دارد و در خصوص دادخواست های ضرر و زیان تقدیمی توسط خواهان آقای (ل ) علیه آقایان (ج ) و (الف ) و (ب ) به خواسته مبلغ سی وشش هزار تومان بابت اموال به سرقت رفته و دادخواست تقدیمی وسیله آقای (ط)به طرفیت آقایان (ج ) و آقای (ب ) و آقای (ض به خواسته مبلغ سی و نه هزار و نهصد و دوازده تومان بابت ضرر و زیان ناشی از سرقت و دادخواست تقدیمی وسیله آقایان ... و ... به طرفیت آقای (ی )به خواسته مبلغ پنجاه هزار تومان بابت فروش روغن نباتی مسروقه که پس از کشف به صاحبان اصلی تحویل گردید توجها" به محتویات پرونده و اظهارات خواهان ها و اعتراف خواندگان به سرقت وخواسته به میزان فوق وارد تشخیص و باستناد مادتین 1و 2 قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبالغ فوق متضامنا" درحق خواهانها صادر می گردد ودر خصوص دادخواست تقدیمی آقای ... به طرفیت آقای (الف ) و (ب ) و (ج ) و (ت ) به خواسته مبلغ چهل وهفت هزار و پانصد تومان بابت اجناس و پول مسروقه نظر به این که خواهانها مشترکا" خواندگان را ضامن مال به سرقت رفته معرفی کرده اند ونسبت به آقای (ج ) و (ت رضایت داده اند دادگاه باستناد مادتین فوق خواندگان ردیف اول و دوم را به پرداخت نصف مبلغ فوق ( بیست ونه هزار و هفتصد و پنجاه تومان ) در حق خواهانها محکوم می نماید و نسبت به (ت ) و (ج ) قرار سقوط دعوی صادر می گردد و در خصوص دادخواست تقدیمی علیه آقای (ج ) و غیره نظر به رضایت اعلام شده از سوی وی قرار سقوط دعوی صادر می گردد0
پس از ابلاغ دادنامه اولا" محکوم علیه ردیف اول آقای (الف ) که رای در خصوص او غیابی صادر شده بوده در واخواهی تایید و پس از آن تجدیدنظرخواهی نموده است و ثانیا" متهمان ردیفهای 8و9 آقای (ح و آقای (ت ) نسبت به رای صادره اعتراض وتجدیدنظرخواهی نموده اند که دادگاه نپذیرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیدپس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نظرخواهی در مورد دادنامه شماره 161و4 تا21/3/70 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
از ناحیه معترضین ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض دادنامه صادره گردد به عمل نیامده است و از لحاظ رعایت تشریفات قانونی و ضوابط آیین دادرسی نیز اشکالی به نظر نرسید لذا با تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می گردد0
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور ... عضومعاون ...


مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
63

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 148

تاریخ تصویب : 1372/02/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.