×

در جرم سرقت اگر پرونده حائز جامع شرایط نباشدحدساقط میشود

در جرم سرقت اگر پرونده حائز جامع شرایط نباشدحدساقط میشود

در-جرم-سرقت-اگر-پرونده-حائز-جامع-شرایط-نباشدحدساقط-میشود
شماره فرجامی : 7/12/3494 تاریخ رسیدگی : 30/6/70 شماره دادنامه : 404/12 فرجامخواه : رسیدگی به اعتراض محکوم علیه آقای (الف ) مرجع رسیدگی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان : ... رئیس و ... مستشار

خلاصه جریان پرونده :

پیرو گزارش و دادنامه شماره 28262/4/96 شعبه هشتم محاکم عمومی کیفری یک ... به شرح دادنامه شماره 28262/4/96اتهام آقای (الف ) فرزند ... را به شرکت در سه فقره سرقت لوله توجها" به شکایت اولیه شکات و گزارشات دایره آگاهی و کشف و تحویل مقداری از اموال مسروقه به مالباختگان و اظهارات و اقاریرمتهم درآگاهی و کشف و تحویل مقداری از اموال مسروقه به مالباختگان و اظهارات و اقاریر متهم در آگاهی و محضر آقای بازپرس و اظهارت و مدافعات غیرموجه وی در جلسه دادرسی ثابت و محرز دانسته لکن چون سرقتهای عنوان شده با توجه به مندرجات اوراق پرونده حایز و جامع الشرایط حد نبوده دادگاه متهم را صرفا" مستوجب تعزیر تشخیص و مستندا"به ماده 108 قانون تعزیرات با رعایت مواد25و20 قانون جزای اسلامی به لحاظ تعدد بزه و شرکت در آن با رعایت ماده 35 قانون مجازات اسلامی دادگاه متهم را به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده است . پس از ابلاغ حکم ، محکوم علیه به رای صادره اعتراض کرده است که مشروح لایحه اعتراضی به هنگام شور قرائت خواهد شد0 در تاریخ 27/3/70 دادگاه به ا عتراض رسیدگی کرده و آن را وارد ندانسته و پرونده را با ابقاء در حکم به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای مقتضی دادنامه شماره ... فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای
با عنایت به مندرجات اوراق پرونده دادنامه تجدیدنظرخواسته توجها" به رای شماره 1531/12/68 هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده بلحاظ فقد اشکال مهم موجب نقض ، نتیجتا" ابرام می گردد
رئیس شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور مستشاردیوان عالی کشور

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
63

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 404

تاریخ تصویب : 1370/06/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.