×

اگر سرقت جامع شرایط اجرای حد نباشد مستوجب تعزیرمتهم است

اگر سرقت جامع شرایط اجرای حد نباشد مستوجب تعزیرمتهم است

اگر-سرقت-جامع-شرایط-اجرای-حد-نباشد-مستوجب-تعزیرمتهم-است

وکیل


شماره فرجامی :112/3388 تاریخ رسیدگی : 29/4/70 شماره دادنامه : 284/12 مرجع رسیدگی شعبه 12 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان : ... رئیس و ... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :

محتویات پرونده مستند به تحقیقات وسیع اداره آگاهی شهربانی ... و اظهارات شکایت خصوصی و اقاریر متهمین اجمالا" حکایت دارد که در تاریخ 5/8/67 به دنبال سرقت اتومبیل وانت نیسان شماره ... نوشهر 77 از شهرستان ... و شروع به اقدامات لازمه جهت کشف آن در تاریخ 17/9/67 اتومبیل مزبور توسط یکی از آشنایان صاحب آن در منطقه ای از شمال کشور شناسایی و با دستگیری راننده اتومبیل به نام (الف ) مراتب به مامورین انتظامی اعلام گردیده است . با وقوع امر مذکور و انجام تحقیقات مقتضی شخص یاد شده فوق ضمن اقرار به شرکت در سرقت اتومبیل مکشوفه به سرقتهای متعدد دیگری در شهرهای مختلف نیز اعتراف نموده و افراد دیگری را نیز به عنوان شریک در اعمال ارتکابی معرفی کرده است . بر مبنای اقاریر متهم مزبور و تعیین محلهای مورد دستبرد از ناحیه وی ، هویت صاحبان اموال شناسایی و قسمتی از اموال مسروقه نیز از خریداران آنها کشف و به شکات خصوصی مسترد گردیده است . با انجام امور یاد شده و اعلام این امر که اقدام به سرقت در پاره ای موارد توام با شکستن حرز بوده و مباشرین کارر ضمن در اختیار داشتن اتومبیل وانت آنچه را که در دسترس آنان قرار داشته پس از حمل به داخل اتومبیل به منطقه دیگری منتقل و در زمینه فروش اقدام کرده اند در تحقیقی که ازبعض شرکاء متهم مزبور به عمل آمده هریک از افراد مورد بحث علاوه بر قبول مشاورت خود در ارتکاب سرقتهایی که از طرف آقای (الف ) اظهار شده است به شرکت در سرقت اموال دیگری نیز اعتراف نموده و اماکن محل سرقت و مشخصات اموال مسروقه را نیز تعیین کرده اند0 برمبنای مراتب اشعاری و پس از تنظیم گزارش کامل جریان امر،دادسرای عمومی و صاحبان اموال نیز در خصوص مورد تحقیق و با اختتام تحقیقات نهایتا" مرجع مرقوم ضمن مفتوح گزاردن پرونده نسبت به متهمین که امکان دسترسی به آنان وجود نداشته است قرار مجرمیت آقای (الف ) فرزند ... و دو تندیگر را که وضعیت آنان در حال حاضر مورد توجه و نظر نمی باشد صادر و باتنظیم کیفرخواست شماره 1182/2/68 رسیدگی و تعیین کیفر نامبرده را از حیث شرکت در شش فقره سرقت از شرکت تعاونی روستایی ... وشرکت تعاونی ... شهرستان ... و شرکت تعاونی ... شهرستان ... و مغازه آرایشگاه و یکدستگاه اتومبیل وانت نیسان و 18 راس گاو متعلق به شکات خصوصی و باستنادماده 108قانون تعزیرات با رعایت ماده 25 انون راجع به مجازات اسلامی از دادگاه صالحه درخواست نموده است . پس از اقدامات مزبور و طرح قضیه در شعبه چهارم دادگاه کیفری ... 2 دادگاه مرقوم به جهاتی که در قرارصادر مذکور است دادگاه کیفری یک ... را در خصوص مورد صالح به رسیدگی دانسته و به همین اعتبار نیز به شایستگی رسیدگی مرجع مزبور و طرح قضیهدر شعبه چهارم دادگاه کیفری ... 2 دادگاه مرقوم به جهاتی که در قرار صادر مذکور است دادگاه کیفری ... 1 را در خصوص مورد صالح به رسیدگی دانسته و به همین اعتبار نیز به شایستگی رسیدگی مرجع مزبور مبادرت به صدورقرار عدم صلاحیت نموده است . موضوع در دادگاه کیفری ... 1 مطرح رسیدگی واقع شده و پس از اعلام نر آقای مشاور دادگاه ، نظریه مشارالیه اجمالا" حاکی ازثبوت جرایم انتسابی از ناحیه متهم و عدم اجتماع شرایط مقرر در قانون جهت اجرای حد رعی و قابل کیفر بودن متهم در حدود ماده 108 قانون تعزیرات با رعایت ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامی و لحاظ بخشنامه شماره 162663/4/64 شورای عالی قضایی به منظور تعیین مجازات حبس و شلاق می باشد0 دادگاه مرجوع الیه سرانجام به موجب دادنامه شماره 1561/5/68 اتهامات منتسبه به آقای (الف )فرزند ... را به شرح منعکس در کیفرخواست صادره با توجه به شکایت شکات خصوصی و گزارش مامورین کشف و اقرار متهم در مراحل مختلفه تحقیق ، ثابت و محرز دانسته و با تصریح به این که در مانحن فیه شرایط اجرای حد وجود ندارد مستندا" به ماده 108 قانون تعزیرات و با در نظر گرفتن بخشنامه شورای عالی قضایی متهم موصوف را علاوه بر تحمل هفتاد ضربه شلاق به تحمل سه سال حبس نیز محکوم نموده است 0بااصدار دادنامه فوق و جری اقدامات لازمه جهت اجرای مدلول آن چون محکوم علیه مزبور با تقدیم لایحه ای که متن آن هنگام شور قرائت خواهد شد نسبت به حکم صادره معترض و دادگاه صادرکننده رای نیز اعتراض شخص یاد شده را موجه ندانسته است در اجرای مقررات قانونی پرونده متشکله به دویان علای کشور ارسال و در نهایت رسیدگی به موضوع به این شعبه محول گردیده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای قانونی دادنامه شماره ... فرجام خواستهمشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای
بر حکم معترض عنه که مفادا" بلحاظ قاعده تعدد جرم صادرگردیده با ملاحظه اوراق پرونده و استدلال دادگاه ایرادواشکالی واردنیست . بنابه مراتب ضمن رد تجدیدنظرخواهی معترض ، دادنامه مذکورنتیجتا" تایید و ابرام می شود0
رئیس شعبه 12 دیوان عالی کشور ... عضومعاون دیوان عالی کشور

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
63

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 284

تاریخ تصویب : 1370/04/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.