×

سرقت پول از داشپورت ماشین موجب تعزیراست

سرقت پول از داشپورت ماشین موجب تعزیراست

سرقت-پول-از-داشپورت-ماشین-موجب-تعزیراست

وکیل


شماره فرجامی :5/23710 تاریخ رسیدگی :20/7/71 شماره دادنامه 409/2 فرجامخواه متهم آقای (الف ) فرجامخواسته دادنامه شماره 18525/12/70 از شعبه 18 دادگاه کیفری یک ... مرجع رسیدگی شعبه دوم دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان : ... رئیس و ... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
بنا به حکایت محتویات پرونده وکیفرخواست مورخ 11/3/70 دادسرای عمومی ... آقای (ال ) فرزند ... 26 ساله به اتهام سرقت وجه نقد تحت تعقیب قرار گرفته و توجها" به شکایت شاکی واظهارات شهودبزه انتسابی را محرز تشخیص و طبق ماده 108 قانون تعزیرات درخواست رسیدگی شده است و پس از صدور قرار عدم صلاحیت ازسوی شعبه 24دادگاه کیفری ... 2 پرونده به شعبه 18 دادگاه کیفری یک ... ارجاع و این دادگاه باجری تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 525 18/12/70 پس از ذکر تفصیلی جریان و نحوه انجام سرقت وجه نقد توسط متهم موصوف از داخل داشبورت ماشین شاکی وملاحظه آن توسط فرد مطلع و اظهارات مطلع موقع مواجه شدن با متهم و به هر حال اعلام احراز برزه انتسابی مستندا" به ماده 108 قانون تعزیرات و ماده 139 همان قانون وی را به تحمل 74 ضربه شلاق و استرداد عین وجه نقدی (75 ... 0) ریال در حق شاکی خصوصی محکوم نموده است و پس از ابلاغ رای صادره ، متهم نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده است که مقبول دادگاه واقع نشده و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته قانونی دادنامه شماره 18525/12/70 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند

رای
از ناحیه معترض ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه صادره گردد به عمل نیامده و از لحاظ رعایت تشریفات قانونی و ضوابط آیین دادرسی نیز اشکالی مشهود نیست لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می گردد0
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور ... ... عضو معاون


مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
63

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 409

تاریخ تصویب : 1371/07/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.