×

تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه فوق العاده روزانه

تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه فوق العاده روزانه

تصویبنامه-راجع-به-اصلاح-آئین-نامه-فوق-العاده-روزانه

وکیل


شماره 15220/ت 36 ه 24/2/1369

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 2/2/1369 بنا به پیشنهاد شماره 5180/د مورخ 27/10/1368 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و باستناد ماده 42 قانون استخدام کشور و باستناد ماده 42 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 تصویب نمود:
1- ماده یک آئین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند ث ماده 39 قانون استخدام کشوری و تبصره 4 ذیل آن در موارد زیر اصلاح می گردد:
الف – در ماده یک آئین نامه ، حداکثر فوق العاده روزانه برای متصدیان کلیه رسته ها به میزان ( 1500) ریال نسبت به وضعیت فعلی افزایش و حداکثر مدت ماموریت هر مستخدم در یکسال تقویمی به شش 6 ماه کاهش می یابد.
ب – تبصره 4 ماده یک آئین نامه به شرح زیر اصلاح میگردد:
تبصره 4- به مستخدمینی که به منظور انجام طرحهای مطالعاتی و اجرائی یا تحقیقات و نظارت فنی به مناطق روستائی یا غیر مسکونی اعزام و در آن مناطق ساکن میشوند معادل ( 25%)و به مستخدمینی که به ماموریتهای دشوار اعزام و ناچار به انجام وظیفه در شرایط غیر عادی میشوند به علت صعوبت کار معادل (40%)علاوه بر فوق العاده مقرر در ماده یک به تشخیص وزیر یا رئیس موسسه دولتی مربوط حسب مورد پرداخت خواهد شد.
2- موارد زیر به عنوان تبصره های 7 الی 12 به ماده یک آئین نامه فوق العاده روزانه اضافه میگردد:
الف – تبصره 7- فوق العاده روزانه مستخدمینی که جهت انجام ماموریت از سایر مناطق به مناطق فاقد تسهیلات زندگی اعزام می گردند با توجه به جداول گروه بندی نقاط کشور از نظر تسهیلات زندگی منضم به تصویبنامه شماره 37724 مصوب 8/10/1353 هیات وزیران بشرح زیر و علاوه بر ارقام مندرج در ماده یک آئین نامه فوق العاده روزانه تعیین می گردد:
نقاط مندرج در گروههای یک و دو وسه جداول به میزان ده درصد فوق العاده روزانه .
نقاط مندرج در گروههای چهار و پنج و شش جداول به میزان بیست درصد فوق العاده روزانه .
نقاط مندرج در گروههای هفت و هشت و نه جدول به میزان سی درصد فوق العاده روزانه .
ب – تبصره 8- در صورتیکه محل اقامت مامور اعزامی بطور رایگان از سوی دستگاههای دولتی ذیربط فراهم گردد،برای استفاده از محل اقامت به میزان سی درصد از فوق العاده روزانه متعلقه مستخدم کسر می گردد.
ج – تبصره 9- فوق العاده روزانه مستخدمینی که جهت تدریس به ماموریت اعزام می گردند به تشخیص دستگاه مربوطه تا میزان پنجاه درصد علاوه بر ارقام مندرج در ماده یک آئین نامه تعیین می گردد مشروط بر آن که روزانه حداقل پنج ساعت تدریس نموده و بابت تدریس مزبور حق التدریس به آنان پرداخت نشود.
د – تبصره 10- فوق العاده روزانه مستخدمینی که جهت انجام ماموریتهای محوله ضمن رعایت سایر شرایط لازم ، رانندگی خودرو دولتی را برای رفت و آمد به محل ماموریت شخصا بر عهده می گیرند به میزان یکهزارریال علاوه بر ارقام متعلقه آنان ، اضافه می گردد. متصدیان مشاغل رانندگی مشمول مفاد این تبصره نخواهند بود.
ه – تبصره 11- دستگاههای دولتی مکلفند ، اعزام کارکنان خود را متناسب با بودجه مصوب خود تنظیم نمایند.
و – تبصره 12- هر گونه تخلف در انجام ماموریت به صورت ماموریت غیر واقعی و پرداخت فوق العاده روزانه بیشتر از مدت ماموریت انجام شده موجب تصرف در اموال عمومی و دارای عواقب شرعی و قانونی می باشد. بدیهی است پیشنهاد کننده ، تایید کننده و دریافت کننده متخلف شناخته می شو.ند و این گونه قابل ارجاع به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری است .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 13172

تاریخ تصویب : 1369/02/02

تاریخ ابلاغ : 1369/03/03

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.