×

تصویبنامه راجع به تعیین حریم راههای روستائی

تصویبنامه راجع به تعیین حریم راههای روستائی

تصویبنامه-راجع-به-تعیین-حریم-راههای-روستائی
شماره 122214/ت 56/ه 27/2/1369

وزارت جهاد سازندگی
هیات وزیران در جلسه مورخ 19/2/1369 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتین راه و ترابری و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه و باستناد بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 تصویب نمود:
حریم راههای روستائی به شرح زیر تعیین می گردد:
1- حریم کلیه راههای روستایی ( درجه 1 و 2 و 3 ) عبارتست از اراضی بین حد نهائی بدنه راه تا فاصله ( 5/12) متر از محور راه در هر طرف ، بقسمی که مجموع عرض بدنه راه و حریم طرفین آن (25) متر شود.
2- در مواردیکه راه روستایی اجبارا از داخل روستا عبور نماید ، حریم آن عبارتست از اراضی واقع بین حد نهائی بدنه راه تا فاصله 5/7 متر از محور راه در هر طرف ، بقسمی که عرض بدنه راه و حریم طرفین آن 15 متر شود.
تبصره 1- در مواردیکه لازمست حریمهای ذکر شده تقلیل یا افزایش یابد بنا به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی و تصویب کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارتین راه و ترابری وجهادسازندگی و سازمان برنامه و بودجه به ریاست معاون عمرانی استانداری اقدام می گردد.
تبصره 2- کشاورزی در حریم راههای روستائی در صورتیکه به تشخیص وزارت جهادسازندگی بر جسم راه آسیب نزند مجاز است .
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 13172

تاریخ تصویب : 1369/02/19

تاریخ ابلاغ : 1369/03/03

دستگاه اجرایی : وزارت جهاد كشاورزی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.