×

آئین نامه اجرائی بند (ه) تبصره 38 قانون بودجه سال 1368 کل کشور

آئین نامه اجرائی بند (ه) تبصره 38 قانون بودجه سال 1368 کل کشور

آئین-نامه-اجرائی-بند-(ه)-تبصره-38-قانون-بودجه-سال-1368-کل-کشور

وکیل

شماره 5930/ت 61 /ه 29/2/1369

وزارت راه و. ترابری
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/2/1369 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه و باستناد تبصره 34 قانون بودجه سال 1369 کل کشور تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی بند (ه) تبصره 38 قانون بودجه سال 1368 کل کشور بشرح زیر برای اجرا در سال 1369 تنفیذ می گردد.

ماده 1- موارد و درصد معافیت از پرداخت تمام یا قسمتی از دویست هزار ریال عوارض موضوع تبصره 38 قانون بودجه سال 1368 کل کشور عبارتند از :
1- کلیه مامورین و کارشناسان دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین همسر و فرزندان مامورین مقیم و اساتید و پژوهشگران مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها که برای فرصتهای مطالعاتی و شرکت در کنفرانسها و سمینارها و دوره های کوتاه مدت به خارج از کشور اعزام میشوند و خانواده آنها با معرفی وزرا یا بالاترین مقام مسئول نهاد انقلاب اسلامی مربوط یا افراد مجاز از طرف ایشان با تخفیف صددرصد .
2- دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور با معرفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا مقام مجاز از طرف ایشان برای گروههای تحصیلی غیر پزشکی و با معرفی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی یا مقام مجاز از طرف ایشان برای گروه تحصیلی پزشکی حداکثر دو بار در سال برای خود و همسر و فرزندان به صورت رفت و برگشت با تخفیف صددرصد .
3- طلاب علوم دینی غیر ایرانی ، دانشجویان خارجی مقیم ایران و مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی به ترتیب با معرفی شورای سرپرستی طلاب غیر ایرانی ووزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد و به ترتیبی که در بند 2 این ماده ذکر شده است و نیز نمایندگان دفتر پشتیبانی انقلاب اسلامی عراق با ارائه معرفینامه از بالاترین مقام دستگاه یا امضا معرفی شده توسط ریاست جمهوری با تخفیف صددرصد .
4- بیماران و جانبازان جنگ تحمیلی به ترتیب با تایید شورایعالی پزشکی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی به کشورهای محل معالجه و همچنین یک یا دو نفر همراه در صورت تایید ارگانهای مذکور با تخفیف صددرصد .
5- اتباع خارجی که بنا بر اعلام شهربانی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت اقامت در کشور را ندارند با تخفیف صددرصد .
6- اعضای جنبشهای انقلابی خارجی فعال در ایران با تایید وزارت امور خارجه با تخفیف صددرصد .
7- آن دسته از کارشناسان ، مقامات ، شخصیتهای سیاسی و متخصص خارجی که به دعوت رسمی وزارتخانه ها و با نظر وزیر مربوط به جمهوری اسلامی ایران مسافرت می نمایند و همچنین پزشکان خارجی که با قرارداد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به جممهوری اسلامی ایران مسافرت می نمایند ، با معرفی یا افراد مجاز از طرف ایشان با تخفیف صددرصد .
8- مسافرینی که به صورت ترانزیت وارد کشور شده و سپس به خارج عزیمت می نمایند مشروط به این که مدت توقف ایشان بیش از 7 روز نباشد با تخفیف صددرصد .
9- مسافرینی که برای زیارت خانه خدا یا عتبات عالیات از طریق سازمان حج و زیارت و امور خیریه مسافرت می نمایند با تخفیف صددرصد .
10- کودکان زیر 12 سال با تخفیف 50 درصد و اطفال زیر دو سال با تخفیف 90 درصد .
11- بستگان درجه یک ( پدر و مادر ، همسر و فرزندان ) شهداء ، اسرا ، مفقودین و جانبازان جنگ تحمیلی با ارائه کارت شناسائی و معرفی نامه از طرف مراجع ذیربط ( بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، وزارت کشور و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی حسب مورد) با تخفیف صددرصد .
12- جانبازان و معلولین جنگ تحمیلی بشرط داشتن معلولیت بیش از (20%)با تایید بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی یا افراد مجاز از طرف ایشان با تخفیف صددرصد .
13- کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته و بستگان درجه یک آنها ( پدر و مادر و همسر و فرزندان ) با ارائه معرفینامه از مقامات مجاز مربوط با تخفیف چهل درصد ( فرزندان کمتر از 12 سال انها از (50%)و فرزندان کمتر از دوسال از ( 90%)تخفیف استفاده خواهند کرد.
14- کارکنان شاغل و بازنشسته در سازمان هواپیمائی کشوری و شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران و شرکت آسمان و بستگان درجه یک آنها ( پدر و مادر و همسر و فرزندان ) به نسبت تخفیف بلیط براساس ضوابط مربوط.
ماده 2- صدور بلیط ریالی در مسیرهای بین المللی توسط شرکتهای هواپیمائی یا نمایندگان آنها بدون دریافت تمام و یا درصدی از عوارض تعیین شده در تبصره 38 قانون بودجه سال 1368 کل کشور منحصرا برای موارد مذکور در ماده یک این آئین نامه و با رعایت درصدهای تعیین شده مجاز است و موارد خلاف بازخواست و افراد متخلف تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .
مااده 3- شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران و سایر شرکتهای هواپیمائی که بلیط ریالی در مسیرهای پروازهای بین المللی صادر می نمایند و همچنین نمایندگان آنها موظفند قبل از صدور بلیط تاییدیه بانک را مبنی بر وصول عوارض یا درصدی از آن ( به نحوی که در این آئین نامه تعیین شده ) ، از متقاضیان دریافت و ضمیمه اسناد مربوط به بلیط نموده و نگهداری نمایند.
تبصره – صدور بلیط با معافیتهای مندرج در ماده یک به استثنای موارد مذکور در بندهای 8 و 10 آن ماده ، فقط توسط شرکت هواپیبمائی جمهوری اسلامی ایران مجاز می باشد .
ماده 4- سازمان هواپیمائی کشوری حساب یا حسابهائی با برداشت مشروط در بانکهای طرف حساب شرکتهای هواپیمائی افتتاح خواهد نمود و مبلغ عوارض موضوع تبصره 38 قانون بودجه سال 1368 کل کشور ابتدائا به حسابهای مذکور واریز و در پانزدهم و پایان هر ماه موجودی حسابهای مورد اشاره با درخواست سازمان هواپیمائی کشوری به حساب خزانه منتقل خواهد شد.
شرکتهای هواپیمائی که بلیط ریالی در مسیرهای بین المللی میفروشند موظفند هر ماه یک بار قبوض عوارض دریافتی را همراه گزارشهای فروش و ضمائم مربوطه جهت بررسی به سازمان هواپیمائی کشوری ارسال دارند.
تبصره – برداشت از حسابهای مذکور فقط برای بازپرداخت وجوه مسافرینی که قبل یا بعد از دریافت بلیط منصرف شده اند با معرفی امضاهای مجاز به تایید سازمان هواپیمائی کشور ی امکان پذیر بوده و ارسال لیست وجوه پرداخت شده عوارض دریافتی و اسناد مربوط به بلیط ها در پایان هر ماه به سازمان هواپیمائی کشوری ، الزامی است .
ماده 5- شرائط استفاده از تخفیف عوارض فرودگاهی برای کارکنان سازمان هواپیمائی کشوری و شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران یکسان و بلیط کارکنان سازمان نیز مشمول آئین نامه داخلی تخفیف بلیط شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ماده 6- تدوین روشهای مناسب و نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه پس از تایید وزیر راه و ترابری به عهده سازمان هواپیمائی کشوری می باشد.
ماده 7- این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه های شماره 5788/ت 260مورخ 8/4/1368 و شماره 48862/ت 570 مورخ 14/5 / 1368 می گردد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 13177

تاریخ تصویب : 1369/02/16

تاریخ ابلاغ : 1369/03/09

دستگاه اجرایی : وزارت راه وترابری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.