×

آئین نامه اجرائی بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 کل کشور

آئین نامه اجرائی بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 کل کشور

آئین-نامه-اجرائی-بند-4-قسمت-ب-تبصره-21-قانون-بودجه-سال-1369-کل-کشور شماره 16890 /ت 30 ک 3/3/1369

سازمان برنامه و بودجه
اکثریت وزرا عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت در جلسه مورخ 17/2/1369 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران در جلسه مورخ 15/1/1369 ، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه آئین نامه اجرائی بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- وجوه لازم برای خرید وسایل و لوازم و مصالح ساختمانی و قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحهای عمرانی،(( موضوع بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 کل کشور)) بنا به دستور وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا نمایندگان مجاز از طرف آنها با توجه به امکانات خزانه و حداکثر تا میزان ده درصد اعتبارات مصوب سالجاری هر یک از طرحهای عمرانی ملی یا استانی در مقابل درخواست وجه در لاختیار دستگاه اجرائی مربوط قرار می گیرد تا به شرح سایر مواد این آئین نامه به مصرف برسد.
ماده 2- وجوه موضوع این آئین نامه به حساب جداگانه ای که توسط خزانه برای دستگاه اجرائی در شعبه حسابهای دولتی بانک طرف حساب دستگاه اجرائی افتتاح میشود ، واریز خواهد شد .
ماده 3- دستگاه اجرای باید در ابتدای سال فهرست مقادیر و همچنین برنامه زمان بندی تدارک اقلام موضوع این آئین نامه را که در سال جاری باید سفارش داده شوند ، به تفکیک هر پروژه و نیز به صورت کلی تهیه نماید . این برنامه باید براسا س برنامه زمان بندی اجرای پروژه ها و سقف کلی سهمیه پیش بینی شده برای دستگاه اجرائی و نیز سایر امکانات موجود تنظیم گردد.
ماده 4- دستگاههای اجرائی براساس برنامه زمان بندی تدارک اقلام یادشده ، نسبت به سفارش آنها با تهیه پیش فاکتور و یا انعقاد موافغقتنامه از طریق منابع مورد تایید خود اقدام می نمایند وجوه لازم برای انجام این سفارش ها با دستور پرداخت دستگاه اجرائی ، به حساب فروشنده واریز میشود.
تبصره – در مواردی که بر حسب لزوم و در قالب برنامه زمان بندی موضوع ماده 3 این آئین نامه و بنا به توصیه و یا حواله دستگاه اجرائی ، پیمانکاران مستقیما به منابع تامین اقلام موضوع این آئین نامه که مورد تایید دستگاه اجرائی باشد مراجعه و نسبت به تهیه پیش فاکتور یا انعقاد موافقتنامه به نام خود اقدام و پیش فاکتور یا موافقت نامه مربوط را به دستگاه اجرائی تسلیم می نمایند، وجوه لازم برای سفارش آنها طبق دستور پرداخت دستگاه اجرائی به حساب فروشنده واریز و به شرح ماده 6 به حساب منظور می گردد.
ماده 5- دستگاههای اجرائی براساس برنامه زمان بندی تدارک اقلام هر پروژه و پیشرفت عملیات اجرائی آن حواله های تحویل اقلام مورد نیاز را از محل اقلام سفارش شده در اختیار پیمانکاران یا واحدهای امانی ذیربط قرارداده و هزینه آن را حسب مورد به شرح مواد 6 و 7 این آئین نامه به حساب منظور می نمایند.
ماده 6- هزینه های تهیه اقلام موضوع آئین نامه در قراردادهای پیمانکاری ، پس از صدور حواله برای تحویل آنها بشرح زیر به حساب منظور شود:
1- هزینه های ابزار اجرای کار ، از قبیل : وسایل و لوازم و ماشین آلات کارگاهی و قطعات یدکی به میزان هزینه تمام شده به حساب بدهی پیمانکار منظور میشود.
2- هزینه تهیه مصالحی که دارای نرخ رسمی نیست بر مینای نرخ خریداری شده به حساب بدهی پیمانکار منظور میشود.
3- هزینه تهیه مصالحی که دارای یک یا چند نرخ رسمی است و نرخ رسمی خریداری شده یا نرخ مورد عمل در شاخصهای تعدیل دوره مربوط به زمان تحویل مصالح به پیمانکار ، متفاوت باشد در صورتی که این تفاوت بیش از ده درصد باشد بر مبنای نرخ مورد عمل در شاخصهای تعدیل در زمان تحویل مصالح به پیمانکار ، به حساب بدهی پیمانکار منظور و مابه التفاوت تا مبلغ هزینه تمام شده در صورت اضافه بودن به حساب هزینه قطعی طرح منظور میشود و در صورتی که تفاوت یادشده ده یا کمتر از ده دئرصد باشد برابر نرخ رسمی همان منبع خرید در تاریخ تحویل به پیمانکار ، به حساب بدهی وی منظور میشود.
تبصره – هنگام محاسبه مابه التفاوت موضوع این بند در مورد مصالحی که نرخگذاری و تحویل آنها طبق ضوابط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مراکز استانها انجام میشود ،ابتدا هزینه های حمل از محل تهیه تا مراکز استان و همچنین هزینه های باراندازی و انبارداری و سایر هزینه های جنبی دیگر از بهای خرید کسر گردید ه و باقیمانده با نرخ مورد عمل در شاخصهای تعدیل دوره مربوط مقایسه میشود. ادارات کل بازرگانی استانها موظف هستند به شرح بالا نرخ تفکیکی فروش این نوع مصالح را برای محاسبه مابه التفاوتهای یادشده اعلام نمایند.
4- هزینه های که طبق بند 2 و 3 این ماده به حساب بدهی پیمانکار منظور میشود صرفا شامل موارد زیر است :
الف – بهای خرید و بارگیری مصالح بدون احتساب هزینه های حمل و باراندازی و سایر هزینه های جنبی .
ب – هزینه حمل مستقیم از محل تهیه توسط دستگاه اجرائی تا کارگاه و یک دفعه باراندازی ، در صورتی که توسط دستگاه اجرائی انجام و هزینه آن توسط وی پرداخت شده باشد . ملاک محاسبه هزینه حمل ، برای مصالح موضوع تبصره بند 3 فاصله محل خرید در مرکز استان تا کارگاه و برای سایر مصالح فاصله محل تولید یا مبادی ورودی تا کارگاه می باشد . در حالت اخیر مصالحی که طبق ضوابط قیمتهای پایه هزینه حمل مازاد بر آن تعلیق می گیرد ،طبق ضوابط یادشده و براساس نرخهای قرارداد ، هزینه حمل آن به پیمانکار پرداخت خواهد شد.
ج – سایر هزینه های جنبی دیگری که دستگاه اجرائی برای تدارک مصالح طبق این آئین نامه انجام داده است حداکثر به میزان سه درصد بهای خرید موضوع قسمت الف این بند.
ماده 7- هزینه های تهیه اقلام موضوع این آئین نامه ئدر کارهای امانی و قراردادهای پیمانکاری که به موجب قرارداد تهیه اقلام خریداری شده بعهده کارفرما است ، به میزان هزینه تمام شده به حساب هزینه قطعی طرح منظور میشود.
ماده 8- اقلام موضوع این آئین نامه باید پس از تحویل توسط فروشنده ، به کارگاه حمل گردد. مصالح و لوازم مصرفی و قطعات یدکی در کار به مصرف خواهد رسید و ماشین آلات که حواله آن بنام پیمانکار صادر می گردد تا تادیه بدهی او به کارفرما در رهن کارفرما بوده و سند آن به منظور جلوگیری از هر نوع انتقال مالکیت برای مدت پنج سال نزد کارفرما نگهداری خواهد شد .
ماده 9- در قراردادهای پیمانکاری پس از تحویل مصالح به کارگاه ، ورود آنها با حضور دستگاه نظارت صورت مجلس شده و بهای آن بر اساس نرخهای مندرج در قرارداد آنها در اولین صورت وضعیتی که پس از ورود مصالح به کارگاه تنظیم میشود ، منظور می گردد.
ماده 10- ذیحساب طرحهای عمرانی موظف است مبالغ بدهی پیمانکاران را به میزانی که توسط دستگاه اجرائی براساس ماده 6 این آئین نامه تعیین میشود از صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید .دستگاه اجرائی نیز باید کسور یادشده را به نحوی تعیین نماید که بدهی پیمانکار تا پایان سال جاری واریز گردد.
تبصره – چنانچه مصالح ،لوازم ، قطعات یدکی و ماشین آلات ساختمانی که پیمانکار بابت آنها بدهکار است به عللی تا پایان سال تحویل نشود بدهی پیمانکار با سرفصل پیش پرداخت خرید اقلام یادشده ،به سال بعد منتقل شود.
ماده 11- در مورد خریدهای که اقلام مربوط به آنها تا پایان سال مالی تحویل نگردد و حواله آنها نیز در اختیار پیمانکار قرارداده نشده باشد ، بدهی واحدهای تولیدی یا منابع تامین کننده این نوع اقلام ، تحت عنوان پیش پرداخت طرح مربوط ،به سال بعد منتقل و برابر مقررات واریز می گردد.
ماده 12- سازمان برنامه و بودجه موظف است برای اجرای ماده 6 این آئین نامه ، نرخ مصالح مورد عمل در فهارس پایه و همچنین شاخصهای تعدیل در هر دوره سه ماهه را به دستگاههای اجرائی اعلام نماید.
این تصویبنامه در تاریخ 2/3/1369 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 13180

تاریخ تصویب : 1369/02/17

تاریخ ابلاغ : 1369/03/13

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.