×

قانون راجع به اصلاح قسمتی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی

قانون راجع به اصلاح قسمتی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی

قانون-راجع-به-اصلاح-قسمتی-از-مواد-قانون-مالیاتهای-مستقیم-مصوب-اسفندماه-1345-و-اصلاحیه-های-بعدی
شماره 61158 22/8/1361

وزارت امور اقتصادی و دارائی
ماده 1- متن ماده 3 لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب 21/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بشرح زیر اصلاح میشود:
نرخ مالایت بردرآمد حقوق بشرح زیر میباشد:
تا480000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه معاف
تا600000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد600000 ریال به نرخ 8%
تا840000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد720000 ریال به نرخ 12%
تا1080000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد840000 ریال به نرخ 20%
تا1800000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد1080000 ریال به نرخ 30%
تا2400000 ریال درآمدمشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد1800000 ریال به نرخ 40%
تا3000000 ریال درآمدمشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد2400000 ریال به نرخ 50%
تا3600000 ریلا درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد3000000 ریال به نرخ 60%
تا4800000ریال درآمدمشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد3600000 ریال به نرخ 70%
تا6000000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد4800000 ریال به نزخ 80%
از 6000000 ریال به بالا به نرخ 90%
ماده 2- متن ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 3 آن بشرح زیر اصلاح و دو تبصره دیگر بعنوان تبصره های 4و5 به آن اضافه میشود
ماده 3 صاحبان مشاغل موضوع این بخش که مشمول ماده 59 نمی باشند و شغل آنان نوعا" اقتضای داشتن درآمد سالانه مستمر دارد مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد سال 1360 خود را حداکثر ظرف دوماه از تاریخ تصویب این قانون و سالهای بعد خود را تا آخرتیر ماه سال بعد طبق نمودنه ای که وسیله وزارت اموراقتصادی و دارائی تهیه خواهد شد تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه محل شغل تسلیم کنند و مالیات متعلقه را به نرخ مذکور در ماده 134 بپردازند0
تبصره 3- مودیان مشمول این ماده که ترازنامه و حساب سودوزیان متکی به دفاتر قانونی تسلیم نمایندازلحاظ نوع اظهارنامه تسلیمی و نحوه تشخیص مالیات و ترتیب رسیدیگ در حکم مشمولین ماده 59 میباشند0
تبصره 4-
الف - درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1358 کلیه مشمولین ماده 63 قانون مالیاتهای مستقمی مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی مبنای مطالبه مالایت عملکرد سال 59 آنها خواهد بود0
ب - سررسید پرداخت مالیات عملکرد سال 1359 مودیان مزبور که درآمد ممشول مالیات عملکرد سال 1358 آنها تاتاریخ تصویب این تبصره مالبه شده باشد ظرف دوماه از تاریخ مزبور میباشدو درمورد مودیان مورد بحث که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1358 آنها تا تاریخ تصویب این تبصره مطالبه نشده باشد، سه ماه پس ازابلاغ برگ تشخیص مالایت عملکرد سال 1358 آنها خواهد بود0
ج - مالیات مشمولین فوق الذکر که دراثناء سال 1359 ترک کسب کرده اند و یا تغییر شغل داده اند و یا شروع به کار نموده اند مالیات این سال طبق مقررا ماده 3 این قانون تشخیص میشود0
مودیان مذکور در این بند ملکفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد عملکدر سال 1359 خود را حداکثر ظرف دوماه از تاریخ تصویب این قانون به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه محل شغل خودتسلیم و مالیات متعلقه رابه نرخ مقرردرماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم بپردازند
د- در صورتیکه مودیان مزبو رتا تاریخ سررسید پرداخت مالیات عملکرد سال 1359 اسناد و مدارکی ارائه دهند که بعلل و جهات خاص درآمد آنها در سال عملکرد مزبور25درصد یا بیشتر نسبت به عملکرد سال 1358 نقصان پیدا کرده و مراتب مورد تائیدهیات های حل اختلاف موضوع ماده 9 لایحه قانونی مصوب 3/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد رای هیات مزبور در این مورد به اکثریت قطعی است در صورتیکه رای حاکی از رد ادعای مودی باشد مالیات وی طبق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسنفدماه 1345 و اصلاحیه های بعدی از مودی اخذ خوهد شد0
ه - چنانچه ممیز مالیاتی با تائید سرممیز باارائه اسناد و مدارک قابل قبول ثابت نماید ه بعلل و جهات خاص مربوط به مودی درآمدمشمول مالیات او در سال عملکرد 1359 نسبت به عملکرد سال 48 پنجاه درصد یا بیشتر افزاریش یافته است و این امر مورد تائید هیات های سه نفری حل اختلاف موضوع ماده 9 لایحه قانونی مصوب 3/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قرارگیرد رای هیات مزبور دراین مورد به اکثریت قطعی است 0
تبصره 5- عبارت به استثنای مشمولین ماده 63از ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم حذف میشود0
ماده 3- متن ماده 66و تبصره های 1و2 آن بشرح زیراصلاح ویک تبصره بعنوان تبصره 3 به آن اضافه میوشد0
ممیز مالیاتی مکلف است نسبت به مشمولین ماده 63 حوزه خود به استثنای مواردمذکور در تبصره 3 ماده مزبور اعم از اینکه بموقع اظهارنامه تسلیم نموده یا ننمودهباشند پس از کسب اطلاع از نظر اتحادیه صنف مزبور،( در صورت وجود در محل ) نظر خود را بعد از رسیدگی و با استفاده از تحقیقات محلی و اطلاعات مکتسبه باذکرجهات و دلائل کتبا" اعلام و پروندهرا برای اظهار نظر نزدسرممیزبفرستد
سرممیز مالیاتی مکلف است رسیدگی های لازم را معمول و نظرخودرا نسبت به میزان درآمد مشمول ملایات اعلام و پرونده را نزد ممیز اعاده دهد در صورتیکه ممیز نظر سر ممیز را قبول کند، شخصا" اقدام به تنظیم و امضاء و صدور برگ تشخیص خواهد نمود و در غیر اینصورت برگ تشخیص را تنظیم و جهت امضاء و صدور نزد سر ممیز ارسال خواهد داشت 0
تبصره 1- در صورتیکه بین نظر سر ممیز و مبلغی که مودی دراظهار نامه اعلام نموده 15% یا کمتر اختلاف باشد،مبلغ مندرج دراظهارنامه قطعی است 0
تبصره 2- طرز ابلاغ و حل و فصل اختلاف در مورد برگ تشخیص بشرحی است که در باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45و اصلاحیه های بعدی مقرر شده است 0
تبصره 3- ممیز مالیاتی مکلف است فهرست مشمولین ماده فوق الذکر را اعم از اینکه بموقع اظهارنامه مالیاتی تسلیم نموده یاننموده باشند، را ظرف دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به اتحادیه صنف مربوط ارسال نماید0 اتحادیه مزبور مکلف است ظرف سه ماه از تارخی انقضاء دو ماده فوق الذکر، نظر خود را نسبت به میزان خرید و فروش و درآمد ناویژه سالیانه هر یک از مودیان مذکور و همچنین موودیانی که اسامی آنها در فهرست منظور نشده و در اتخادیه سابقه دارند را بطور تفکیک به حوزه مالیاتی مربوط اعلام نماید0
چناچه نظر اتحادیه ظرف مهلت مقرر اعلام نشود، ممیز مالیاتی نسبت به تشخیص مالیات طبق مقررات مربوط اقدام خواهد نمود0
ماده 4- مواد64و65و67و68 قانون مالیاتهای مستقیم لغو میشود0
ماده 5- در ماده 93 عبارت (( تا میزان یکصد و چهل و چهار هزار ریال )) به عبارت تا میزان چهارصد و هشتادهزار ریال ))اصلاح میشود مقررات اصلاحی این مادهنسبت به عملکرد سال 1361 به بعدجاری خواهد بود0
ماده 6- متن ماده 134 بشرح زیر اصلاح میشود:
نرخ مالیات بردرآمد به استثنای موارد مذکور در قسمت اخیرجزء یک بند(ت ) ماده 80و ماده 90و همچنین درمورد مالیات بر درآمد املاک که بموجب مقررات مربوطه مالیات باید به ماخذ صدی دو و صدی بیست قیمت فروش وصول شود بشرح زیر تعیین میگردد0
تا400000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 15 %
تا800000ریال درآمدمشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد400000ریال 20%
تا1500000ریال " " " " " " " 800000 " 25%
تا3000000 " " " " " " " " 1500000 " 30%
تا6000000 " " " " " " " " 3000000 " 35%
تا9000000 " " " " " " " " 6000000 " 40%
تا12000000" " " " " " " " 9000000 " 45%
تا15000000" " " " " " " " 12000000" 50%
تا20000000" " " " " " " " 15000000" 55%
تا30000000" " " " " " " " 20000000" 65%
مازاد 30000000 ریال 75%

نرخهای فوق شامل درآمدهائیکه تاریخ تصحیل آن اول سال 1361 به بعد میباشد(به استثنای درآمد بخش املاک که مالایت متعلق به آن تا تاریخ تصویب اجرای این قانون وصول یا تشخیص گردیده ) وهمچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مربوط به سال مالی که در سال 1361 ببعد خاتمه پیدا میکند، خواهد بود0
ماده 7- عبارت ((حکم این ماده نسبت به انتقالات املاک موضوع ماده 180 قانون مالیاتهای مستقیم (به استثنای وقف خاص ) نیز جاری خواهد بود)) به آخر ماده 10 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/3/59 اضافه میشود0
ماده 8- در اجرای لایحه قانونی شماره 7674-25/4/59 شورای انقلاب چمهوی اسالمی ایران و جهت تمدید کارت بازرگانی شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به بنیاد مستضعفان و سازمان صنایع ملی به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود در موارد فوق بجای ارائه گواهی پرداخت مالیات و مفاصا حساب حسب موردتسهیلات اجرائی لازم را فراهم نماید0
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه روز پنجشنبه بیست ونهم مهرماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبرهاشمی

نوع : قانون

شماره انتشار : 10992

تاریخ تصویب : 1361/07/29

تاریخ ابلاغ : 1361/08/30

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.