×

آئین نامه اجرائی تبصره 4 قانون بودجه سال 1369 کل کشور

آئین نامه اجرائی تبصره 4 قانون بودجه سال 1369 کل کشور

آئین-نامه-اجرائی-تبصره-4-قانون-بودجه-سال-1369-کل-کشور

وکیل

شماره 31448/ت 48 /ت 2/4/1369

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اکثریت وزاری عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت در جلسه مورخ 21/3/1369 براساس اختیارات تفویضی هیات وزیران در جلسه مورخ 15/1/1369 ، بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشاورزی ، جهادسازندگی ، بازرگانی و امور اقتصادی و دارائی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند ج تبصره 4 قانون بودجه سال 1369 کل کشور آئین نامه اجرائی تبصره مزبور را به شرح زیر تصویب نمودندک

ماده 1- به موجب تبصره 4 قانون بودجه سال 1369 کل کشور تا مبلغ یکصدوپنجاه میلیارد (000/000/000/150) ریال از منابع قرض الحسنه و در صورت عدم تکافو تا مبلغ یکصدمیلیارد( 100000000000)ریال از سایر منابع سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد تا توسط بانک مزبور جهت اهداف بخش کشاورزی و صنایع روستائی در برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر افزایش تولیدات بخش به عنوان سرمایه در گردش در اختیار صیادان و کشاورزان و اعضا و شرکتهای تعاونی روستائی و کشاورزی و صیادی و تعاونیهای تولیدی مشاع قرار گیرد.
تبصره 1- کالاهای اساسی کشاورزی در جهت اهداف بخش کشاورزی شامل : گندم ، علوفه دامی ( جو ، ذرت دانه ای ، شبدر برسیم ، ذرت علوفه ای .اسپرس ، سورگم ، یونجه )پروتئین حیوانی ( شامل شیلات ؤ دام و طیور ، شیر ) برنج ، حبوبات ،پنبه ، شکر ، سیب زمینی ، چوب ، دانه های روغنی ،چغندر قند ،اسپرم ،نوغان و ادوات و داروهای دامی و سموم می باشند.
ماده 2- حداکثر مبلغ سیزده میلیارد (/000/000/13) ریال از اعتبار موضوع ماده 1 این آئین نامه ( هشت میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه و پنج میلیارد ریال از سایر منابع سیستم بانکی کشور )صرفا جهت تهیه و تدارک بذور اصلاح شده ( یونجه ، اسپرس ، جو ، گندم دیم )ادوات ،داروهای دامی وسموم در اختیار وزارت جهادسازندگی قرار می گیرد.
ماده 3- حداکثر مبلغ بیست ودو میلیارد (000/000/000/22) ریال از اعتبار موضوع ماده 1 این آئین نامه ( هفده میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه و پنج میلیارد ریال از سایر منابع سیستم بانکی کشور)به منظور تهیه و تدارک بذور اصلاح شده ( به استثنای بذور مذکور در ماده 2)اسپرم و نوغان ، ادوات و داروهای دامی وسموم در اختیار دستگاههای تخصصی وابسته به وزارت کشاورزی قرار می گیرد.
تبصره 1- دستگاههای تخصصی وابسته به وزارت کشاورزی توسط وزارتخانه مذکور لبه بانک کشاورزی معرفی می گردند.
تبصره 2- وزارت کشاورزی مکلف است بذور مربوط به علوفه ( ذرت ، شبدر برسیم ، سورگم )را با توجه به برنامه و حجم خریداری شده و به صورت نسیه در اختیار وزارت جهادسازندگی قراردهد. وزارت جهادسازندگی تعهد مینماید حداکثر یک ماه قبل از سر رسید مقرر نسبت به استرداد بها بذور اصلاح شده اقدام نماید.
تبصره 3- سازمان برنامه و بودجه هماهنگی های لازم را در مورد تهیه و تدارک و توزیع بذور مذکور در ماده 2 این آئین نامه بین وزارتین کشاورزی و جهادسازندگی به عمل خواهد آورد. وزارتخانه های مذکور مکلف به همکاری با سازمان برنامه و بودجه در این مورد می باشند.
ماده 4- بانک کشاورزی اعتبارات موضوع ماده 2 و 3 این آئین نامه را براساس جدول زمان بندی خرید بذور که به تایید سازمان برنامه و بودجه رسیده باشد ، در اختیار دستگاههای ذیربط قرار دهد.
ماده 5- حداکثر بیست و پنج میلیارد (000/000/000/25) ریال از اعتبار موضوع ماده 1 این آئین نامه ( دوازه میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه و سیزده میلیارد ریال از سایر منابع سیستم بانکی کشور ) به منظور تهیه و تدارک مواد لازم برای کارگاههای قالی بافی بشرح زیر به شرکت سهامی فرش ایران و اتحادیه تعاونیهای فرش یا تعاونیهای فرش تحت پوشش وزارت جهادسازندگی اختصاص می یابد تا به صورت مواد مورد نیاز در اختیار فرش بافان قرار گیرد.
از محل منابع از محل سایر منابع جمع
قرض الحسنه سیستم بانکی کشور
1- شرکت سهامی
فرش ایران 4500000000 3000000000 ریال 7500000000 ریال
2- اتحادیه تعاونیهای
فرش یا شرکتهای
تعاونی فرش تحت
پوشش وزارت جهاد
سازندگی 7500000000 ریال 10000000000 ریال 17500000000 ریال
---------------------- ---------------- ---------------------
جمع کل 12000000000 ریال 13000000000 ریال 25000000000 ریال
تبصره – وزارت جهاد سازندگی و شرکت سهامی فرش ایران موظفند برنامه اجرائی زمانبندی شده موضوع این ماده را تهیه و به تایید سازمان برنامه و بودجه برسانند. بانک کشاورزی وجوه لازم را صرفا براساس برنامه مزبور در اختیار شرکت سهامی فرش ایران و اتحادیه تعاونیهای فرش و یا تعاونیهای فرش تحت پوشش وزارت جهادسازندگی قرار خواهد داد.
ماده 6- مبلغ یکصد ونود میلیارد ( 190000000000 ) ریال از اعتبار موضوع ماده 1 این آئین نامه ( یکصدوسیزده میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه و هفتاد و هفت میلیارد ریال از سایر منابع سیستم بانکی کشور )به شرح زیر در اختیار شرکتهای تعاونی و تعاونیهای تولیدی مشاع مذکور در ماده 1 این آئین نامه قرار می گیرد.
ازمحل منابع ازمحل سایر منابع جمع
قرض الحسنه سیستم بانکی کشور
1- اعضا وشرکتهای
تعاونی روستائی و
کشاورزی 93000000000 57000000000 ریال 150000000000
2- اعضا و شرکتهای
تعاونی عشایری 12000000000 ریال 11000000000 ریال 23000000000ریال
3- اعضا وشرکتهای
تعاونی صیادی 3000000000 ریال 3000000000 ریال 190000000000
4- اعضا تعاونیهای
تولیدی مشاع 5000000000 ریال 3000000000 ریال 8000000000 ریال
5- کشاورزان وصیادان
غیر عضو -------------- 3000000000 ریال 3000000000
جمع کل ------------------ ------------------- -------------
113000000000 ریال 77000000000 ریال 190000000000
تبصره 1- حداکثر مبلغ بیست و سه میلیارد ( 23000000000 ) ریال ( شش میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه و هفده میلیارد ریال از سایر منابع سیستم بانکی کشور) از اعتبارات مربوط به اعضا و شرکتهای تعاونی روستائی و کشاورزی به منظور تهیه و تدارک عوامل تولید ، در اختیار اتحادیه مرکزی تعاونی روستائی قرار می گیرد.
تبصره 2- حداکثر مبلغ یازده میلیارد (11000000000) ریال از اعتبارات مربوط به اعض و شرکتهای تعاونی عشایری که از محل سایر منابع سیستم بانکی تامین می گردد به نمظور تهیه و تدارک عوامل تولید ، در اختیار اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری قرار می گیرد.
تبصره 3- مبلغ ده میلیارد(10000000000) ریال ( پنج میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه و پنج میلیارد ریال از سایر منابع سیستم بانکی کشور )از اعتبارات مربوط به اعض و شرکتهای تعاونی روستائی و کشاورزی با تایید و معرفی وزارت جهادسازندگی از طریق بانک کشاورزی در اختیار اعضا شرکتهای تعاونی روستائی و کشاورزی جهت صنایع روستائی و افزایش تولیدات دامی در حوزه مورد عمل شرکتهای یادشده قرار می گیرد. جهادسازندگی مکلف است قبل از معرفی اعضا مزبور به بانک کشاو.رزی به طریق مقتضی اطمینان حاصل نماید که آنان از بابت اعتبارات تبصره 4 قانون بودجه سنوات گذشته به بانک کشاورزی و یا شرکت تعاونی روستائی بدهی سررسید شده نداشته وضمنا از طریق دیگر از تسهیلات مربوط به این تبصره در سالجاری استفاده ننموده باشند.
تبصره 4- اعتبار مربوط به اعضا تعاونیهای تولیدی مشاع از طریق ستاد مرکزی هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین و براساس اهداف تبصره 4 قانون بودجه سال 1369 کل کشور و با معرفی هیاتهای مذکور در مراکز استانها به صئورت وام به اعضا تعاونیهای تولیدی مشاع پرداخت گردد.ستاد مرکزی هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین موظف است صورت تفکیک اعتبارات استانی را تهیه و به بانک کشاورزی اعلام نماید.در مناطق محروم که توسط هیاتهای هفت نفره زمین واگذار شده و صیفی کشت غالب ان مناطق می باشد اعطای تسهیلات از طرف هیاتهای مذکور بلا مانع می باشد.
ماده 7- تصویب و پرداخت وام به اعضا و شرکتهای تعاونی موضوع ماده 1 این آئین نامه و یا هر یک از گروههای تعاونی موجود در شرکتهای تعاونی روستائی و کشاورزی وصیادی وعشایری وهمچنین تصویب و پرداخت وام به دستگاهها و سازمانهای ذینفع ، منوط به نداشتن بدهی سررسید شده از بابت تبصره 4 قانون بودجه سنوات گذشته به بانک کشاورزی می باشد. در هر حال اعطای هر گونه تسهیلات توسط بانک کشاورزی منوط به حصول اطمینان از بازگشت به موقع تسهیلات پرداختی سنوات گذشته ، خواهد بود.
ماده 8- میزان ، مدت ، نوع مصرف و تعیین حدود نظارت و سایر شرایط اعطای تسهیلات موضوع این آئین نامه به شرکتهای تعاونی روستائی و کشاورزی وصیادی وعشایری وتعاونیهای تولیدی مشاع واعضا آنها وهمچنین اتحادیه های مرکزی تعاون روستائی وعشایری حسب مورد توسط سازمان مرکزی تعاون روستائی ، وزارت جهادسازندگی ، شرکت سهامی شیلات ایران ، سازمان امور عشایری ایران وستادمرکزی هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین تعیین و جهت بررسی وتصویب به کمیته های اعتباری مشترک بین دستگاههای ذیربط وبانک کشاورزی پیشنهاد خواهد شد.
سایر دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات ، حسب مورد و در چهارچوب برنامه تایید شده از سوی سازمان برنامه و بودجه . قرارداد لازم را با بانک کشاورزی منعقد خواهند نمود.
تبصره – مدت تسهیلات اعطایی موضوع این آئین نامه با توجه به شرایط ونوع مصرف حداکثر یک سال از تاریخ تصویب و پرداخت اعتبار می باشد.
ماده 9- حداکثر تسهیلات پرداختی به شرکتهای تعاونی روستائی وکشاورزی وصیادی وعشایری تا 40 برابر سرمایه ثبت شده و ذخیره قانونی آنها تعیین می گردد.
ماده 10- حداکثر وام پرداختی به هر یک از اعضا شرکتهای تعاونی مندرج در این آئین نامه از محل قرض الحسنه چهارصد هزارریال ویا از محل سایر منابع پانصدهزارریال خواهدبود.این نصاب برای کشاورزان وصیادان غیر عضو نیز رعایت شود.
ماده 11- نرخ کارمزد تسهیلات اعطائی بانک کشاورزی براساس کارمزد مصوب شورای پول و اعتبار می باشد.
تبصره 1- شرکتهای تعاونی موضوع این آئین نامه می توانند حداکثر یک درصد تسهیلات را نسبت به مدت آن به عنوان کارمزد بابت تامین هزینه های توزیه اعتبارات وسایر خدمات از دریافت کننده اعتبار اخذ نمایند.50 درصد کارمزد فوق در رابطه باشرکتهای تعاونی روستائی وکشاورزی با توجه به خدمات ارائه شده ، به سازمان مرکزی تعاونی روستائی تعلق می گیرد وشرکتهای تعاونی روستائی وکشاورزی سهم سازمان مزبور را از این بابت وصول وبه حساب درآمد آن سازمان منظور خواهند کرد.
تبصره 2- سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران موظف است گزارش توجیهی مصرف کارمزد موضوع تبصره 1 این ماده را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به هیات وزیران و سازمان برنامه و بودجه ، ارائه نماید.
ماده 12- مصرف وام دریافتی در غیر موارد مصرح در این آئین نامه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی محسوب خواهد شد.
ماده 13- در اجرای بند الف تبصره 4 قانون بودجه سال 1369 کل کشور مسئولیت پرداخت ووصول تسهیلات اعطائی به شرکتهای تعاونی روستائی وکشاورزی وصیادی وعشایری ، تعاونیهای تولیدی مشاع و اعضا آنها ، شرکت سهامی فرش ایران ، اتحادیه بازرگانی وشرکتهای تعاونی تولیدکنندگان فرش دستی ایران ، اتحادیه مرکزی تعاونی روستائی ، اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری ودستگاههای تخصصی وزارت کشاورزی ووزارت جهادسازندگی وهمچنین خسارت تاخیر تادیه ، به عهده شرکتها و اتحادیه های ذیربط بوده و حصول اطمینان ونظارت بر حسن مصرف وتضمین بازپرداخت مشترکا و منفردا به عهده بانک کشاورزی ، بازرگانی وسازمان مرکزی تعاون روستائی ، سازمان امور عشایری ، شرکت سهامی شیلات ایران ، ستاد مرکزی هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین خواهد بود.
ماده 14- کلیه دستگاههای اجرائی ذیربط مکلفند گزارش مشروح و کامل عملکرد تسهیلات پرداختی ووصولیها را در پایان شهریور ، آذر و اسفند ماه سال 1369 به بانک کشاورزی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند. توزیع اعتبار جدید منوط به تایید گزارش مذکور توسط بانک کشاورزی وارائه آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.بانک کشاورزی موظف است بر حسن اجرای عملیات موضوع این آئین نامه کنترل ونظارتهای فنی لازم را توسط کارشناسان خود اعمال نماید.
ماده 15- کلیه دستگاههای اجرائی مشمول این آئین نامه موظفند اعتبارات غیر قابل جذب خود را حداکثر تا پایان دی ماه 1369 به بانک کشاورزی اعلام دارند تا عندالزوم پس از موافقت وزارتخانه های ذیربط وسازمان برنامه و بودجه وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار سایر واحدهای متقاضی استنفاده کننده موضوع این آئین نامه قرار گیرد.در مورد اعتبارات کشاورزان وصیادان غیر عضو نیز طبق اعلام بانک کشاورزی به همین طریق انجام شود.
ماده 16- در اجرای بند الف تبصره 4 قانون بودجه سال 1369 کل کشور سازمان برنامه و بودجه تعهد و تضمین می نماید که در صورت عدم واریز مطالبات بانکهای تجاری تامین کننده اعتبارات مورد نیاز بانک کشاورزی ، مانده بدهی بانک کشاورزی به بانکهای تجاری در اجرای تبصره 4 اعم از اصل و هزینه های مربوط را با اعلام و تشخیص بانک مرکزی مبنی بر لاوصول بودن ،در لایحه بودجه سال بعد پیشنهاد ومنظور نماید تا با عاملیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانکهای تجاری تامین کننده قرض الحسنه و سایر تسهیلات ، قرار گیرد . تضمین مذکور نافی وظایف بانک کشاورزی جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای وامهای فوق الذکر نخواهد بود وبانک کشاورزی جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای وامهای فوق الذکر نخواهد بود وبانک کشاورزی مکلف است کلیه اقدامات قانونی لازم را برای وصول مطالبات مزبور بعمل آورد.
ماده 17- بانک کشاورزی مکلف است تسهیلات اعطائی موضوع ماده 1 این آئین نامه را بصورت اعتبار گردان در اختیار کلیه واحدهای مذکور در این آئین نامه قرار دهد وواحدهای استفاده کننده از این تسهیلات ، موظفند قبل از سررسید مقرر نسبت به واریز تسهیلات دریافتی به حسابی که از طرف بانک کشاورزی اعلام می گردد اقدام نمایند.
ماده 18- در مواردی که به علت سوانح قهری بازپرداخت تسهیلات به شرکتهای تعاونی روستائی وکشاورزی و عشایری وصیادی ، تعاونیهای تولیدی مشاع واعضا آنها ، اتحادیه های مرکزی تعاونیهای روستائی و عشایری اتحادیه بازرگانی وشرکتهای تعاونی تولیدکنندگان فرش دستی ایران میسر نباشد در این صورت مهلت بازپرداخت به تشخیص کمیته های مشترک اعتباری بانک کشاورزی وواحد یا دستگاه ذیربط ، حداکثر برای مدت یک سال از سررسید و بر طبق ضوابط بانک کشاورزی قابل تمدید می باشد.
تبصره – مهلت بازپرداخت حداکثر 10 درصد از تسهیلات توزیع شده بین شرکتهای تعاونی موضوع این آئین نامه و اعضا آنها قابل تمدید می باشد مشروط بر این که مجموع تسهیلات اعطائی و تمدیدی از مبلغ تصویب سهم هر دستگاه یا سازمان تجاوز ننماید. در هر حال مجموع تسهیلات اعطائی سنواتی نبایستی از کل اعتبار سال جاری تجاوز نماید.
این تصویبنامه در تاریخ 30/3/1369 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 13206

تاریخ تصویب : 1369/03/21

تاریخ ابلاغ : 1369/04/16

دستگاه اجرایی : بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.