×

آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سال 1369 کل کشور

آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سال 1369 کل کشور

آئین-نامه-اجرائی-تبصره-3-قانون-بودجه-سال-1369-کل-کشور شماره 9570/ت 62 /ک 18/4/1369

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اکثریت وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت در جلسه مورخ 12/3/1369 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران در جلسه مورخ 15/1/1369 ، بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،دفتر مناطق محروم کشور – رئیس جمهور ووزارتخانه های کشور ،کشاورزی ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ،کار و امور اجتماعی و جهاد سازندگی ، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سال 1369 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- تسهیلات اعتباری موضوع تبصره 3 قانون بودجه سال 1369 کل کشور از طریق بانکهای استان ( در تهران بانک صادرات ایران ) بانک ملی ایران و بانک کشاورزی که منبعد بانکهای عامل نامیده می شوند به شرح مندرج در این آئینن نامه تامین و پرداخت خواهد شد.
ماده 2- بانکهای عامل موظفند تسهیلات اعتباری مورد نیاز طرحهای تولیدی در بخشهای کشاورزی و صنایع و خدمات فنی روستائی ، صنعتی و مصالح ساختمانی ، معدنی و نیز طرحهای خود اشتغالی ، آموزشی و پرورشی ، علمی و فرهنگی ، هنری بخش تعاونی و خصوصی را که دارای توجیهات کامل اقتصادی ،فنی و مالی بوده و فقط از نظر وثیقه و سهم سرمایه گذاری مجری طرح با مقررات بانکهای عامل وفق نمی دهند ، براساس مفاد این آئین نامه پرداخت نمایند .
ماده 3- حداقل بیست درصد تسهیلات موضوع این تبصره براساس جدول شماره 4 پیوست جهت فعالیت در بخشهای محروم کشور اعطا ءخواهد شد.
سازمان برنامه و بودجه استان ، شورایعالی مراکز گسترش ، بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی ، موظفند ابتدا بیست درصد از تسهیلات اعتباری تبصره 3 را که براساس جداول پیوست این آئین نامه تعیین شده است ، تفکیک و ترتیبی اتخاذ نمایند تا تسهیلات اعتباری فوق براساس طرحهای تهیه شده فقط در بخشهای محروم کشور که به تصویب هیات وزیران رسیده است ، اختصاص یابد.
گزارش مربوط به اجرای طرحهای نقاط محروم باید هر سه ماه یکبار توسط دستگاههای مشمول به دفتر امور مناطق محروم کشور – رئیس جمهور ارسال گردد.
تبصره 1- در مواردی که دستگاههای عمومی و. دولتی و سایر مراجع قانونی ذیربط اقدام به فروش واحدهای تولیدی ، خدماتی و ماشین آلات ، تاسیسات ، عرصه . اعیان و مستحدثات آنها و مواد اولیه می نمایند ،قرض الحسنه لازم با توجه به جداول پیوست و با رعایت مفاد ماده 17 این آئین نامه از طریق بانک ملی ایران در اختیار شرکتها و اشخاص حقیقی معرفی شده از سوی بنیادشهید انقلاب اسلامی و تعاونیهای متشکل از خانواده شهدا و جانبازان و رزمندگان و آزادگان که حسب مورد توسط مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و معاونت اجرائی ریاست جمهوری معرفی می گردند ، قرار خواهد گرفت . نهادهای مزبور مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا اشخاص نامبرده در شرکتها و طرحهای تولیدی سهیم گردند.
تبصره 2- نحوه و میزان مصرف تسهیلات مربوط به پوشش انهار و هیاتهای هفت نفره تابع ضوابط مندرج در آئین نامه اجرائی بندهای 3 و 6 تبصره 3 قانون بودجه سال 1368 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 41456/ت 193 مورخ 27/3/1368 با رعایت مفاد تبصره 3 قانون بودجه سال 1369 کل کشور و براساس جدول شماره یک پیوست خواهد بود.
تبصره 3- نحوه و میزان مصرف تسهیلات مربوط به طرحهای ارائه شده از سوی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی تابع ضوابط مندرج در آئین نامه اجرائی قسمت الف بند 10 تبصره 3 قانون بودجه سال 1368 کل کشور موضوع تصویبنتامه شماره 41458/ت194 مورخ 27/3/1368 و در خصوص بنیاد امور مهاجرین براساس مفاد آئین نامه اجرائی بند 5 تبصره 3 قانون بودجه سال 1368 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 48780/ت 524 مورخ 14/5/68 با رعایت مفاد تبصره 3 قانون بودجه سال 1369 کل کشور و براساس جدول شماره 2 پیوست خواهد بود.مصرف تسهیلات مربوط به اشتغال مهاجرین ، تنها در استانهای جنگ زده امکان پذیر است .
تبصره 4- طرحهای خود اشتغالی وزارت کار و امور اجتماعی و طرحهای خدمات فنی روستائی وزارتین جهادسازندگی و کار و امور اجتماعی با رعایت مفاد این آئین نامه می توانند اتز تسهیلات اعتباری تبصره 3 استفاده کنند.
وزارتخانه های فوق مجازند به نیابت از طرف متقاضی ، مراحل پیش بینی شده در این آئین نامه را اجرا نمایند. در هر صورت قرارداد مربوط بین بانک استان و اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کننده از تنسهیلات ، منعقد خواهد شد.
تبصره 5- در هر یک از بخشها حداقل به میزان 60 درصد تسهیلات یا قرض الحسنه مصوب به شرح مندرج در جداول پیوست این آئین نامه ، در اختیار بخش تعاونی قرار می گیرد.
ماده 4- حداکثر سهم اعتباری هر یک از بخشها و دستگاههای مشمول به تفکیک بانک عامل مشروط بر آن که سقف 60% سهم بخش تعاونی موضوع بند (و)تبصره 3 رعایت شود به شرح زیر تعیین می گردد:
تبصره – منظور از سایر طرحها در جدول مزبور عبارتست از سایر تعاوئنیها و بخش خصوصی و حداقل 40% از این اعتبار به استثنا بخش علمی ، فرهنگی و هنری که کلا در اختیار بخش خصوصی است ،باید به آنها اعطا گردد.سهم آزادگان با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و دستگاه مسئول رسیدگی به امور آزادگان در سهم ( سایر طرحها ) منظور شده است .
ماده 5- منابع لازم جهت اجرای طرحهای موضوع این آئین نامه عببارتند از :
1- منابع داخلی بانکهای عامل
2- منابع بانکهای تجاری با نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
3- سهم سرمایه گذاران طرحهای مشمول
تبصره – استفاده از منابع مالی سایر بانکهای تجاری برای تامین کمبود منابع مالی بانکهای عامل ، منحصرا از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به ترتیبی که این بانک مقرر میدارد ،امکان پذیر خواهد بود.
ماده 6- سهم هر یک از بانکهای عامل به تفکیک اعتبارات مورد نیاز بخشها و فعالیتهای تولیدی ، خود اشتغالی ، اموزشی و پرورشی ، علمی ، فرهنگی و هنری مناطق محروم یا مستعد کشور براساس جداول پیوست این آئین نامه تعیین شده است .
تبصره – در صورت عدم جذب متناسب تسهیلات اعتباری تعیین شده تا پایان آبان ماه سال جاری ،عند اللزوم تغییرات لازم ( حداکثر یک نوبت تا پایان سال ) با موافقت سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران داده خواهد شد ،مشروط بر آن که در جمع کل اعتبارات تبصره تغییری حاصل نشود.
ماده 7- برای استفاده از تسهیلات اعتباری موضوع این آئین نامه ( باستثنای موارد مربوط به تبصره 2 و 3 ماده 4 این آئین نامه ) لازم است بدوا طرح مربوطه که در بردارنده موارد زیر باشد توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی و در مورد طرحهای علمی ، فرهنگی و هنری با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تهیه و همزمان به بانکهای عامل و سازمان برنامه و بودجه استان ارائه شود:
1- دلایل توجیهی اجرای طرح مشتمل بر توجیه اقتصادی – اجتماعی طرح
2- شرح عملیات اجرائی و پیش بینی ها و اطلاعات لازم در رابطه با ایجاد ، بازسازی ، توسعه و تکمیل و راه اندازی مجدد واحدهای تولیدی و طرحهای خود اشتغالی ، آموزشی و پرورشی ، علمی و فرهنگی و هنری .
3- مشخصات متقاضی یا متقاضیان ، چگونگی و میزان مالکیت آنان ، سوابق کار در رشته های مربوط و مهارتهای شخص آنان .
4- اطلاعات لازم در مورد آموزش های فنی پیش بینی شده ضمن اجرای طرح .
5- مشخصات فنی کلیه ساختمانها ، تاسیسات و ماشین آلات ، مشخصات ثبتی و حقوقی زمین محل استقرار و اجرای طرح .
6- مجوزهای لازم مانند موافقت اصولی ، پروانه تاسیس ، پروانه بهره برداری و0000
7- برآورد میزان سرمایه لازم برای اجرای طرح به تفکیک میزان سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز.
8- پیش بینی صورتهای مالی طرح و برآورد میزان بازدهی مالی طرح
9- برآورد طول عمر مفید و طول مدت اجرای طرح و همچنین طول مدت بازپرداخت تسهیلات اعطائی
10- سایر برآوردها و پیش بینی های لازم .
تبصره – فرم مشخصات طرح پیشنهادی به بانکهای عامل که حاوی اطلاعات مورد نیاز طرح می باشد همراه با اولویتهای اجرائی مربوط به نوع و ماهیت طرحهای مختلف بخشهای تولیدی که به ضمیمه آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سال 1365 کل کشور ابلاغ گردیده است ،در سال 1369 نیز ملاک عمل خواهد بود و فرم اطلاعات و اولویتهای مربوط به طرحهای خود اشتغالی و خدمات فنی روستائی به ضمیمه ابلاغ می گردد.
ماده 8- بانکهای استان در همه موارد و بانک کشاورزی در خصوص طرحهای تعاونیهای تولیدی خرما و مرکبات موظفند طرحهای ارائه شده براساس ماده 7 این آئین نامه و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را بررسی و نظرات خود را ظرف مدت 30 روز به سازمان برنامه و بودجه استان و متقاضی اعلام نمایند. سازمان برنامه و بودجه استان موظف است طرحهای فوق را همراه با نظر بانک بلافاصله به اعضا کمیسیونی مرکب از نمایندگان ذیصلاح و مطلع استانداری ، بانک عامل ، سازمان برنامه وبودجه استان وادارات کل امور اقتصادی و دارائی و کار و امور اجتماعی استان و حسب مورد یک نفر با معرفی دستگاه ذیربط ( وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی ،جهادسازندگی ، کشاورزی ، صنایع ، صنایع سنگین ، معادن و فلزات و مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان )اعلام و حداکثر یک هفته بعد در جلسه کمیسیون فوق الذکر مطرح نماید.
کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت 20 روز طرحهای مطروحه را به دقت از نظر فنی ،اقتصادی و مالی مورد بررسی قرار داده و در صورت تایید کامل طرح ( با حداقل چهار رای مثبت ) مراتب را در کمیته برنامه ریزی استان و یا شورایعالی مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی ( فقط در مورد طرحهائی مربوط به بند (ه)تبصره 3) مطرح نماید. در صورت تصویب طرح در کمیته برنامه ریزی استان ، بانک عامل موظف است در مورد مصوبات کمتر از یکصدو پنجاه میلیون (000/000/150) ریال بلافاصله نسبت به عقد قرار داد لازم با متقاضی اقدام نماید. طرحهائی با اعتبار بیش از یکصدوپنجاه میلیون ریال برای بررسی نهائی و تقدیم به هیات وزیران میبایستی قبلا از طریق سازمان برنامه و بودجه استان به سازمان برنامه و بودجه ارسال گردند.
در صورت عدم تایید طرح توسط کمیسیون موضوع این ماده ، موضوع قابل طرح در کمیته برنامه ریزی استان یا شورایعالی مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان ، نخواهد بود.
تبصره 1- طرحهای تعاونیهای موضوع بند (ه) تبصره 3 که به تصویب شورایعالی مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان رسیده اند و همچنین طرحهای مصوب کمیته برنامه ریزی در بخشهای محروم مشمول محدودیت اخذ مصوبه هیات وزیران نبوده و بانک استان موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد و اعطای تسهیلات اعتباری آنها اقدام نماید.
تبصره 2- بانکهای عامل در صورت کمبود کارشناس می توانند از امکانات کارشناسی استان استفاده نموده و سازمانها ، ادارات کل و نهادهای دولتی استان موظفند حسب درخواست بانک ، در بررسی طرحهای پیشنهادی همکاری لازم را معمول دارند.
تبصره 3- مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی موظفند با همکاری سایر دستگاههای اجرائی جهت تهیه طرحهای مربوط به تعاونیهای موضوع بند (ه)تبصره 3 اقدام نمایند. کلیه دستگاههای اجرائی ذیربط ،در تهیه طرحها، صدور موافقت اصولی و سایر مجوزها و سایر اقداماتی که برای ارائه واجرای طرح لازم است همکاری خواهند نمود.
تبصره 4- کمیته های برنامه ریزی استان و شورایعالی مراکز گسترش موظفند در تصویب طرحها ، آن دسته از طرحهائی را که کمترین ارز بری را دارا می باشند و یا صرفه جویی ارزی ایجاد می کنند یا تولیدات و بازدهی آنان زیر بنائی و اشتغال زا بوده یا به عنوان مواد اولیه ،مورد مصرف صنایع دیگری باشد در اولویت قرار دهند .طرحهای تولیدی علمی ،فرهنگی و هنری در صورت تامین ارز مورد نیاز از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از شمول حکم این تبصره خارج می باشند. کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز مورد نیاز طرحهای مصوب تبصره 3 را پیش بینی و تامین نماید.
تبصره 5- سازمان برنامه و بودجه استان موظف است در جلسات کمیته برنامه ریزی و شورایعالی مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی که به منظور بررسی طرحهای موضوع این آئین نامه تشکیل می گردد از نمایندگان بانک عامل در همه جلسات و از نمایندگان مراکز گسترش استانها و سایر دستگاههای اجرائی ذیربط ( حسب مورد ) دعوت به عمل آورد.
تبصره 6- شورای عالی مراکز گسترش موظف است جهت بررسی طرحهای مربوط به اشتغال ایثارگران ، حداقل ماهی یکبار به ریاست استاندار تشکیل جلسه دهد.
تبصره 7- حداکثر تسهیلات اعتباری موضوع این آئین نامه بازاء هر نفر پانزده میلیون ( 000/000/15)ریال خواهد بود.
تبصره 8- هر گونه تغییر در میزان منابع طرح و نیاز به منابع اعتباری بیش از میزان مصوب میبایست در قالب طرح تکمیلی جدید تهیه و براساس مفاد این آئین نامه به تصویب برسد.
ماده 9- بانکهای عامل موظفند حسب مورد تسهیلات اعتباری مربوط به طرحهای مصوب شورایعالی مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و نیز کمیته برنامه ریزی استان یا هیات وزیران را در چهارچوب ضوابط و دستورالعملهای اجرائی انواع تسهیلات اعتباری موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر مقررات بانکی مربوط تامین و ترتیبی اتخاذ نمایند که تسهیلات اعتباری تبصره 3 با اولویت کامل در قالب سقف مجاز اعطای تسهیلات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار قابل اعطا باشد.
تبصره 1- حد کلی تسهیلات اعتباری و قرض الحسنه بانکهای عامل تابع ضوابط و حدود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار می باشد. لیکن رعایت دستورالعملهای اجرائی قرض الحسنه اعطائی بانکها مصوب شورای پول و اعتبار از نظر سقف اعتباری در مورد هر یک از طرحهای تعاونیهای تحت پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها در زمینه اشتغال ایثارگران و صنایع روستائی و طرحهای واقع در بخشهای محروم الزامی نیست و حداکثر قرض الحسنه تخصیصی به هر یک از طرحهای فوق تا میزان 20% از تسهیلات مصوب خواهد بود.
تبصره 2- در مورد طرحهای مصوب مربوط به تعاونیهای عمرانی تحت پوشش مراکز گسترش ، بانک استان موظف است تسهیلات اعتباری مصوب را صرفا جهت خرید تجهیزات و ادوات مورد نیاز برای اجرای طرحهای ساختمانی اعطا نماید.
ماده 10- مجریان طرحها موظفند قرارداد لازم را حداکثر لغایت بهمن ماه سال بعد با بانک عامل منعقد نمایند.
ماده 11- بانکهای استان و بانک کشاورزی حسب مورد موظفند منابع اعتباری طرحهای مصوب موضوع این آئییننامه را متناسب با پیشرفت امور طرح در اختیار متقاضیان قرار دهند. طول مدت اجرای طرح ، مدت زمان لازم برای بازپرداخت تسهیلات اعتباری اعطائی و تاریخ شروع بازپرداخت این قبیل تسهیلات در چهارچوب طرح ، به میزانی خواهد بود که در کمیسیون موضوع ماده 8 این آئین نامه بررسی گردیده و به تصویب کمیته برنامه ریزی استان یا شورای عالی مراکز گسترش رسیده باشد . تاریخ شروع بازپرداخت قبل از شروع بهره برداری نخواهد بود. مجموع مدت بازپرداخت تسهیلات دریافتی با احتساب طول مدت اجرای طرح ( برای طرحهای مصوب سال 1369) نباید بیش از 10 سال برای طرحهای تولیدی و احداث سالن سینما و 7 سال برای سایر طرحها باشد. مدت مزبور به نحوی تعیین خواهد شد که بازپرداخت تسهیلات اعتباری بانکی مقدم بر بازگشت منابع سرمایه گذاری باشد.
ماده 12- در صورتیکه اجرای طرحهای مصوب موضوع تبصره 3 قوانین بودجه سنواتی کل کشور بیش از مدت پیش بینی شده در طرح مصوب طول بکشد و علل این تاخیر ،با تشخیص بانک عامل موجه بوده و خارج از حیطه کنترل و عمل مجریان طرح باشد ، در این صورت بانک با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به تغییر تاریخ شروع بازپرداخت اقدام می نماید، مشروط بر این که مجموع طول مدت اجرا و بازپرداخت از زمان مذکور در ماده 11 بیشتر نگردد. در صورتیکه براساس مفاد این ماده مدت اجرا و زمان شروع بازپرداخت در مورد طرحی تمدید گردد ، مدت زمان تمدید شده مشمول جریمه تاخیر نشده و سود پیش بینی شده در طرح به آن تعلق می گیرد.
ماده 13- در اجرای بند (د) تبصره 3 و با توجه به انتقال بخشی از طرحهای مناسب اشتغال جانبازان از ابتدای سال 1368 از بنیاد شهید انقلاب اسلامی به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ، جهت انجام امر انتقال و ادامه طرحهای مذکور به شرح زیر عمل شود:
الف ) در آئین نامه های اجرائی
بند 6 تبصره 4 قانون بودجه سال 1364 موضوع تصویبنامه شماره 14738 مورخ 11/3/1364
بند ج تبصره3 قانون بودجه سال 1365 موضوع تصویبنامه شماره 12830 مورخ 4/4/1365
بند ج تبصره 3 قانون بودجه سال 1366 موضوع تصویبنامه شماره 40898/ت 330 مورخ 7/5/1366
بند 9 تبصره 3 قانون بودجه سال 1367 موضوع تصویبنامه شماره 6074/ت 142 مورخ 8/3/1367
بند 10 تبصره 3 قانون بودجه سال 1368 موضوع تصویبنامه شماره 41458/ت 194 مورخ 27/3/1368
بعد از عبارت بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، عبارت (( وبنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی )) اضافه گردد.
ب )کلیه تضمینها و تعهدات بنیاد شهید انقلاب اسلامی به بانک ملی ایران در خصوص طرحهای منتقله به بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی ( بشرح فهرست پیوست ) با تایید بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و همچنین وامهای پرداختی به جانبازان معرفی شده به بانک ملی ایران ، کان لم یکن تلقی می گردد و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در این موارد عینا جایگزین بنیاد شهید انقلاب اسلامی گردیده و متضمن و متعهد بازپرداخت مبالغ قرض الحسنه و تسهیلات اعطائی به طرحهای انتقالی و جانبازان معرفی شده می باشد .
کلیه دستگاههای اجرائی موظفند تمامی مجوزهای صادر در خصوص طرحهای منتقله ( بشرح فهرست پیوست ) را بنام بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و یا شرکتهای معرفی شده از طرف نهاد مزبور تغییر دهند.
ماده 14- بانک سپه و سایر بانکهای عامل با هماهنگی وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه مکلفند پس از رسیدگی های لازم ، تمام و یا قسمتی از مایملک آن دسته از شرکتهای تعاونی تحت پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند طبق مقررات ضمن عقد ، به فروش رسانند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و نیز اموال و دارائیهای سهامداران شرکت و ماحصل فروش ، مطالبات خود و دولت را تامین و پرداخت نماید.
تبصره 1- چگونگی رسیدگی به وضعیت شرکتها و مراحل فروش ووصول مطالبات بانکها و دولت و پرداخت سایر بدهیهای شرکت تعاونی ، تابع ضوابط و مقررات مندرج در آئین نامه اجرائی بند 9 تبصره 3 قانون بودجه سال 1368 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 42922/ت251 مورخ 6/4/1368 خواهد بود.
تبصره 2- کلیه شرکتهای تعاونی موضوع این ماده ، پس از بازپرادخت آخرین قسط بدهی خود به بانک و انقضای حداقل 10 سال از تاریخ بهره برداری مجاز به فروش یا انتقال کالاهای سرمایه ای خود میباشند.
ماده 15- سهم منابع سرمایه گذاری مجری طرح در مورد طرحهای بخش صنایع روستائی و خدمات فنی روستائی و مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها و سایر تعاونیهای تولیدی به پیشنهاد مقام تصویب کننده در حد توان مجری و حداقل 5% و در سایر موارد حداقل 10% کل سرمایه گذاری ( مجموع سرمایه ثابت و در گردش ) تعیین می گردد.
ماده 16- تعاونیهای تولیدی و عمرانی که حداقل هشتاددرصد 80% اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل شش ماه متوالی و یا یکسال متناوب در جبهه بوده و یا خانواده محترم شهدا ، مفقودین و اسرا ( فرزند یا همسر یا پدر یا مادر ویا برادر )جانبازان و اسرا آزادشده و مهاجرین جنگ تحمیلی تشکیل دهند ،در صورتیکه به تشخیص بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی یا بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی حسب مورد توانائی مالی نداشته باشند ،از پرداخت تمام و یا قسمتی از سهم آورده متقاضی معاف می باشند و در مورد این تعاونیها هزینه های مربوط به ارائه خدمات دستگاههای دولتی ووابسته به دولت و تهیه طرح ، گرفتن موافقت اصولی و پروانه و مجوزها وبررسی طرح بوسیله بانک و سایر مراجع ذیربط و غیره جزو هزینه های طرح محسوب می گردد. بانک عامل موظف است یک هفته پس از تصویب طرح این قبیل تعاونیها بوسیله شورای عالی مراکز ، نسبت به اعطا وام اقدام نماید.
ماده 17- دستگاههای دولتی و عمومی و سایر مراجع قانونی موظفند در جریان اقدام به فروش واحدهای تولیدی ، خدماتی و ماشین آلات ، تاسیسات ، عرصه و اعیان ، مستحدثات ومواداولیه خود، اشخاص حقیقی و حقوقی معرفی شده از سوی بنیادشهید انقلاب اسلامی و مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی در رابطه با تعاونیهای متشکل از خانواده شهدا ، جانبازان ورزمندگان را در اولویت قراردهند. در این رابطه دستگاههای مزبور ، موارد فروش را کتبا به بنیاد شهید و مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی یا وزارت کشور منعکس نموده و در صورت گذشت یکماه از تاریخ ارجاع ، انصراف از خرید توسط نهادهای مزبور تلقی خواهد شد.
ماده 18- منابع سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجود با رعایت کامل مفاد این آئین نامه و نیز آئین نامه اجرائی مربوطه در سال قبل از محل تسهیلات اعتباری موضوع تبصره 3 قانون بودجه سال 1369 کل کشور قابل تامین میباشد. تسهیلات اعتباری مربوط به سرمایه در گردش تحت هیچ عنوان نباید به مصرف بازپرداخت بدهیهای قبلی استفاده کنندگان برسد.
ماده 19- کارمندان دولت در صورت تایید کمیته برنامه ریزی استان یا هیات وزیران و بشرط انتزاع از دستگاه دولتی ذیربط ( جز در موارد تعاونیهای کارمندی و کادر علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و طرحهای تولیدی ،فرهنگی ، علمی ؤ هنری ) می توانند از تسهیلات اعتباری موضوع این آئین نامه استفاده نمایند.
ماده 20- دستگاهها و بنیادهای مذکور در این تبصره موظفندگزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یکبار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیونهای برنامه و بودجه ، دیوان محاسبات و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال دارند.
ماده 21- بانکهای عامل موظفند همه ساله مانده مطالبات معوق لاوصول خود ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری برای طرحهای تولیدی نظارت شده را که براساس مفاد این آئین نامه به تصویب رسیده است ،به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال دارند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله میزان این گونه مطالبات را تنظیم و حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال به سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد نمود و سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات مذکور را به میزانی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده طی پنج سال در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور خواهد کرد.
تبصره – کمیته های برنامه ریزی استانها موظفند موارد مربوط به عدم بازپرداخت تسهیلات اعتباری و سایر مشکلات طرحها را بررسی و حتی الامکان تسهیلات لازم را جهت رفع مشکلات اجرائی طرحها فراهم نموده و ترتیباتی اتخاذ نمایند تا بازپرداخت این گونهتسهیلات اعتباری به موقع صورت پذیرد.
ماده 22- بانکهای عامل موظفند هر شش ماه یکبار راسا و براساس منابع اطلاعاتی خود ، گزارش عملکرد تسهیلات اعطائی شامل انواع و میزان تسهیلات اعتباری مذکور ونوع طرحها و همچنین میزان بدهیهای ناشی از مطالبات معوق لاوصول و سایر اطلاعات لازم را براساس فرمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی توزیع خواهد شد به بانک مرکزی ارسال دارند تا از طریق سازمان برنامه وبودجه به هیات وزیران تقدیم گردد.
ماده 23- مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی به نیابت از طرف تعاونیهای تحت پوشش خود و همچنین وزارت جهادسازندگی به نیابت از طرف متقاضیان استفاده از تسهیلات اعطائی مربوط به بخش صنایع روستائی می توانند اقدامات لازم را مطابق مفاد این آئین نامه و بنا به درخواست آنان ، تا مرحله قبل از عقد قرارداد انجام دهند. قرارداد لازم بین بانک و استفاده کننده از تسهیلات منعقد خواهد شد.
ماده 24- دستگاههای اجرائی در استان مکلفند آب و برق و مواد اولیه و مصالح ساختمانی و سایر نیازهای طرحهای تبصره 3 را با رعایت اولویت ایثارگران و نقاط محروم و جنگزده کشور اتامین نمایند.
تبصره 1- وزارت بازرگانی و سایر دستگاههای ذیربط موظفند مصالح ساختمانی و ماشین آلات و سایر کالاهای مورد نیاز طرحهای تبصره 3 را با اولویت ایثارگران و نقاط محروم و جنگزده کشور تامین نمایند.
تبصره 2- کمیته تخصیص ارز موظف است ارز مورد نیاز طرحهای تبصره 3 را با اولویت ایثارگران و نقاط محروم و جنگزده کشور تامین نمایند.
ماده 25- در صورت تصویب کمیته برنامه ریزی استان ،طرحهای انتفاعی نیمه تمام و یا آماده بهره برداری استانها که از محل اعتبارات عمرانی به مرحله اجرا درآمده اند ، طبق مقررات با حفظ اولویت اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده 17 این آئین نامه بفروش میرسد. در این صورت تسهیلات اعتباری مورد نیاز جهت تکمیل و قابل بهره برداری نمودن تامین یا سرمایه در گردش ، از محل تسهیلات اعتباری این آئین نامه قابل تامین است .
تبصره – بانکهای عامل می توانند از محل سهمیه تخصیص داده شده سال جاری . تسهیلات اعتباری لازم را جهت اجرای بند ک تبصره 13 قانون بودجه سال 1368 کل کشور با توجه به اصلاحیه مندرج در قسمت دوم تبصره 34 قانون بودجه سال 1369 کل کشور اعطا نمایند.
ماده 26- تضمین تسهیلات اعتباری موضوع این آئین نامه عبارتند :
1- اعطای اجازه برداشت از حسابهای بانکهای عامل ، به بانکهای تجاری تامین کننده کمبود منابع اعتباری موضوع بند 2 ماده 5 این آئین نامه با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
2- تضمین سازمان برنامه وبودجه مبنی بر این که سازمان برنامه وبودجه مانده مطالبات معوق لاوصول بانکهای عامل ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری طرحهای مصوب موضوع این آئین نامه را به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت پنج سال در لوایح بودجه سالیانه کل کشور منظور خواهد نمود.
ماده 27- تضمین دولت نافی وظایف بانکهای عامل جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری موضوع این آئین نامه نمی باشد.
بانکهای عامل مکلفند جهت حفظ حقوق خود اقدامات قانونی لازم را جهت مصرف وواریز تسهیلات اعتباری اعطایی به عمل آورند. بانکهای عامل موظفند در موارد زیر بر مصرف وواریز تسهیلات اعتباری اعطائی موضوع این آئین نامه نظارت نمایند:
1- نظارت بر مصرف صحیح اعتبار مزبور متناسب با پیشرفت اجرای طرح
2- نظارت بر واریز مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری از محل درآمد طرح
تبصره 2- استفاده کنندگان از تسهیلات موضوع این آئین نامه موظفند اقساط تسهیلات دریافتی را بموقع پرداخت نمایند. عدم پرداخت بموقع اقساط بدهی استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری مزبور در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب میشود.
ماده 28- کلیه مستحدثات ، اموال و دارائیها ی قابل توثیق که از اجرای طرحهای موضوع این آئین نامه ناشی میشوند در وثیقه بانکهای عامل قرار خواهد گرفت . استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری موظفند در صورت کمبود وثیقه ، سفته به امضای خود را در اختیار بانک قرار دهند.
این تصویبنامه در تاریخ 30/3/1369 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 13223

تاریخ تصویب : 1369/03/12

تاریخ ابلاغ : 1369/05/06

دستگاه اجرایی : بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.