×

تصویبنامه راجع به مقررات پی پی سازی

تصویبنامه راجع به مقررات پی پی سازی

تصویبنامه-راجع-به-مقررات-پی-پی-سازیشماره 43140/ت 71ک 4/5/1369

وزارت مسکن وشهرسازی
اکثریت وزرای عضو کمیسیون امور زیر بنائی و صنعت هیات دولت در جلسه مورخ 21/3/1369 با توجه به اختیارات تفویضی موضوع تصویبنامه شماره 93648 /ت 911 مورخ 23/10/1368 هیات وزیران ،بنا به پیشنهاد وزارت مسکن وشهرسازی ووزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب 1352 تصویب نمودند:
مقررات مربوط به (( پی و پی سازی ))از مجموعه ضوابط و مقررات ساختمانی کشور به شرح پیوست تعیین می گردد و رعایت آن در طراحی و اجرای ساختمانهائی که در حوزه شمول این مقررات قرار دارند ، الزامی است .
2-وزارت مسکن وشهرسازی موظف است ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه فهرست تفصیلی انواع ساختمانهای عمومی و مخاطره آمیز و فرم کنترل اجرای مقررات مربوط به ((پی و پی سازی )) را تهیه و به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ نماید.
3- در اجرای ماده 14 قانون نظام معماری و ساختمانی ، شهرداریها موظفند بعد از 3 ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه مشخصات فنی پی های ساختمانهای مشمول آن را براساس مقررات مربوط به (( پی وپی سازی )) در پروانه های ساختمانی درج نموده و مالکان و مهندسان طراح و محاسب را مکلف نمایند همراه با نقشه های تسلیمی ، فرم کنترل اجرای مقررات مزبور را امضا و به ضمیمه آن ارائه نمایند.
این تصویبنامه در تاریخ 3/5/1369 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

مبحث ((پی وپی سازی ))از مجموعه مباحث مقررات ساختمانی کشور
7-کلیات :
7-مقدمه :این مبحث شامل مقررات مربوط به اجرای پی ساختمانها بوده و شامل بخشها وفصول ذیل می باشد:
بخش (0): تعاریف کلی وواژه ها
توضیحات مربوط به بخش (0)
بخش (1): بررسی ژئوتکنیکی وشناسائی خاکها
توضیحات مربوط به بخش (1)
بخش (2): شالو.ده ها ( پی های سطحی )
توضیحات مربوط به بخش (2)
مقررات بخشهای 3 و4 و 5 که به ترتیب مربوط به پی های عمیق و پی های نیمه عمیق و پی های ویژه خواهد بود و توضیحات مربوط به هر یک پس از تدوین و تصویب به بخشهای موجود ضمیمه خواهد گردید. در متن مقررات حاضر هر جا که به دستورالعمل یا آئین نامه یا دفترچه مشخصات فنی دیگر ارجاع داده شده مراد مدرکی است که توسط مراجع داخلی مسئول تدوین شده یا می شوند و مادام که چنین مدرکی توسط مراجع مسئول داخلی تدوین نشده اند استفاده کنندگان می توانند به تشخیص ومسئولیت خود به سایر مدارک معتبر رجوع نمایند.
7-0-1-حوزه شمول :
رعایت کلیه مقررات بخشهای 1 و 2 در طراحی و اجرای ساختمانهای مشروحه ذیل الزامی است :
الف – کلیه ساختمانهای دولتی و متعلق به نهادهای انقلاب اسلامی شامل ساختمانهائیکه توسط دستگاههای اجرائی ، شرکتها و سازمانهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانها و موسسات و شرکتهای که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و یا توسط بخش خصوصی برای واگذاری به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی ساخته می شوند.
ب – کلیه ساختمانهای غیر دولتی عمومی
ج – کلیه ساختمانهای غیر دولتی مخاطره آمیز که در آنها مواد اشتعال زا یا قابل انفجار یا تشعشع زا نگهداری میشود یا مورد استفاده وسیع قرار می گیرد.
در طراحی و اجرای سایر ساختمانهای واقع در محدوده شهرهائی که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی براساس تبصره 2 ماده 6 اصلاحی قانون نظام معماری و ساختمانی اعلام شده یا می شوند صرفا رعایت بخش دوم مقررات مربوط به (( پی و پی سازی ))الزامی است و متناسب با توسعه امکانات فنی در سطح کشور با اعلام مشترک وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور ، رعایت بخش اول در شهرهای موضوع تبصره فوق نیز الزامی می گردد.
7-0-2- تعاریف کلی وواژه ها
مجموعه بخشهائی از سازه و خاک در تماس با آن ، که انتقال بار بین سازه و زمین ، از طریق آن صورت می پذیرد .((پی (1)نام دارد.
بطور کلی می توان پی ها را به چهارگروه عمده تقسیم کرد:
پی های سطحی (2) یا شالوده ها
پی های عمیق (3) مانند پی های شمعی
پی های نیمه عمیق (4) مانند پی های چاهی
پی های ویژه (5) مانند پی های با صندوقه (6)و مهار (7)
7-0-2- 1 – پی های سطحی با شالوده ها
شالوده ها پی هائی هستند که در عمق کم و نزدیک سطح زمین اجرا میشوند و بارهای سازه را به زمین منتقل می کنند.
شالوده ها بر سه نوع اند :
شالوده های منفرد (8)
شالوده های نواری (9)
شالوده های گسترده (10)
شالوده ممکن است سنگی ، بتنی یا بتن آرمه باشد.
آنچه معمولا در زیر ساختمان و برروی پی های عمیق اجرا میشود بارهای سازه را به پی های عمیق منتقل می کند نیز شالوده است .
تبصره – واژه شالوده منفرد جایگزین واژه پی تکی یا پاشنه تکی ، شالوده نواری جایگزین پاشنه پیوسته وشالوده گسترده جایگزین رادیه ژنرال و پی گسترده است .
7-0-2-2- پی های عمیق
آن دسته از پی ها را که نسبت عمق آنها به کوچکترین بعد افقیشان از 6 تجاوز کند، پی های عمیق می نامند.
انواع پی های شمعی ، دیوارکها (11)و دیواره های جداکننده (12) از جمله پی های عمیق اند.
پی های عمیق معمولا به وسیله یک سازه ها میانجی که شالوده نامیده میشود بارهای سازه را می گیرند و به زمین منتقل می کنند.
7-0-2-3- پی های نیمه عمیق :
پی های نیمه عمیق ، مانند پی های چاهی ، حد فاصل شالوده ها وپی های شمعی را تشکیل می دهند .نحوه محاسبه این گونه پی ها بیشتر شبیه محاسبه شالوده ها است .
7-0-2-4 – پی های ویژه :
پی های ویژه ، مانند پی های با صندوقه ، مهارها ، ستونهای شنی 13 و غیره ، با سه گونه قبلی پی ها تفاوت زیادی دارند و برای انتقال بارهای سازه ها به زمین ، ممکن است با بهره گیری از فشار ، کشش یا اصطکاک کار کنند.
می توان به منظور عمومیت بخشیدن به مساله انتقال نیرو بین سازه و خاک اطراف ،پوششهای تونلها را هم از جمله پی های ویژه به حساب آورد. با این دید سازه های نگهبان ، مانند سپرهای فلزی ، دیوارهای جدا کننده و غیره نیز پی ویژه به حساب می آیند.
7-0-2-5 – پی سازی :
اتخاذ تدابیر لازم و اجرای در خور آنها به منظور تامین پایداری هر نوع ساختمان برای به وجود آوردن تعادل مناسب بین بنا و زمین در تماس با آن پی سازی نام دارد.
شالوده های منفرد که نزدیک به هم باشند ، می توانند به یکدیگر پیوسته شوند و به صورت ( شالوده مرکب ) کار کنند.
شالوده های نواری ممکن است زیر ستون و یا زیر دیوار باشند . شالوده های گسترده به دو صورت ، بدون تیر و با تیر طرح و اجرا می شوند.
7-1-بررسی ژئوتکنیکی و شناسائی خاکها :
7-1-1 – هدف :
هدف از این کار تعریف آن دسته از شرایط فنی است که بررسیهای ژئوتکنیکی و شناسایی خاکهای مربوط به یک طرح ساختمانی باید در محدوده آنها به عمل آید.
7-1-2-محدوده یا دامنه کاربرد :
این مقررات در تمامی حالات مربوط به بررسیهای ژئو تکنیکی و شناسائیهای محل هایی که بنایی در آن احداث خواهد شد ، کاربرد دارد.
7-1-3- تعاریف :
7-1-3-1-بررسی ژئوتکنیکی (1)
بررسیهای ژئوتکنیکی لایه های زمین و آبهای زیر زمینی را به عنوان عوامل دخیل در پایداری و رفتار مناسب ابنیه موقتی و دائمی مورد مطالعه قرار می دهد.
این بررسیها به منظور ارائه داده های مربوط به رفتار خاک ،که در طراحی و ساخت بناها لازم می آید ، صورت می گیرد . همچنین اثرات بنا بر محیط اطراف را نیز همین بررسیها مشخص م یکنند.
7-1-3-2- شناسائی خاکها (2)
برای اینکه عوامل مختلف ( از قبیل حفره ها ، مسیر قنوات ، چاههای فاضلاب و…) تشکیلات زمین شناسی احجام و خاک مورد نظر در طرح به حد کفایت شناخته شوند.باید با به کارگرفتن وسایل و امکانات لازم ، از خاکها شناسائی به عمل آید.
7-1-3-3- مهندس ژئوتکنیک :
مهندس ژئو تکنیک ، شخصیتی است حقیقی یا حقوقی که در مکانیک خاک و مهندسی و طراحی پی ها تخصص و تبحر داشته باشد.
به لحاظ اهداف شناسایی ، ترجیح دارد این مهندس ، یک مهندس عمران ( راه و ساختمان ) با تخصص مکانیک خاک ومهندسی پی باشد.
این مهندس ، مشاور فنی طرح در زمینه های زیر خواهد بود:
تعریف و تدوین برنامه یا برنامه های شناسائی
نظارت و کنترل اجرای شناسائیها
طراحی پی ها و ارائه نحوه اجرای آنها به گونه سازگار با بنای مورد نظر ، و نیز شرایط به کارگیری آن بنا .
بررسی اثرات اجرای کارهای ساختمانی بر محیط ژئوتکنیکی اطراف .
طراح ابنیه خاکی ، نظیر خاکریزها ، خاکبرداری ها و نظایر آن و ارائه نحوه اجرای مناسب آنها.
7-1-3-4- حفار :
حفار ، مجری چیره دستی است که برنامه های شناسائی در محل را اجرا می کند و مسئولیت اجرای صحیح عملیات مربوط به شناسائی و به کارگیری لوازم ودستگاههای مناسب برای این کار با اوست تا شناسائی ، همان گونه به عمل آید که مهندس ژئوتکینیک آن را برنامه ریزی کرده است .
7-1-3-5- آزمایشگاه :
آزمایشگاه عبارت است از آزمایشگاه مکانیک خاک واجد شرایط و مجهز ،که آزمایشهای مورد نظر مهندس ژئوتکنیک بر روی نمونه های برداشت شده در شناسائی محلی در آن جا انجام شود.
7-1-3-6- گستره ژئو تکنیکی حفاظتی :
گستره ژئوتکنیکی حفاظتی ، منطقه ای است که مسایل زیر باید در ارتباط با محدوده آن مورد توجه قرار گیرد:
پایداری زمین و ابنیه موجود از یک سو
پایداری بناهایی که باید احداث شود ( در طی کار و پس از اتمام آن ) از سوی دیگر
اندر کنش دو ردیف و اشکالات احتمالی
7-1-4- محتوای بررسی ژئو تکنیکی
7-1-4-1- بررسی مقدماتی :
قبل از انجام شناسایی خاکها به طور اخص ، لازم است با انجام موارد زیر اطلاعاتی مقدماتی به دست آید:
1- بررسی مشخصات اصلی طرح :
2- بازدید مفصل از محل طرح :
3- کسب اطلاع از اشخاص وبررسی (3) مدارکی که ممکن است اطلاعاتی را ( مثلا درباره محیط اطراف و همچنین نوع پی ساختمانهای موجود در محل و مجاورت نزدیک آن ) در مورد محل به دست دهد.
4- تدوین گزارشی تحلیلی ، شامل تعریف یک برنامه شناسائی متناسب با محل و طرح .
7-1-4-2- شناسائی زمین زیر پی (4) :
شناسائی زمین زیر پی که برنامه ان را مهندس ژئوتکنیک تدوین می کند ، باید شامل تعدادی گمانه ، به منظور مشخص شدن بی شبهه موارد زیر ، باشد :
تشکیلات زمین شناسی لایه های زمین ، و موقعیت فضایی عوامل مختلف ( از قبیل حفره ها ، مسیر قنوات ، چاههای فاضلاب و …)
تشخیص نوع زمین شناسی و فیزیکی – مکانیکی لایه های خاک تحت اثر میدان تنشهای حاصل از بنا ، در داخل گستره ژئوتکنیکی تحت حفاظت .
این گمانه زینها از حفاریها ، آزمایشهای در محل و برداشت نمونه به منظور بررسی و تحلیل در آزمایشگاه تشکیل شده است .
ژرفای گمانه ها باید بیشتر از ژرفای باشد که پی ها بر آن اثر می گذارند و تغییر شکلهای حاصل ،امکان بروز اختلافاتی در پایداری بنا را فراهم می آورد.
مستقل از خطرات وجود ناهنجاریهای طبیعی یا مصنوعی ( حفره و غار ، مناطق سست و تراکم از دست داده ، مناطق ریزشی یا خاکریزهای دستی و غیره ) ژرفای گمانه ها باید از ژرفای سطوح لغزش محتمل بیشتر باشد.منظور از سطوح لغزش محتمل ، سطوح لغزشی است که در اثر تغییرات موقتی یا دائمی پستی و بلندیهای طبیعی و شرایط هیدرولیکی منطقه امکان فعال شدن داشته باشند.
7-1-4-3- تجزیه و تحلیل و جمع بندی بررسی مقدماتی و شناسائی :
تحلیل عوامل حاصل در طول بررسی مقدماتی و مرحله شناسائی خاکها ، به یک جمع بندی کلی ، شامل مراتب زیر منجر میشود:
1- تهیه برشها و نیمرخهای زمین شناسی وژئوتکنیکی ، مطابق با نتایج گمانه زنیها و آزمایشها ،که معرف موقعیت فضایی و ابعاد عوامل مختلف و تشکیلات شناسائی شده باشد :
2- دستیابی به مشخصات مختلف خاکها ، که برای تدوین طرح و انجام محاسبات مربوط به آن لازم اند:
3- شناخت جریانهای مختلف آبهای زیر زمینی و سفره های آب :
4- بررسی حساسیت لایه های سطحی خاک در برابر یخبندان :
5- چگونگی خورندگی خاکها و آبها در برخورد با مصالح ساختمانی پیش بینی شده در طرح :
6- بررسی رفتار خاکها در برابر بارهای دینامیکی ( زلزله ، دستگاههای لرزنده و غیره ) در صورت لزوم :
7-1-4-4- تفسیر نتایج به منظور تدوین طرح و اجرای آن :
تفسیر در ارتباط با موارد زیر به عمل می آید:
1- اجرای عملیات خاکی
2- پایداری شیروانیهای موقتی یا دائمی و پایداری ابنیه نگهبان .
3- زهکشی ، پایین آوردن سطح سفره آبهای زیر زمینی و ناتراوا کردن ابنیه زیر زمینی .
4- روشهای اجرای پی های ساختمانها ، دربردارنده
نوع و تراز تکیه پی های ممکن
تنشهای مجاز توصیه شده :
تخمین تقریبی نشستهای کل و نامساوی :
5- به طور کلی ، کلیه نکات مربوط به اندر کنش خاک و سازه
7-2- شالوده ها ( پی های سطحی )
7-2-1 – مقررات :
7-2-1-1- محدوده کاربرد و موضوع :
این مقررات باید در عملیات اجرائی مربوط به شالوده ها ( پی های سطحی ) بتنی و یا بتن آرمه اعم از شالوده ها ی منفرد ، شالوده های نواری ، شالوده های گسترده و یا توده های بتنی نیمه عمیق ( چاههای کوتاه ) مراعات شود(1).
هر گاه نسبت عرض یک پی به ارتفاع آن کمتر از یک ششم باشد و ژرفای پی از 3 متر تجاوز کند ، ان را پی عمیق می خوانند ، بررسی پی های عمیق موضوع بخش جداگانه ایست (2).
این مقررات پی های برخی از بناهای خاص را ، که قواعد ویژه پیروی می کنند شامل نمی شود(3)
این مقررات ضابطه هایی را مشخص می کند که به عنوان یک مبنای کمیته رعایت انها برای سازنده اجباری است .
7-2-2- گودبرداری های لازم برای اجرای شالوده ها :
الف – ضوابط کلی اجرای گودبرداری
گودبرداری برای پی بهعملیات خاکی گفته میشود که با هدف احداث گودهایی که بخشهای در تماس مستقیم با زمین ساختمانها در آن قرار می گیرد ، انجام می پذیرد.
این گود برداریها باید براساس معیارهای مربوط به انجام عملیات خاکی صورت گیرند که خود ، موضوع مقررات دیگری است (4)
ب – ضوابط ویژه اجرا :
7-2-2-1- حفاظت کف گودها :
کف گودهای مربوط با شالوده ساختمانها باید هر چه کمتر در معرض اثرات جوی و محیطی قرارداشته باشد (5)
7-2-2-2- آمایش ( آماده سازی )
اگر کف گود ،برای اجرای شالوده پیش بینی شده ،نامناسب تشخیص داده شود ، لازم است براساس شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط ، نسبت به انجام عملیات تکمیلی آماده سازی آن اقدام شود (6)
7-2-2-3- گودبرداری در مجاورت آب
اجرای شالوده ها باید بعد از سالم سازی وخشکانیدن کف گود صورت گیرد .سالم سازی کف گود با روشهای مناسب ، از قبیل آب کشی وزهکشی ،عملی است .
در حالت آب کشی و تخلیه باید به منظور احتراز از بروز مشکلات زیر ،پیشگیریهای لازم بعمل آید:
تهدید پایداری شیروانیهای گود و ابنیه مجاور.
بالا آمدن کف گود در اثر فشار آب ، به ویژه بعد از توقف تلمبه زنی
7-2-2-4- پیشگیریهای مربوط به یخبندان
اگر کف گود غرقاب شده باشد و این غرقاب یخ زده باشد ،و یا اگر در گوشه و کنار گود قطعات یخزدگی وجود داشته باشد ، باید بتن ریزی شالوده بعد از ذوب یخها ، و یا تخریب کامل آنها و روبرداری و پاکیزه کردن جاهایی که در معرض یخبندان قرار داشته اند ، انجام شود.
7-2-2-5- پیشگیریهای مربوط به ورود آب به گود و دیگر عوامل تخریب گود
باید تمهیدات لازم برای اجتناب از آب شستگی و تخریب ناشی از آن به هنگام اجرای شالوده ها به عمل آید تا پایداری به هیچ عنوان دستخوش نقصان نشود.
7-2-2-6- احتیاطات مربوط به پایداری بناهای موجود
گودهایی که در مجاورت بناهای موجود ایجاد می شوند نباید به هیچ عنوان پایداری این بناها را ، چه در مرحله موقت اجرا و چه در مرحله نهایی ، دچار نقصان یا اشکال کنند.
7-2-3- نکات مربوط به اجرای شالوده ها :
شالوده های ساختمانها باید با توجه به معیارها و دستورالعملهای (( دفترچه مشخصات فنی )) مربوط به اجرای کارهای بتنی و همچنین مقررات زیر احداث شوند.
7-2-3-1- بتن پاگیزگی
اجرای یک لایه پاکیزگی در زیر تمامی شالوده های بتن آرمه که در مجاورت سطح زیرین خود آرماتور دارند ، الزامی است .
بتن پاکیزگی خطر آلوده شدن بتن سازه ای را به هنگام انجام عملیات بتن ریزی مرتفع می نماید.
ضخامت لایه بتن پاکیزگی به هیچ عنوان نباید کمتر از 5 سانتیمتر باشد.
7-2-3-2- عیارهای کمینه بتن شالوده ها
عیارهای مندرج در زیر به سیمانهای متداول مربوط می شوند:
الف – برای بتن پاکیزگی و بتن درشت ، عیار کمینه ، 150 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن است .
ب – بتن شالوده های غیر مسلح : برای شالوده های با بتن غیر مسلح در زیر دیوارهای باربر یا ستونها ، عیار کمینه ، 200 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن است .در حالت اجرای بتن داخل آب ،باید عیار کمینه سیمان به 300 کیلوگرم در متر مکعب بتن افزایش داده شود.
ج – برای بتن شالوده های نواری که فقط آرماتور کلاف دارند ، باید عیار کمینه ، 250 کیلوگرم سیمان در متر مکعب در شرایط بتن ریزی در داخل آب باشد.عیارهای کمینه یادشده برای تامین حفاظت کافی آرماتورها در برابر خوردگی لازم است .
د – برای بتن شالوده های بتن آرمه ، عیار کمینه ، 300 کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن در حالت بتن ریزی در خشکی و 400 کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن در شرایط بتن ریزی در داخل آب است .
7-2-3-3- بتن ریزی شالوده ها
بتن ریزی شالوده ها می تواند در صورت وجود شرایط پایداری برای دیواره های گود بدون قالب بندی و با رعایت سایر مقررات فنی مربوط به بتن ریزی در مجاورت خاک انجام شود.
در حالت خاص بتن ریزی در آب ، لازم است روشی انتخاب شود که مانع شسته شدن بتن تا زمان گیرش باشد (7)
7-2-3-4- حالت محیط های خو.رنده
لازم است به منظور مشخص شدن شدت خورندگی محیط ، در زمان مناسب نمونه برداری و آزمایش برروی آب و خاک محل به عمل آید.نتیجه این کار باید در شرایط پیش بینی شده در دفترچه مشخصات ویژه منظور شود(8)
توضیحات مربوط به بخش تعاریف ازمبحث پی و پی سازی (0-7)
(F):معادل انگلیسی
(F):معادل فرانسه
1- Foundation (E) :Fondation (F)
2- Shallow Foundation (E) : Foundation
Superficielle (F)
3- Deep Foundation (E): Fondation Profonde (f)
4- Pier E oundation (E) : Fondation semi –Profonde . puits (F)
5- Special Foundation (E) : Fondation speciale (F)
6- Caisson (E) (F)
7- Anchorage (E) : Ancrage (F)
8- Footing . isolated footing (E) : Semelle . semelle isolee (F)
9- Strip Footing (E) : Semelle continue .semelle filante (F)
10- Mat foundation (E) :Radier general (F)
11- Barette (F)
12- Cut off wall (E) :Paroi moulee(F)
13- Colonne balastee(f).
توضیحات مربوط به بررسی ژئوتکنیکی و شناسایی خاکها (7-1)
1- بررسی ژئو تکنیکی که به مهندس ژئوتکنیک واگذار میشود ، بسته به پیشرفت مطالعات طرح کلی بنا ممکن است شامل چند مرحله باشد، توصیه میشود که این بررسی از مرحله انتخاب محل آغاز شود تا اطلاعات لازم مربوط به نحوه طراحی در اختیار مهندس طراح قرار گیرد. همچنین توصیه میشود که این بررسی ، حداقل تا اجرای پی ها ادامه یابد تا مطابقت فرضیات به عمل آمده و الگوهای محاسباتی با نتایج حاصل از رویت شرایط واقعی زمین ، مورد کنترل قرار گیرد.
2- بر حسب برنامه بررسی ژئو تکنیکی ، شناسائی ممکن است شامل چند مرحله باشد و در حین اجرا نیز با توجه به نتایج حاصل ، دستخوش تغییراتی شود.
3- از جمله دستگاههایی که می توانند در این باره مورد سوال قرار گیرند عبارت اند از:
شهرداریها و دفاتر فنی استانداریها
سازمان هواشناسی
ادارات مسکن و شهر سازی
ادارات راه و ترابری
سازمان زمین شناسی کشور
آزمایشگاه مکانیک خاک
مدارک مورد بررسی هم می تواند به شرح زیر باشد :
نقشه های ترازبندی محلی و عکسهای هوایی
نقشه های زمین شناسی
نقشه های ویژه از قبیل منطقه بندی زلزله ، یخبندان و غیره
4- منظور از گمانه زنی ، کلیه عملیاتی است که در سطح زمین و در لایه های زیر آن به منظور ممکن ساختن شناسایی عوامل مختلف ( از قبیل حفره ها ، مسیر قنوات ،چاههای فاضلاب . غیره ) و تشکیلات زمین شناسی محل انجام می گیرد ، تعداد این گمانه ها تابع عوامل زیر است :
گستردگی محیط ژئوتکنیکی تحت حفاظت و ناهمگنی زمین در اعماق :
حساسیت سازه های مورد احداث نسبت به نشست های نامساوی
تفسیر صحیح نتایج آزمایشهای در محل ، معمولا نیازمند بررسی عمیق نتایج یک حفاری معرف ، به همراه بررسیهای لازم درباره نمونه های نشان دهنده تشکیلات ممختلف زیر زمینی است .
در مورد پی های عمیق ( شمعها) لازم است ژرفای شناسایی ، دست کم 7 برابر قطر شمع ، که درهر صورت نباید از 5 متر کمتر باشد ، پایین تر از تراز نوک شمع ها ادامه یابد. در نظر گرفتن اثرات ناشی از گروههای شمع ممکن است ژرفای شناسایی را بازهم بیشتر کند.
توضیحات مربوط به بخش مقررات شالوده ها از مبحث پی ها (7-2-1)
1- لازم به یادآوری است که اثر آب بر قسمتهای زیر سفره بناها ، وازآن جمله شالوده های گسترده ، در مبحث عملیات گودبرداری و زیر بندی مطرح میشود.
2- عرض ، ارتفاع و ژرفای پی در حالات مختلف در اشکال زیر نمایانده شده است :
3- به عنوان مثال ،طراحی پی دودکش ها ، منابع آب و نظایر آنها تابع مقررات ویژه مربوط به خود می باشد.
4- نحوه و روش اجرای عملیات گودبرداری مربوط به پی ها را باید ، در صورت لزوم ، به هنگام طراحی ساختمان مورد بررسی قرار داد و مشخص کرد.
5- ریختن بتن پاکیزگی یا بتن شالوده باید به مجرد اتمام عملیات گودبرداری صورت گیرد. پاره ای از خاکها ، مانند مارنها ، که در زمان پایان عملیات گودبرداری مقاومتی کافی و مناسب دارند ، نسبت به عوامل جوی حساسیت نسشان می دهند و در اثر ریزش آب باران بر آنها بعد از چند ساعت گل شده و کاملا سست میشوند .برخی خاکهای دیگر ، مانند شیست ها ، خاصیت تورقی دارند و در مجاورت هوا پوسته پوسته شده و از جدارهای گود جدا میشوند .رسها و مارنها و لای های خشکیده نیز از جدارهای گود جدا میشوند . به منظور پیشگیری از مشکل فوق و جلوگیری از در معرض هوا قرار گرفتن زمینهای قابل تورم ،می توان روی قسمتهای گودبرداری شده را با ملات ماسه وسیمان اندود کرد و یا با ورق کلفتی از پلی اتیلن متناسب با شرایط سطح زمین ، روی آن را پوشاند.
6- تمامی عواملی که در کف گود به آن برخورد میشود مانند سنگها ، شالوده های قدیمی و بطور کلی هر گونه عدسی زمین مقاوم که احتمال تشکیل نقاط سخت موضعی را در زیر شالوده های گسترده و شالوده های نواری پدید می آورند باید تا عمقی مناسب برداشته شوند تا از ناهماهنگی در زیر شالوده اجتناب شود. راه حلهای مناسب دیگری هم می توانند به کار گرفته شوند.
تمامی بخشها و عدسیهای با قابلیت تراکم بیشتر از زمین طبیعی مجموعه را باید در شرایط یکسان بهسازی یا جایگزین کرد تا زمین پی از همگنی کافی برخوردار شود.خاک جایگزین را ،در صورت لزوم و با توجه به نوع آن ، باید متراکم کرد تا معیارهای کلی باربری نقصان نیابد. راه حل دیگر ، جایگزینی بخشهای برداشته شده با بتن کم عیار است . شرایط کار را باید مهندس صاحب نظر مشخص کند.
7- معمولا بتن ریزی در زیر آب به وسیله لوله انجام می گیرد:
8- لازم است ، به ویژه در موارد زیر ، شرایط و نحوه کاربرد مشخص باشد:
انتخاب نوع سیمان
عیار کمینه سیمان و دیگر عو.امل تشکیل دهنده بتن :
مواد افزودنی احتمالی در بتن :
حفاظتهای پیش بینی شده و شرایط به کار گیری آن .

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 13236

تاریخ تصویب : 1369/03/21

تاریخ ابلاغ : 1369/05/23

دستگاه اجرایی : وزارت مسكن و شهرسازی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.