×

قانون متمم قانون بودجه سال 1361

قانون متمم قانون بودجه سال 1361

قانون-متمم-قانون-بودجه-سال-1361
ماده واحده - به اعتبارات مصوب قانون بودجه سال 1361 مبلغ سیصد و سی و چهار میلیارد و سیصد و شصت و هفت میلیون و هفتاد و چهار هزار (334367074000 ) ریال بشرح تبصره های زیر و جداول شماره 1 و2 و3 پیوست اضافه و به دولت اجازه داده میوشد قانون مزبور را با رعایت مفاد تبصره های اصلاحی و الحاقی ذیل به مورد اجراءبگذارد0
تبصره 1-
الف - به اعتبار ردیف 503041 (هزینه های نشای از جنگ تحمیلی ) قانون بودجه سال 1361 مبلغ یکصد و چهل و پنج میلیارد ریال اضافه میشود تا بر طبق مفاد تبصره (8) قانون مزبور بمصرف برسد0
ب - آن قسمت از اعتبار ردیف فو الذکر که توسط هیات وزیران به بازسازی و نوسازی مناطق جنگی اختصاص یافته و یا خواهد یافت از اعتبارات جاری کسر و عینا" به اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت ) همان ردیف اضافه خواهد شد0
تبصره 2-
الف - بمنظور تکمیل و ادامه طرحهای در دست اجراوطرحهای جدید بشرح جدول شماره (3) پیوست این قانون به اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت ) منظور در قانون بودجه سال 1361 وپیوست شماره (1) آن مبلغ یکصد و چهار میلیارد و چهارصدو هفت میلیون و یکصدو ده هزار(1044007110000) ریا اضفاه میگردد0
ب - مبلغ بیست و سه میلیارد(23000000000) ریال از اعتبارفوق به اعبتار ردیف 503002(هزینه های متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی جدید) قانون وبدجه سال 1361 اضافه و اجازه داده میوشد که مبلغ پانزده میلیارد( 15000000000) ریال آن طبق مفاد بند(الف )و مبلغ هشت میلیارد(8000000000) ریال بقیه طبق مفاد بند(ب ) تبصره (7) قانون مذکور بمصرف برسد0
شورای اقتصاد مکلف است مبلغ هشت میلیارد (8000000000)ریال از اعبتار موضوع این بند را بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه بین استنهای کشور توزیع نماید تا توسط کمیته های برنامه ریزی استانهای مربوط به طرحهای مشخص تفکیک شود0
تبصره 3- به اعبتار منظور در قسمت ششم قانون بودجه سال 1361 تحت عنوان طرحهای تولیدی کشاورزی اشتغال زا و زودبازده مبلغ دو میلیارد(2000000000) ریلا اضافه میشودتا با رعایت مفاد تبصره 25 قانون مذکور بمصرف برسد0
تبصره 4-
الف - به اعتبارات جاری قانون بودجه سال 1361 مبلغ هشتاوچهار میلیارد و نهصد و پنجاه و نه میلیون و نهصد و شصت و چهار هزار (84959964000) ریال برطبق جدول شماره 1 پیوست اضافه میشود، توزیع اعتبارات مذکور بر حسب برنامه و مواد هزینه بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذیربط و تائید سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد تا با رعایت مقررات مربوط به مصرف برسد0
ب - استفاده از اضافه اعتبارات جاری ردیفهای 501001و 503001 منظور در جدول شماره (1) پیوست تابع مفاد تبصره های ذیربط منظور در قانون بودجه سال 1361 و سایر مقررات مربوط خواهد بود0
پ - مبلغ یک میلیارد ریال از اضافه اعتبار منظور در دریف 501001 جدول شماره (1) پیوست این قانون مشمول تبصره (10) قانون بودجه سال 1361 میباشد0
ت - اضافه اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی که بر حسب استان و دستگاه در جدول شماره 2 پیوست این قانون منظور شدهاست بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی محلی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان بین برنامه ها وموادهزینه توزیع و به سطح اعتبارات دستگاههای مربوط اضافه خواهد شد تاطبق مفاد تبصره 18 قانون بودجه سال 1361 مورد عمل قرار گیرد0
تبصره 5- در بند( ت ) تبصره 28 قانون بودجه سال 1361 بعدازعبارت ((براساس درخواست وجه از طرف شورای جهاد سازندگی استان و شورای مرکزی جهاد سازندگی )) عبارت ((حسب مودر توسط ذیحساب طرحهای عمرانی استان و ذیحساب دستگاه اجرائی واگذار کننده طرح )) اضافه میشود0
تبصره 6- مبلغ دویست و چهل میلیارد(240000000000)ریال به مبلغ مندرج در ردیف 710100 قسمت سوم قانون بودجه سال 1361 (استفاده از اعبتارات سیستم بانکی و یا انتشار اوراق قرضه ) اضافه میشود0
تبصره 7- به دولت اجازه داده میشود تمام و میا قسمتی ازاسناد حمل مربوط به فروش نفت و فرآورده های نفتی توسط وزارت نفت ( شرکت ملی نفت ایران ) به خارج از کشور در ماههای بهمن و اسفندسال 1361 را به بانک مرکزی ایران قبل از سررسید وصول وجه اسنادمذکور پیش فروش نموده و هم ارزیابی حاصل از این معامله را بحساب درآمد عمومی کشور ردس لا جاری منظور نماید0
تبصره 8- به وزارت دفاع مال یاجازه داده میشود، آن قسمت از اعتباراتی را که در اجرای تبصره (7) قانون بودجه سال 1360 بر طبق تصویبنامه های هیئت وزیران از محل اعبتار ردیف 50341(هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی ) قانون مزبور برای انجام هزینه های عملیات نظامی در اختیرا وزارت نامبرده قرار گرفته است را به تفکیک برنامه ها و مواد هزینه به اعبتار ردیف 111500(وزارت دفاع ملی ) اضافه و حساب آن را بطور یکجا تنظیم نماید0
وزارت دفاع ملی مکلف است میزان هزینه هائی را که مستقمیا" در رابطه با جنگ تحمیلی در سال 1360 از محل اعتبارات فوق انجام داده است ، حداکثر تا آخر سال 1361 از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید0
تبصره 9- عناوین ردیفهای 134001و232002 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1361 بشرح زیر اصلاح میگردند:
الف - ردیف 134001 - حقوق و عوارض گمرکی و سودبازرگانی و تعهدات مربوط به وسائل کشاورزی و دامپروری ، انواع دام و بذر و مواد غذائی و کامیونهای حمل دام و سایر وسایل و مواد مورد نیاز برای وزارت کشاورزی و عمران روستائی و موسسات تابعه 0
ب - ردیف 232002 - حقوق و عوارض گمرکی و سودبازرگانی وتعهدات مربوط به وسائل کالاهای وارده برای شکرت ملی صنایع پتروشیمی 0
تبصره 10- تبصرهای 45و89 قانون بودجه سال 1361 لغو میشود0
تبصره 11- تبصره 13 قانون بودجه سال 1361 بشرح زیر اصلاح میشود:
دستگاههای اجرائی مرکزی میتوانند قسمتی از اعتبارات مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستنداختصاص و در این صورت اعبتارات مربوط بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاههای مذکور کسر و حسب مورد به اعتبارات جاری وعمرانی استان مربوط اضافه خواهدشد0
تبصره 12- بمنظور امکان استفاده از اعبتارات طرحهائی که به عللی جذب قسمتی از اعتبارات مصوب آنها تا آخر سال جاری مقدور نباشد برایادامه و تکمیل عملیات طرحهائی که ازسرعت جذب بیشتری برخوردار میباشند اجازه داده میوشد0
الف - به اعبتار هر یک از طرحهای عمرانی هر یک از دستگاههای اجرائی منظور در ستون شماره 3 جدول پیوست شماره 3 این قانون تا میزان اضافه اعبتارات مندرج در ستون شماره 4 پیوست مذکور از محل کاهش اعبتار سایر طرخهای سال جاری همان دستگاه براساس شرح عملیات طرحها و موافقت نامه های اصلاحی که بین سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی مبادله میوشد افزاریش یابد وبا رعایت مقررات بر اساس تخصیص اعبترا بمصرف برس مشروط بر آنکه در اجرای این بند در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی هر دستگاه و همچنین در جمع کل اعبتارات طرحهای عمرانی قانون بودجه سال 1361 واین قانون تغییری حاصل نشود0
ب - اعبتارات طرحهای عمرانی هر یک از دستگاههای اجرائی از محل کاهش اعتبار سایر دستگاههای اجرائی تا میزان ده درصد(10% ) توسط سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن باتصویب شورای اقتصاد افزایش یابد مشروط بر آنکه جمع اضافه اعتبار هر یک از طرحها حداکثراز مبلغ مندرج در ستون شماره 4 پیوست شماره 3 این قانون تجاوز نکند0
ج - از تاریخ تصویب این قانون مفاد تبصره 14 قانون بودجه سال 1361 صرفا" در مورد طرحهای عمرانی استانی قابل اجرا میباشد0
تبصره هائیکه تا ملغی نشده بقوت خود باقی است
تبصره 13- کلیه اعتباراتی که از محل بودجه عمومی دولت دراختیار مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران گذاشته شده و یا میوشد از شمول مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است 0 اعتبارات مزبور با تصوب هیئت وزیران و با صدور حواله از طرف نخست وزیر و یا مقام مجاز از طرف او پرداخت و سازمان مزبور پس از انجام هزینه ، اسناد مربوط و موارد هزینه را باید به اطلاع نخست وزیر برساند و با گواهی مصر فهزینه توسط رئیس مرکزیا مقام مجاز از طرف او ویا تائید نخست وزیر به هزنیه قطعی منظور گرددو در بایگانی محرمانه ضبط خواهد شد0
تبصره 14- تبصره 67 قانون بودجه سال 1361 بصورت زیر اصلاح میوشد:
الف - عضویت دولت ایران در سازمانها و مجامع بین امللی و همچنین کمک به آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز میباشد0
ب - سهمیه ، حق عضویت و کمکهای متعلق بر اساس درخواست دستگاه اجرائی ذیربط و پیشنهاد مشترک وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه با تصویب هیئت وزیران از محل اعبتار، منظور در ردیف مربطو در قانون بودجه سالانه قابل پرداخت خواهد بود0
پ - اجازه داده میشود سهمیه ، حق عضویت و کمکهای معوقه مربوط بسالهای 1359و1360 بترتیب مقرر در بند(ب ) و پس از تصویب هیئت وزیران از محل اعبتار ردیف 702101 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1361 (پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سالهای 1350 به بعد)پرداخت شود0
ت - عضویتها و کمکهائی که تا تاریه تصویب این قانون باستناد قوانین مصوب بتصویب مراجع مربوط رسیده باشد معبتر بوده و نیازی به کسب مجوز جدید ندارد0
ث - تبصره 26 قانون بودجه سال 1346 و تبصره 27 قانون متمم بودجه سال مذکور و تبصره 45 قانون بودجه سال 1339 لغو میشود0
ج - دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه ازتاریخ تصویب این قانون لایحه جامعی شامل کلیه موارد عضویت ایران در سازمانها و مجامع بین الملی و همچنین میزان سهمیه و حق عضویت و کمک به سازمانهای مذکور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید0 مفاد این تبصره تا تاریخ تصویب لایحه مذکور قابل اجراء خواهد بود0
ج - دولت مکلف اتست صورت پرداختهائی که در اجرای این تبصره انجام میگیرد هر سه ماه یکبار به کمیسیون امور خارجه مجلس شورای اسلامی ارسال کند0
تبصره 15- به وزارت راه وترابری اجازه داده میشود ، به منظور تسریع در انجام عملیات اجرائی طرحهای ( مشترک بنادر سه گانه منطقه چابهار ) ، ( تاسیسات پایگاه و خدمات جنبی ) و( احداث اسکله نصب سریع چابهار ، اعتبارت طرحهای مذکور را خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه و بودجه و سایر مقررات عمومی دولت به مصرف برساند0 اسناد هزینه های مربوط با امضای مشترک مسئول دستگاه اجرائی ، مجری طرح و یامقام مجاز از طرف ایشان و ذیحساب مربوطه به هزینه قطعی منظور خواهد شد .
تبصره 16- مصرف اعبتاراتی که تحت عنوان تحقیق وبررسیهای علمی و صنعتی در قانون بودجه کل کشور و یا ضمن بودجه شرکتهای دولتی تصویب شده و یا میشود و همچنین مصرف اعتباراتی که ازمحل ردیفهای مربوط به اعتبار دولت به امور فوق اختصاصی داده میشودتابع آئین نامه ای است که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیئت وزران میرسد و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی است
تبصره 17- ازتاریخ تصویب این قانون تبصره (50)قانون بودجه 1355 کل کشور لغو میشود0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحد و17 تبصره و سه جدول ضمیمه در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت ویک مجلس شورای اسلامی تصویب و بتائید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

جدول شماره 1 - پیوست قانون ترمیم و اصلاح برخی از ارقام و مقررات قانون بودجه سال 1361
شماره طبقه بندی عنوان اعتبار افزایش( کاهش )
101500 مجلس شورای اسلامی 1000000
102001 نخست وزیری - مرکزی اسناد انقلاب اسلامی ایران ( کمک ) 500000
102500 سازمان برنامه و بودجه 50800
103500 سازمان نقشه برداری کشور 279601
105005 سازمان نقشه برداری کشور 279601
106000 شهربانی جمهوی اسلامی ایران 781600
107004 سهمیه، حق عضویت وکمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر
سازمانهای بین المللی و تعهدات 523000
108000 وزارت دادگستری 250000
110000 وزارت اموراقتصادی و دارائی 97600
111500 وزارت دفاع ملی 18000000
113500 وزارت فرهنگ و آموزش عالی 94736
127500 وزارت آموزش و پرورش 100000
128500 سازمان تربیت بدنی ایران 100000
129000 وزارت بهداری 1200000
129015 وزارت بهداری - مبارزی باسرطان 20000
131501 سازمان بهزیستی کشور - امور امداد امام(کمک) 2500000
131600 بنیاد شهید(کمک) 3000000
133500 وزارت مسکن و شهرسازی 106000
136500 موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر 34000
137500 سازمان حفظ نباتات 4000
143000 وزارت نفت 381720
148500 سازمان هواپیمائی کشوری 140000
148502 سازمان هواپیمائی کشوری - سایر هزینه های نگهداری فرودگاهها 19000
149004 وزارت پست و تلگراف وتلفن - افزایش سرمایه شرکت سهامی کارخانجات مخابراتی
شیراز(کمک) 310000
210500شرکت سهامی آب منطقه ای فارس(کمک) 39000
211500 شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان (کمک) 191643
212000 شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان (کمک) 101372
212500 شرکت سهامی آب منطقه ای غرب(کمک) 60776
213000شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان(کمک) 78700
214500 شرکت سهامی سازمان ، آب و برق خوزستان(کمک) 2000000
215000شرکت سهامی آب منطقه ای شمال(کمک) 238804
220000 شرکت ملی نفت ایران(کمک) (381720)
283500 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (کمک) 110000
283504 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سایر هزینه های نگهداری و تاسیسات رادیو تلویزیون (کمک) 400000
284000 شرکت سهامی کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان (کمک) 70000
----------------------
جمع (1) 30233632
501001 اعتبار دولت 15000000
503001 هزینه های پیش بینی نشده 15455600
---------------------
جمع (2) 30455600
---------------------
جمع (2+1) 60689232
اضافه میشود.
اضافه اعتبارات دستگاههای اجرائی محلی در استانها
( بشرح جدول شماره 2 پیوست) 24270732
--------------------
جمع کل اضافه اعتبارات جاری( باستنای ردیف 503041) 84959964
اضافه میشود.
503041 هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی 145000000
---------------------
جمع 229959964

نوع : قانون

شماره انتشار : 11008

تاریخ تصویب : 1361/08/27

تاریخ ابلاغ : 1361/09/20

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.