×

تصویبنامه راجع به تعیین وزیر معادن و فلزات به عنوان عضو شورای عالی اداری

تصویبنامه راجع به تعیین وزیر معادن و فلزات به عنوان عضو شورای عالی اداری

تصویبنامه-راجع-به-تعیین-وزیر-معادن-و-فلزات-به-عنوان-عضو-شورای-عالی-اداری شماره 60762/ت 186ه 30/5/1369

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 21/5/1369 براساس مفا د قسمت 4-3 بخش نظام اداری و اجرائی مندرج در پیوست قانون اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 تصویب نمود:
وزیر معادن و فلزات به عنوان عضو شورای عالی اداری موضوع قسمت 4-3 بخش نظام اداری اجرائی مندرج در پیوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 13252

تاریخ تصویب : 1369/05/21

تاریخ ابلاغ : 1369/06/11

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.