×

ضوابط ورود خودرو شخصی فارغ التحصیلان ایرانی مقیم خارج و ماموران ثابت دستگاههای دولتی در خارج ، که به کشور مراجعت می نمایند

ضوابط ورود خودرو شخصی فارغ التحصیلان ایرانی مقیم خارج و ماموران ثابت دستگاههای دولتی در خارج ، که به کشور مراجعت می نمایند

ضوابط-ورود-خودرو-شخصی-فارغ-التحصیلان-ایرانی-مقیم-خارج-و-ماموران-ثابت-دستگاههای-دولتی-در-خارج-،-که-به-کشور-مراجعت-می-نمایند-

وکیل

شماره 8652/ت 191ه 1/6/1369

وزارت امور اقتصادی و دارائی
هیات وزیران در جلسه مورخ 17/5/1369 با توجه به مفاد تبصره 44 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره 1 ماده 44 قانون مقررات صادرات وواردات مصوب 1366 ضوابط ورود خودرو شخصی فارغ التحصیلان ایرانی مقیم خارج و ماموران ثابت دستگاههای دولتی در خارج ، که به کشور مراجعت می نمایند را به شرح زیر تصویب نمود.

ماده 1- کلیه فارغ التحصیلان ایرانی مقیم خارج از کشور که به منظور تدریس یا اشتغال به کشور مراجعت می نمایند مشروط بر آن که دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر باشند و یا از دانشگاههای معتبر کشورهای خارجی موفق به اخذ درجه فوق لیسانس و بالاتر گردند ، با تشخیص و تایید وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( حسب مورد ) یا دستگاههائی که از خدمات آنان استفاده خواهند کرد و همچنین ماموران ثابت دستگاههای دولتی در خارج از کشور ( اعم از سیاسی ، اقتصادی ،فرهنگی ، نظامی و غیره ) که پس از خاتمه ماموریت خود به ایران باز می گردند مشروط بر آن که حداقل دو سال تمام در خارج از کشور به عنوان مامور ثابت انجام وظیفه نموده باشند ، می توانند یک دستگاه خودرو ( سواری یا وانت ) شخصی خود را صرفا برای یکبار و حداکثر ظرف یکسال پس از مراجعت به کشور با رعایت مفاد این تصویبنامه و سایر مقررات مربوط وارد و تر خیص نمایند.
تبصره 1- در مواردی که زن و شوهر هر دو مشمول مفاد این ماده گردند ، صرفا یک از آنها می تواند از این تسهیلات استفاده نماید.
تبصره 2- در مورد کارمندان اعزامی از سوی وزارت اموزش و پرورش جهت اشتغال در مدارس ایرانی خارج از کشور دو سال تحصیلی ، مبنا می باشد.
تبصره 3- دانشجویان و ماموران ثابت دستگاههای دولتی که به دلیل فعالیت به نفع جمهوری اسلامی ایران از کشور محل تحصیل یا ماموریت خود اخراج می گردند ،با تشخیص نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور و تایید وزارت امور خارجه می توانند از تسهیلات این ماده استفاده نمایند.
تبصره 4- مشمولان این ماده که خودرو ( سواری یا وانت ) شخصی خود را براساس مفاد این تصویبنامه به کشور وارد می نمایند نمی توانند از تسهیلات موضوع تصویبنامه شماره 60378 مورخ 21/4/1364 در مورد تحویل خودرو ساخت داخل استفاده نمایند.
ماده 2- خودروهای (سواری یا وانت ) موضوع این تصویبنامه باید دارای مشخصات زیر باشند:
1- نوع سوخت : بنزینی یا گازسوز
2- مدل :ساخت 1982 به بعد
ماده 3- سود بازرگانی و. حقوق و عوارض گمرکی متعلقه به خودرو (سواری یا وانت )که براساس مفاد این تصویبنامه وارد می گردد ، برمبنای ارزش سیف ((نو)) سال ساخت محاسبه ووصول میشود و برای تفاوت مدل و استهلاک و تصادفی بودن هیچگونه تخفیفی در قیمت و سود بازرگانی و حقوق و عوارض گمرکی متعلقه داده نخواهد شد.
ماده 4- کلیه مشمولان موضوع تصویبنامه شماره 60378 مورخ 21/4/1364 که از تاریخ 17/8/1364 تاکنون به کشور مراجعت نموده اند مشروط بر آن که در مهلت پیش بینی شده در بند 4 تصویبنامه مزبور و بعد از آن به نحوی از انحا اقدام به ورود خودرو از خارج کشور ننموده باشند و خودرو ساخت داخل هم به آنها تحویل نشده باشد ،میتوانند براساس مفاد این تصویبنامه برای یکبار و حداکثر ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه ، یک دستگاه خودرو ( سواری یا وانت )وارد نمایند.
تبصره – گمرک ایران در اجرای مفاد این ماده موظف است تایید وزارت صنایع سنگین مبنی بر عدم تحویل خودرو ساخت داخل را دریافت نماید.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 13252

تاریخ تصویب : 1369/05/17

تاریخ ابلاغ : 1369/06/11

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.