×

اساسنامه سازمان چای کشور

اساسنامه سازمان چای کشور

اساسنامه-سازمان-چای-کشور شماره 45120/ت 190ه 20/5/1369

وزارت کشاورزی
هیات وزیران در جلسه مورخ 17/5/1369 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشاورزی و بازرگانی و سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره 2 ماده واحده قانون انتزاع سازمان چای کشور از وزارت بازرگانی و الحاق آن به وزارت کشاورزی مصوب 1368 اساسنامه سازمان چای کشور را به شرح زیر تصویب نمود.

فصل اول – کلیات
ماده 1- به منظورانجام اقدامات و فعالیتهای کشاورزی ، صنعتی ، پژوهشی و خدماتی مربوط به تولید و نگهداری چای و برنامه ریزی و اجرای برنامه های مصوب در جهت نیل به خود کفائی و کاهش تدریجی واردات چای و همچنین کمک و حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان چای .سازمان چای کشور وابسته به وزارت کشاورزی که در این اساسنامه اختصارا ((سازمان )) نامیده میشود تشکیل می گردد.
تبصره – منظور از چای در این اساسنامه عبارتست از برگ سبز چای و چای خشک و کلیه موادیکه از این کالا به دست می آید.
ماده 2- نوع شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است .
ماده 3- سازمان دارای شخصیت حقوقی و اسقلال مالی است و به صورت شرکت سهامی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و طبق مقررات این اساسنامه و اصول بازرگانی اداره میشود.
ماده 4- مرکز اداری اسزمان تهران می باشد و سازمان میتواند طبق مقررات این اساسنامه نسبت به تاسیس شعب و نمایندگیها و ادارات ، در سایر نقاط کشور اقدام نماید.
ماده 5- سرمایه موقت سازمان مبلغ پانصد میلیون ریال است و به پنج هزار سهم صد هزار ریالی منقسم میشود و تمام سهام متعلق به دولت است .
ماده 6- وزارتخانه های کشاورزی و بازرگانی مکلفند ظرف سه سال از تاریخ تصویب این اساسنامه نسبت به تفکیک سرمایه شرکت سهامی چای ایران موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون تشکیل سازمان غله و قند و شکر و چای کشور مصوب 25/2/1352 از سازمان غله و قند وشکر و چای کشور اقدام و پس از وضع دیون و تعهدات ، دارائی قابل انتقال شرکت مذکور را تعیین نموده و به مجمع عمومی جهت اصلاح سرمایه با رعایت مقررات مربوط ارائه نمایند.
تبصره – هیات مدیره سازمان مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه روشهای اجرائی مناسب را در این خصوص تهیه و جهت تصویب به مجمع عمومی سازمان ارائه نماید.
ماده 7- تعیین مقدار چای وارداتی با نظر وزارت کشاورزی خواهد بود.
ماده 8- وظائف و اختیارات سازمان عبارتند از :
1- نظارت کامل بر فعالیتهای کشاورزی اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه کشت ، داشت ، برداشت برگ سبز چای به منظور کنترل و بالا بردن کمیته بهبود کیفیت چای تولیدی کشور.
2- خرید کلیه برگ سبز چای عرضه شده توسط چایکاران ( افراد ، اتحادیه ها و گروهها و تعاونیهای کشاورزی و غیره ) طبق استاندارد های مربوط و قیمتهای مصوی شورای اقتصاد .
3- تبدیل برگ سبز چای به چای خشک
4- ایجاد ،خرید ، اجاره دادن و یا اجاره کردن تاسیسات و انبارهای لازم بمنظور بهره برداری و حفظ و نگهداری چای و مواد حاصله از آن .
5- تشخیص و تعیین صلاحیت فنی و بهداشتی کارخانجات چایسازی براساس مقررات مربوط.
6- کمک به کشاورزان چایکار از طریق تنظیم برنامه های ارشادی ، آموزشی ، تحقیقاتی ، بهسازی و بازسازی ( مانند ایجاد و اصلاح سیستم آبیاری مناسب ، اصلاح اراضی جهت کشت چای ،تولید بوته اصلاح شده چای ، بازسازی مزارع چای و غیره ) و همچنین کمکهای فنی و مالی از طریق پرداخت مساعده و ایجاد تسهیلات جهت پرداخت وام .
7- کمک به کارخانه های چای سازی از طریق تنظیم و اجرای برنامه های ارشادی و حمایتی .
8- نظارت بر فعالیتهای صنعتی مربوط به صنعت چای .
9- حمل و نقل و تخلیه و بارگیری کلیه کالاهای مورد عمل سازمان راسا و یا بوسیله موسسات حمل ونقل موجود در کشور بر حسب مقررات مربوط.
10- مطالعه ،بررسی و ارائه طرحهای مناسب اجرائی به منظور افزایش کارآئی روش های تولید چای در جهت نیل به اهداف سازمان .
11- تحصیل اعتبار ووام از بانکها وموسسات اعتباری و ایجاد تسهیلات جهت پرداخت وام به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور نیل به اهداف سازمان بر طبق مقررات و آئین نامه های مربوط.
فصل دوم – ارکان سازمان
ماده 9- ارکان سازمان عبارتند از :
1- مجمع عمومی
2- هیات مدیره
3- حسابرس ( بازرس )
مجمع عمومی
ماده 10- مجمع عمومی سازمان تشکیل می شود از :
1- وزیر کشاورزی
2- وزیر بازرگانی
3- وزیر امور اقتصادی و دارائی
4- وزیر صنایع
5- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
تبصره 1- ریاست مجمع عمومی با وزیر کشاورزی است .
تبصره 2- مجمع عمومی سازمان به دو صورت (( مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده ))تشکیل میشود.
ماده 11- جلسات مجمع عمومی عادی سازمان سالی دو بار با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل می گردد،یکبار آخر تیر ماه هر سال برای رسیدگی به گزارش هیات مدیره و حسابرس و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و یکبار نیز در نیمه دوم هر سال برای تصویب بودجه و خط مشی و سایر موضوعاتی که در دستور قرار می گیرد.
تبصره 1- مجمع عمومی فوق العاده می تواند به تقاضای رئیس یا هر یک از اعضای مجمع عمومی و یا رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و حسابرس ( بازرس ) و با دعوت کتبی رئیس مجمع تشکیل شود.
تبصره 2- دستور جلسه مجمع عمومی در دعوتنامه ذکر می گردد و در صورت لزوم مدارک مربوط به دستور جلسه نیز به ضمیمه دعوتنامه با ذکر تاریخ و محل 15 روز قبل از تشکیل جلسه به اطلاع اعضا خواهد رسید .
ماده 12- وظائف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از :
1- تعیین و تصویب خط مشی و سیاست کلی سازمان
2- بررسی و تصویب بودجه یا اصلاحیه و متمم بودجه و گزارش عملیات سالانه سازمان ( اعم از مالی و عملیاتی )
3- تصویب کلیه آئین نامه های مالی و معاملاتی و تشکیلاتی و استخدامی و رفاهی سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد هیات مدیره ،که حسب مورد پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابل اجرا خواهد بود.
4- تصویب تشکیلات سازمان پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
5- تعیین میزان اندوخته های سازمان تا ده درصد 10% سود ویژه سالانه تا زمانیکه این اندوخته به میزان سرمایه سازمان برسد.
6- اتخاذ تصمیم نسبت به فروش یا واگذاری دارائیهای ثابت سازمان و خرید وفروش اموال غیر منقول ، به پیشنهاد هیات مدیره و با رعایت مقررات مربوط .
7- اتخاذ تصمیم نسبت به تحصیل اعتبار یا ایجاد تسهیلات جهت اخذ وام از بانکها و موسسات دولتی و همچنین پرداخت وام به اشخاص حقیقی و. حقوقی مطابق این اساسنامه ، به پیشنهاد هیات مدیره .
8- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و یا لاوصول به پیشنهاد هیات مدیره .
9- بررسی در مورد حل و فصل دعاوی سازمان به طریق صلح ، سازش و داوری و تعیین داوری و همچنین استرداد دعاوی و ارائه آن به مراجع ذیصلاح جهت اتخاذ تصمیم و با رعایت اصل یکصدو سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
10- نصب و عزل اعضای هیات مدیره و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بنا به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی .
11- تعیین و برقراری حقوق و مزایای رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و همچنین اعضای هیات مدیره با تایید شورای حقوق و دستمزد و حق الزحمه حسابرس (بازرس ) سازمان .
12- تعیین اعضای کمیسیونهای ترک مناقصه و مزایده برای معاملات سازمان به پیشنهاد هیات مدیره و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
13- اتخاذ تصمیم نسبت به تعیین میزان ضایعات ناشی از عملیات مختلف تولید و نحوه استفاده و یا امحا آنها.
14- اتخاذ تصمیم نسبت به تاسیس یا تعطیل شعب ،نمایندگیها و ادارات تابعه سازمان به پیشنهاد هیات مدیره .
15- اخذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به سازمان که در حدود این اساسنامه و سایر مقررات ، در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.
ماده 13- مجمع عمومی می تواند به منظور تسریع و تسهیل انجام امور سازمان قسمتی از اختیارات خود را براساس ضوابطی که از طرف هیات وزیران تعیین گردیده است حسب مورد به رئیس مجمع تفویض نماید.
ماده 14- تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.
تصمیمات هر جلسه در صورتجلسه درج و به امضای اعضای مجمع رسیده و بوسیله رئیس مجمع جهت اجرا به سازمان ابلاغ می گردد.
صورتجلسات مجمع عمومی در دفتر مخصوصی که برای این منظور تشکیل میشود ثبت و در سازمان نگهداری خواهد شد.
ماده 15- وظائف مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از :
1- اتخاذ تصمیم در مورد افزایش یا کاهش سرمایه سازمان .
2- رسیدگی با سایر موضوعاتی که بنا بر قوانین مربوط بر عهده مجمع عمومی فوق العاده محول گردیده است .
هیات مدیره
ماده 16- هیات مدیره مرکب از سه نفر است (دو نفر کارشناس کشاورزی و یکنفر کارشناس امور مالی با حداقل 10 سال تجربه مرتبط ) که به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی از بین مستخدمین رسمی دولت برای مدت سه سال انتخاب و بطور موقت وتمام وقت انجام وظیفه می نمایند.
تبصره – اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در خاتمه مدت مذکور تا تعیین جانشین ، مسئولیت ادامه کار و انجام وظایف مربوط را به عهده خواهند داشت .
ماده 17- اعضای هیات مدیره حق ندارند هیچ نوع شغل دولتی یا غیر دولتی ( باستثنای موسسات خیریه ) داشته باشند و یا به نحوی در زمینه تولید ،توزیع ،فروش ،واردات و حمل ونقل چای سهیم و یا شریک باشند.
ماده 18- از بین اعضای هیات مدیره یک نفر به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل منصوب خواهد شد.
تبصره – انتخاب مجدد هر یک از اعضای هیات مدیره و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان بلا مانع است .
ماده 19- جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یکبار به دعوت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل تشکیل و با حضور حداقل دو نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت .
تبصره – تصمیمات هیات مدیره با حداقل دو رای موافق معتبر است .
ماده 20- صورتجلسات هیات مدیره باید در دفتر مخصوص ثبت و به امضای کلیه اعضای حاضر در جلسه برسد. این دفتر زیر نظر رئیس هیات مدیره و مدیر عامل در سازمان نگهداری میشود.
ماده 21- وظائف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر می باشد:
1- تنظیم خط مشی و برنامه های آتی سازمان جهت طرح در مجمع عمومی و اجرای مصوبات مجمع عمومی .
2- تنظیم طرحها و برنامه های لازم برای تولید چای مورد نیاز کشور.
3- پیشنهاد بودجه و برنامه سالانه سازمان به مجمع عمومی .
4- تهیه گزارش فعالیتهای انجام شده سالانه برای طرح در مجمع عمومی .
5- تنظیم ترازنامه ، حساب سود و زیان و سایر صورتحسابهای مالی سالانه سازمان و تقدیم آن به مجمع عمومی
6- تهیه و تنظیم ،طرح تشکیلات و شرح وظائف سازمان و آئین نامه های مالی ، معاملاتی ،استخدامی و رفاهی و سایر آئین نامه های مورد نیاز برای پیشنهاد به مجمع عمومی و اجرای آنها پس از تصویب .
7- بررسی و ارائه پیشنهاد به مجمع عمومی در خصوص ارجاع دعاوی به داوری ، تعیین داور یا داوران ، ختم دعاوی از طریق صلح یا سازش و یا استرداد دعاوی سازمان .
8- تصویب نمونه متن قراردادهائی که یک طرف آن سازمان و طرف دیگر آن اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی باشد.
9- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و پیشنهاد آن جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی .
10- ارائه پیشنهاد نسبت به تعیین میزان ضایعات ناشی از عملیات مختلف تولید و همچنین نحوه استفاده یا امحا ضایعات ،به مجمع عمومی0
11- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل در مورد خرید و فروش اموال منقول ، تکمیل ،اجاره و استیجار ساختمان ، تاسیسات ، کارخانجات و انبارهای مورد نیاز و همچنین خرید وفروش حق کسب وپیشه بر طبق مقررات و آئین نامه های مربوط.
12- تحصیل اعتبار یا اخذ وام از بانکها و موسسات دولتی و همچنین پرداخت وام به اشخاص حقیقی یا حقوقی با تصویب مجمع عمومی .
13- بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد تاسیس یا تعطیل شعب و یا نمایندگیها و ادارات سازمان ، به مجمع عمومی جهت تصویب .
14- اتخاذ تصمیم در مورد مسائلی که رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و یا هر یک از اعضا هیات مدیره سازمان و یا حسابرس (بازرس ) در حدود صلاحیت هیات مدیره مطرح می نمایند.
ماده 22- رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی سازمان می باشد و امور سازمان را طبق قوانین ومقررات مربوط و مفاد این اساسنامه و آئین نامه ها و بودجه مصوب سازمان ، اداره می نماید و از جمله دارای وظایف و اختیارات ذیل می باشد:
1- نمایندگی سازمان در برابر اشخاص و مراجع قضائی و نهادها و سازمانهای دولتی وموسسات عمومی و تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل .
2- انجام کلیه امور استخدامی در حدود تشکیلات و بودجه مصوب و مقررات مربوط و امضای کلیه نامه ها و مکاتبات سازمان .
3- اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اجرائی سازمان بارعایت مقررات این اساسنامه و آئین نامه های مربوط.
4- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات سازمان به استثنای آن چه که از وظائف مجمع عمومی و هیات مدیره است در چهارچوب سیاستها و خط مشی مصوب سازمان .
5- امضا کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره که به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره تعیین میشود و همچنین افتتاح حسابها در بانکها با عایت مقررات و قوانین مربوط و معرفی امضاهای مجاز برای استفاده از حسابهای بانکی سازمان و امضای چکهای صادره از حسابهای بانکی سازمان .
6- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیات مدیره و یا سایر کارکنان سازمان تفویض نماید.
حسابرس (بازرس )
ماده 23- وظیفه حسابرس (بازرس ) شرکت بر عهده سازمان حسابرسی میباشد که در اجرای قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 1362 و اساسنامه آن مصوب 1366، اقدام می نماید.
ماده 24-وظایف و اختیارات حسابرس ( بازرس ) به قرار زیر است :
1- بررسی گرزارش عملیات سالانه و رسیدگی به ترازنامه و حساب عملکرد و سود وزیان و صورت دارائی سازمان و تطبیق آن با دفاتر و کارتهای سازمان و اظهار نظر درباره آنها.
2- تهیه گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه سازمان برای تقدیم به مجمع عمومی .این گزارش باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی از هر حیث آماده بوده و جهت بررسی هر یک از اعضای مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن برای هیات مدیره فرستاده شود.
3- انجام سایر وظائف و اختیاراتی که در قانون تجارت برای حسابرس (بازرس )تعیین شده است .
تبصره – حسابرس (بازرس ) حق مداخله در امور جاری و اجرائی سازمان را ندارد و اقدامات او نباید مانع جریان امور سازمان گردد، ولی می تواند در هر موقع برای انجام وظائف خود به دفاتر و پرونده ها و اسناد سازمان مراجعه نماید و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل هر یک از اعضای هیات مدیره مکلفند کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار حسابرس (بازرس ) قرار دهند.
فصل سوم – سایر مقررات
ماده 25- سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع می گردد و در پایان اسفند ماه سال خاتمه می یابد.
ماده 26- حسابهای سازمان در آخر اسفند ماه هر سال بسته میشود، و ترازنامه و حسابهای سود و زیان پایان سال سازمان حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد تنظیم و یک نسخه از آن سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی به حسابرس ( بازرس ) تسلیم می گردد.
ماده 27- تا زمانیکه آئین نامه ها و مقررات موضوع این اساسنامه به تصویب نرسیده است کلیه مقررات و آئین نامه های سازمان چای کشور که براساس اساسنامه موضوع تصویبنامه شماره 92922 مورخ 17/5/1362 به تصویب رسیده است لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 28- سازمان موظف است حداکثر در مدت یکسال از تاریخ تصویب این اساسنامه نسبت به تهیه آئین نامه های مالی و معاملاتی و تشکیلات خود در چهارچوب مقررات مربوط اقدام نمایند.
ماده 29- سایر موضوعات و مواردیکه در این اساسنامه پیش بینی نشده است ، تابع قانون تجارت و سایر قوانین ومقررات مربوط به شرکتهای دولتی می باشد.
این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 92922 مورخ 17/5/1362 می گردد.

نوع : اساس نامه

شماره انتشار : 13252

تاریخ تصویب : 1369/05/17

تاریخ ابلاغ : 1369/06/11

دستگاه اجرایی : وزارت جهاد كشاورزی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.