×

درصورتیکه جرمی موجب جرح وشکستگی استخوان شود هر دو دیه باید مورد حکم واقع گردد

درصورتیکه جرمی موجب جرح وشکستگی استخوان شود هر دو دیه باید مورد حکم واقع گردد

درصورتیکه-جرمی-موجب-جرح-وشکستگی-استخوان-شود-هر-دو-دیه-باید-مورد-حکم-واقع-گردد-

وکیل


سئوال : درصورتیکه ضربه وارده موجب جراحت وشکستگی استخوان گردد آیا دو دیه بایدتعیین گرددیایک دیه ؟ و چنانچه وسیله ای به بدن فرو رفته و ازطرف دیگر بیرون آید و استخوان راهم بشکندآیادو ثلث دیه کامل باید تعیین نمود و یا اینکه دیه شکستگی استخوان هم باید برآن افزود؟

شماره وتاریخ نظریه : 10541/307/9/1371
نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه
چنانچه دراثر ضربه وارده جراحت ایجادشود وهم استخوان شکسته گرددطبق ماده 481 قانون مجازات اسلامی (قسمت اخیر ماده )تعیین مجازات میگرددو دومجازات تعیین میشود.
درصورتیکه وسیله جرح به بدن انسان فرو رودواز طرف دیگرخارج گرددو درمسیرخوداستخوان مصدوم را هم بشکند مورد با بند ب ماده 482 قانون مجازات اسلامی منطبق بوده ودو مجازات که یکی معادل دو ثلث دیه کامل ودیگری دیه شکستگی استخوان است تعیین میگردد مگرآنکه شکستگی آن استخوان دیه خاصی نداشته باشد که دراینصورت بدو ثلث دیه کامل و ارش محکوم میگردد.

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1373
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری و سروش ستوده جهرمی

107

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 10541

تاریخ تصویب : 1371/09/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.