×

دیه لق شدن دندانی که منجربه کشیدن آن شود،دیه ازبین رفتن آنست واگر قابل معالجه باشدارش باید تعیین گردد

دیه لق شدن دندانی که منجربه کشیدن آن شود،دیه ازبین رفتن آنست واگر قابل معالجه باشدارش باید تعیین گردد

دیه-لق-شدن-دندانی-که-منجربه-کشیدن-آن-شود،دیه-ازبین-رفتن-آنست-واگر-قابل-معالجه-باشدارش-باید-تعیین-گردد- سئوال : دیه لق شدن دندان به چه نحوباید تعیین گردد؟

شماره وتاریخ نظریه : 1158/237/4/1371

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه
لق شدن دندان اگربنحوی باشدکه کارآئی آنراازبین ببرد ودرآوردن آنراایجاب نماید بمنزله ازبین رفتن آنست ودیه ازبین بردن دندان را داردولی اگر کارآئی آنرا ازبین نبرد و قابل معالجه باشد ارش به آن تعلق میگیرد وتعیین ارش مطابق ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب مردادماه سال 1370خواهد بود.

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1373
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری و سروش ستوده جهرمی

107

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1158

تاریخ تصویب : 1371/04/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.