×

اگر با یک ضربه چند عضو آسیب بیند دیه اعضاء مختلف یا ارش آنها تداخل نمیکند و اگر با یک ضربه یک عضوصدمات مختلف بیند دیه آنها تداخل میکند ودیه اکثرملاک است

اگر با یک ضربه چند عضو آسیب بیند دیه اعضاء مختلف یا ارش آنها تداخل نمیکند و اگر با یک ضربه یک عضوصدمات مختلف بیند دیه آنها تداخل میکند ودیه اکثرملاک است

اگر-با-یک-ضربه-چند-عضو-آسیب-بیند-دیه-اعضاء-مختلف-یا-ارش-آنها-تداخل-نمیکند-و-اگر-با-یک-ضربه-یک-عضوصدمات-مختلف-بیند-دیه-آنها-تداخل-میکند-ودیه-اکثرملاک-است سئوال : درصورتیکه بایک ضربه چندعضومصدوم صدمه بیندویابایک ضربه یک عضوازجهات مختلف صدمه بینددیه راچگونه بایدتعیین کرد؟

شماره وتاریخ نظریه : 1257/37/6/1371

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه
مستفاد از ملاک تبصره ماده 389 و ملاک متن ماده 465 قانون مجازات اسلامی و مسئله 2 صفحه 588 تحریرالوسیله جلددوم اگربایک ضربه چند عضوآسیب دیده باشد دیه یا ارش آنها تداخل نمیکند ولی اگر با یک ضربه یک عضو چند صدمه دیده دیه آنها تداخل و دیه اکثرگرفته میشود.

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1373
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری و سروش ستوده جهرمی

107

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1257

تاریخ تصویب : 1371/06/03

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.