×

چیزی خلاف واقع نوشته یا الحاق نشده است تاموردمشمول عنوان جعل یا استفاده از سند مجعول باشد

چیزی خلاف واقع نوشته یا الحاق نشده است تاموردمشمول عنوان جعل یا استفاده از سند مجعول باشد

چیزی-خلاف-واقع-نوشته-یا-الحاق-نشده-است-تاموردمشمول-عنوان-جعل-یا-استفاده-از-سند-مجعول-باشد

وکیل


شماره فرجامی : 14/404316 تاریخ رسیدگی : 31/4/1372 دادنامه : 226 مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان ... رئیس و ... مستشار0

خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده آقای (الف ) فرزند ... به اتهام جعل نامه اتحادیه صنف اتوسرویس و پارکینگ ... و استفاده از آن تحت تعقیب دادسرای عمومی ... قرار گرفته و دادسرای مزبور به موجب کیفرخواست مورخ 4/3/71 به استناد ماده 29 قانون تعزیرات درخواست تعیین کیفرنموده است 0
شعبه 183 دادگاه کیفری دو ... به موضوع رسیدگی نموده وبه موجب دادنامه شماره 28249/5/71 متهم را به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی به جای شلاق محکوم می نماید و با اعتراض وکیل مدافع محکوم علیه مبنی بر اینکه الحاقی بر خلاف واقع نشده است شعبه 143 دادگاه کیفری یک ... به موجب دادنامه شماره 24741/7/71 رای تجدید نظرخواسته را مورد تائید قرار داده است و محکوم علیه درخواست اعمال ماده 25 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور را نموده است و پرونده به نظر آقای ... معاون محترم اول دادستانی کل کشور رسیده و ایشان گزارش مورخ 20/11/71 را به شرح زیر تهیه نموده اند0
حضرت آیت الله موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشور
آقای (ب ) به وکالت از آقای (ج ) و همسر و فرزندان ایشان علیه آقای (الف ) متصدی پارکینگ بزرگ ... شکایت نموده که نامبرده در نوشته مورخ 14/2/56 نام خود را الحاق کرده و در پرونده مدنی کلاسه 69/755 شعبه دادگاه حقوقی دو ... استفاده کرده بدین وسیله دعوی موکلین او رد شده است و به عنوان جعل در استفاده از سند مجعول باید مجازات شود0 متهم منکر بزه انتسابی است و اظهار می دارد نامه مزبور را به همین طرز از اتحادیه گرفته است وسالهای متمادی مدیر و مسئول پارکینگ مزبور است و عواید را به مالکین داده است و متساجر می باشد0
شعبه 183 دادگاه کیفری دو ... متهم را به علت استفاده از سند عادی مزبور به پرداخت پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم کرده وبا اعتراض وکیل محکوم علیه معترض مبنی بر این که الحاقی بر خلاف واقع نشده است 0 شعبه 143 دادگاه کیفری یک ... برابردادنامه 24741/7/71 رای تجدیدنظر خواسته را تایید نموده که محکوم علیه از آن مقام درخواست اعمال ماده 35 را نموده است 0
آرای اصداری بر محکومیت آقای (الف ) مخدوش است زیرا:1 الحاق وسیله متهم محرز نشده و متهم مدعی است که نامه اتحادیه صنفی را به همان صورت گرفته است 0
2 اساسا" جعل صورت نگرفته تا استفاده از آن جرم باشد، نامه اتحادیه جای نام آ; خالی بوده و اسم مدیر گاراژ را نوشته اند، متهم م گوید به همان صورت اتحادیه نامه را به اوداده واز نامه های دیگر من جمله اظهارنامه شماره 123272/2/56 ارسالی ازناحیه مالکین برای (الف ) او را متصدی پارکینگ معرفی کرده اند و در نامه شماره 123272/2/56 ارسالی از ناحیه مالکین برای (الف ) او را متصدی پارکینگ معرفی کرده اند و در نامه شماره 81922/6/69 از متهم به عنوان مدیر توقفگاه نام برده شده 0 معلوم است به علاوه بر طبق توافق طرفین در محکمه حقوق میزان اجاره پرداختی از ناحیه متهم به مالکین تعیین نشده و موعد تصرف استیجاری مبهم است چون متهم مستاجر و مدیر پارکینگ مزبور است به علاوه در حکم دادگاه حقوقی اصولا" سند ادعائی شاکی مورد استناد قرار نگرفته و موثردر دعوی نبوده است لذا استفاده ای از سند مزبور نشده حکم به محکومیت متهم خلاف قانون است 0 چنانچه موافقت فرمایید به تجویز ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دودرخواست تجدیدنظرشود0 آقای دادستان محترم کل کشور در تاریخ 24/12/71 مرقوم داشته اند(بسمه تعالی با اعمال ماده 35 موافقت می شود) و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه صادره و صدور حکم برائت متهم مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن نظر به انکار متهم در کلیه مراحل تحقیق و دادرسی و با عنایت به گزارش مشروح و مفصل مورخ 20/11/71 دادسرای دیوان عالی کشور و با عنایت به استدلال مندرج در نظریه مورخ 20/11/71 دادسرای دیوان عالی کشور که مورد موافقت آقای دادستان مخترم کل کشور قرار گرفته و بر اساس آن در اجرای ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر گردیده است حکم محکومیت متهم وجاهت قانونی نداشته وبانقض دادنامه شماره 24741/7/71صادره از اتحادیه صنف دارندگان اتوسرویس و تعمیرگاه اتومبیل وتوقفگاه و پارکینگهای ... به مدیران مسئول پارکینگ ازجمله پارکینگ بزرگ ... که (الف ) فرزند ... مدیر و مستاجر آن بوده است صادر و اعلام می گردد و رای صادره قطعی است 0

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376

67
* سابقه *

** حکم جدید **

* کلید *
جعل

* تاریخ *
25/9/1369

* شماره *
991

* مرجع *

* خلاصه *
به فتوکپی و عکس سند مادامی که از طرف مقامات دولتی صحت آن تایید نشده سند رسمی که درقانون تعریف خاص دارداطلاق نمیشود.

* شرح *
به فتوکپی و عکس سند مادامی که از طرف مقامات دولتی صحت آن تایید نشده ، سند رسمی که درقانون تعریف خاص دارد اطلاق نمیشود.


شماره فرجامی : 20/5/3196
تاریخ رسیدکی : 25/9/69
شماره دادنامه :991/20
مرجع رسیدگی : شعبه بیستم دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ... و ... رئیس و ... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
آقای 1 (الف ) 25 ساله به اتهام جعل اسناد دولتی و فتوکپی گواهینامه (ب ) و 2 (ج ) فرزند ... ، به اتهام معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول و تخریب شیشه اتومبیل سپاه پاسداران و اهانت به ماموردولت حین انجام وظیفه تحت تعقیب دادسرای عمومی 00 واقع شده و به موجب کیفرخواست 66/1521 به استناد مواد21 و 87 قانون تعزیرات و257 قانون مجازات عمومی و ماده 25 قانون راجع به محازات اسلامی تقاضای مجازات آنها گردیده است 0 جریان امرخلاصه این است که در تعقیب گزارش فرمانداری به سپاه پاسداران که یک نفر به عنوان سپاه در یکی از دهات مبادرت به تهیه کارت جعلی نموده و با لباس نظامی رفت و آمد می کند0 (ج ) دستگیر شده و عکس گواهینامه رانندگی که تاریخ آن مخدوش بوده به ماموران ارائه میدهد که متولد 1337 است 0 نامبرده عکسی ازگواهینامه اش درعکاسی (الف ) درست کرده که تاریخ تولد آن 1340 است 0 وی اضافه کرده دارای گواهینامه رانندگی پایه یکم نیز هست و گواهینامه 1886648/1/65 ارائه شده و صحت آن تایید شده است 0 از عکاسی (الف ) بازرسی شده و تعدادی فیلم عکس مدارک افراد از قبیل گواهینامه و کارت پایان خدمت موجود بوده که ضبط شده است متهمان تحت تعقیب قرار گرفته اند ... اظهارات ... را تکذیب کرده و فیلمها را اصیل اعلام نموده که متعلق به افراد است به استنثاء یک مورد که گفته شاگردش گرفته است ... اعتراف دارد که تاریخ عکس گواهینامه اش را مخدوش کرده و به ماموران نشان می دهد0 دادگاه عمل متهمان را با مواد25 و26و28 قانون تعزیرات منطبق دانسته و نفر اول را به پرداخت ششصدهزار ریال جزای نقدی و نفر دوم را به پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده اند که به رای صادره اعتراض شده و دادگاه درخواست آنان را نپذیرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر صدور رای شایسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
مواد 25 و 26 قانون تعزیرات که مستند حکم دادگاه بر محکومیت محکوم علیها است جعل اسناد دولتی است و ماده 25مربوط به کارمندان دولت است و به فتوکپی عکس سند مادامی که از طرف مقامات دولتی صحت آن تایید نشده است سند رسمی که در قانون تعریف خاص دارد اطلاق نمی شود0
لذا رای معترض عنه از نظر استنباط از قانون موجه نبوده نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ... ویا قائم مقام آن محول می گردد0
رئیس شعبه 20 دیوانعالی کشور ... مستشارشعبه ...


مرجع :
کتاب سرقت ،جعل و خیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376

67
* سابقه *

** حکم جدید **

* کلید *
جعل

* تاریخ *
13/8/1370

* شماره *

* مرجع *

* خلاصه *
نظر به اینکه متهم کارمند و مسئول دولتی نبوده عمل او باماده 29 قانونی تعزیرات منطبق است نه 25 قانون تعزیرات .

* شرح *
شماره فرجامی : 347710 تاریخ رسیدگی :13/8/70 فرجامخواه تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) محکوم علیه فرجامخواسته دادنامه شماره 17354/5/70 صادره از شعبه 21دادگاه کیفری یک مرجع رسیدگی شعبه 20دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان ... رئیس و ... مستشار

خلاصه جریان پرونده :

آقایان 1 (ب ) فرزند ... به اتهام کلاهبرداری که چک متعلق به (ج ) را پیدا کرده پس از تکمیل آن توسط متهم ردیف دوم آن را خرج کرده و اتهام صدور دو فقره چک بیمحل 2 (الف ) فرزند ... به اتهام معاونت در کلاهبرداری از طریق پر کردن متن چکهای مذکوره در فوق تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند0 با صدور کیفرخواست مورخه 25/2/70 تقاضای مجازات برای متهم ردیف اول بر طبق ماده 10 تشدید مجازات مرتکبین ... و ماده 6 قانون صدور چک و برای متهم ردیف دوم برابر مواد21 و 11 قانون مجازات اسلامی گردیده است 0پرونده در دادگاه کیفری ... مورد رسیدگی واقع ، (ب ) در قبال اتهامات انتسابی می گوید یک نفر به نام (د) دسته چک را آورد و گفت این چک از پسر عموی من است تو باید پر کنی منهم دادم به ... اوپرکرد و به دیگران دادم ، بقیه دسته چکها را پاره کردم و شناسنامه را هم پاره کردم 0 (الف ) اتهام انتسابی را قبول ندارد و می گوید متهم ردیف اول از من خواست که چکها را امضاء کردم 0 آقای (ج ) شاکی خصوصی به اظهارات قبلی خود استناد و تقاضای مجازات متهمان را دارد0 (ه) شاکی دو فقره چک که نسبت به چکهای غیر تقاضای مجازات دارد0 آقای (و) شاکی دیگر می گوید جنس به متهم ردیف اول فروختم چک را داد تقاضای تعقیب دارم 0 آقای (ج ) از شکایتش علیه اعلام انصراف کرده 0 در جلسه 13/5/70 متهم ردیف اول اظهارات قبلی خود را تکرار کرده وکیل تسخیری او می گوید باید بررسی کرد که ماهیت عمل انجام شده چیست : (الف ) چهار فقره چک آورده نزد موکل که یک امضاء مثل این امضاء بکند که موکل هم چکها راپرکرده و امضاء نموده البته امضایی که کرده شبیه امضای خودش نیست بلکه امضای جعلی است 0 وکیل مدافع می گ وید به نظر می رسد جرم واقع شده شاکیهاهم دلیلی بر اینکه به موکل جنس فروخته باشندارائه نداده اند به نظر می رسد موضوعا" استفاده از سندذ مجعول است اضرار به غیر وجود ندارد عمل انتسابی بر فرض صخت منطبق بر تعریف کلاهبرداری نباشد ترویج به آن هم نیست 0 راجع به شکایت (ج ) چون گذشت کرده تقاضای موقوفی و با توجه به عائله مندی موکل تقاضای صدور تصمیم شایسته را نموده 0 متهم ردیف اول در آخرین دفاع می گوید سرقت و کلاهبرداری را قبول ندارد0 متهم ردیف دوم می گوید مطابق امضائی که به من داده عمل کردم پشیمانم 0 دادگاه با اعلام ختم دادرسی راجع به اتهام متهم ردیف دوم با ذکر دلایل به اینکه از قصد وی مطلع نبوده ، وحدت قصد مباشر و معاون محرز نیست عمل او را منطبق با مواد25و26 تعزیرات دانسته و به تحمل شش ماه حبس ، حکم محکومیت او را صادر کرده است 0 در خصوص متهم ردیف اول اولا" نسبت به چک 525883 چون شاکی اعلام گذشت کرده موقوفی تعقیب و راجع به چک 525851 مجرمیت اور ا محرز تشخیص و عمل را منطبق ماده 6 قانون چک دانسته و راجع به کلاهبردرای به دلیل مذکور در مورد متهم ردیف دوم موضوع اتهام استفاده ا ز سند مجعول می باشد0 با رد اتهام کلاهبرداری عمل متهم را در این خصوص با ماده 28 تعزیرات منطبق تشخیص داده با رعایت ماده 25 تعزیرات با رعایت تعدد و رعایت ماده 35 راجع به مجازات اسلامی از حیث گذشت یکی از شکات و غیره نسبت به صدور چک به تحمل شش ماه حبس و پرداخت ربع وجه چک و برای استفاده از سند مجعول به تحمل دو سال حبس با قید اینکه هر دو مجازات قابل اجرا می باشد مبادرت به صدور حکم نموده 0آقای (الف ) طی لایحه مورخ 26/5/70 به حکم اعتراض کرده که دردام فردی کلاهبردار بهنام (ب ) افتاده مرا وادار کرده امضاء کنم 0 برای صدور چک بلامحل با امضا کردن آن هیچ گونه انگیزه ای نداشته ذی نفع در این موضوع نبوده ام و قصد مجرمانه نداشته ام ، تقاضای تجدیدنظردرحکم را نموده است 0 قاضی صادر کننده حکم طی نظریه مورخ 3/6/70 درعقیده خود باقی مانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر صدور رای شایسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای
با توجه به مجموع اوراق پرونده از جمله تحقیقات انجام شده در مراحل تحقیق و محاکمه و توجه به دلایل استنادیه در حکم محکومیت صادره دائر بر تشخیص عمل متهم به ارتکاب جعل نظر به اینکه متهم کارمند و مسئول دولتی نبوده و جرائم مندرج در ماده 25 تعزیرات را که مربوط به جعل اوراق می باشد رسما" جعل نکرده بلکه امضای چک آقای (چ ) را جعل کرده به نظر می رسد عمل متهم باماده 29 تعزیرات منطبق باشد نه مواد25و26 استادیه در حکم تجدیدنظر خواسته فلذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و رسیدگی رابه شعبه دیگر دادگاه ارجاع می نماید0
رئیس شعبه ... مستشار ...


مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
* سابقه *


67
** حکم جدید **

* کلید *
جعل

* تاریخ *
25/2/1370

* شماره *
96

* مرجع *

* خلاصه *
اسناد مجعول باید معدوم گردد0

* شرح *
شماره فرجامی :1312/3293 تاریخ رسیدگی : 25/2/70 شماره دادنامه : 96/12 فرجامخواه : رسیدگی به اعتراض محکوم علیه آقای (الف ) مرجع رسیدگی شعبه 12 دیوان عالی کشور هیات شعبه : آقایان : ... رئیس و ... مستشار0

خلاصه جریان پرونده :

حسب مندرجات پرونده دادسرای عمومی ... به اتهام آقای (الف ) فرزند ... به جعل سند و معاونت در استفاده غیرقانونی ازلباس سپاه رسیدگی کرده با تنوجه به گزارش و تحقیقات کمیته انقلاب اسلامی منطقه یازده ... و کشف مدارک جعلی و اقرار و اعتراف متهم اتهام انتسابی به متهم را محرز دانسته به استناد ماده 20قانون تعزیرات و بند 7 ماده 21 همان قانون و با رعایت ماده 20 قانون راجع به مجازات اسلامی درخواست تعیین کیفر برای متهم نموده است و نیز دادسرای مرقوم به شرح کیفرخواست شماره 24775/7/69 به اتهام جعل عنوان و پوشیدن لباس سپاه و استفاده از سند مجعول طبق مواد 44و 45 و بند 7 ماده 21 قانون تعزیرات برای آقای (ب ) فرزند ... درخواست تعیین مجازات کرده است 0 پرونده جهت ماده 21 قانون تعزیرات برای آقای (ب ) فرزند ... درخواست تعیین محازات کرده است 0 پرونده جهت رسیدگی به شعبه 144 دادگاه کیفری یک ... ارجاع شده ، شعبه مرقوم پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره 13430/9/69 چنین رای داده است :

رای دادگاه
در خصوص اتهامات آقایان 1 (ب ) فرزند ... به جعل عنوان و استفاده غیرقانونی از لباس سپاه 2 (الف ) فرزند ... دائر به جعل سند (حکم ماموریت ) که به موجب کیفرخواست دادسرای عمومی ... تقاضای مجازاتش گردیده است با عنایت به اقاریر صریح متهمان در تحقیقات مقدماتی و جلسه دادگاه به گزارش مامورین ذیربط و سایر قراین موجود در پرونده ، بزهکاریشان محرز است مستندا" به مواد26 و44و45 قانون تعزیرات و رعایت ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامی و تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دادگاه متهم ردیف اول را به لحاظ اینکه تحت تاثیر متهم ردیف دوم مرتکب بزههای فوق الذکر گردیده و از طرفی متنبه شده و تعهد به عدم تکرار جرم نموده و این که از نظرمالی در عسرت به سر می برد به پرداخت مبلغ یکصدهزارریال جزای نقدی و متهم ردیف دوم را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی تعزیرا" محکوم می نماید و همچنین در در خصوص اتهام دیگر متهمان ردیف اول دائر به استفاده از سند مجعول با عنایت به اظهارات شاکی خصوصی در تحقیقات مقدماتی و اقاریر صریح متهم و صرفنظر از گذشت شاکی به لحاظ عدم وقوع بزه و در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف دوم دائر به معاونت در استفاده غیر قانونی از لباس سپاه نظر به اقاریر صریح متهم ردیف اول به لحاظ عدم وجود وحدت قصد و در کل به لحاظ عدم احراز سوءنیت ، دادگاه رای برائت نامبردگان را صادر و اعلام می نماید0 ضمنا" حکم به معدوم نمودن اسناد مجعول نیز صادر و اعلام می گردد 0 پس از ابلاغ حکم محکوم علیه آقای (ال ) به رای صادره اعتراض کرده است که مشروح لایحه اعتراضی به هنگام شور قرائت خواهد شد، در تاریخ 20/11/69دادگاه به اعتراض محکوم علیه رسیدگی کرده و آن را وارد نداسنته وبابقاء در حکم ، پرونده را جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است 0
هیات شعبه در تارخی بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره ... فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
با عنایت به مندرجات اوراق پرونده محکوم علیه آقای (الف ) اعتراض موثری که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نمایدبه عمل نیاورده است 0 دادنامه تجدیدنظر خواسته دادنامه شماره ... فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
با عنایت به مندرجات اوراق پرونده محکوم علیه آقای (الف ) اعتراض موثری ک نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است 0 دادنامه تجدیدنظر خواسته توجها به دلایل موجود صادر شده به لحاظ فقد اشکال مهم موجب نقض ابرام می گردد0
رئیس شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور ... مستشاردیوان عالی کشور ...


مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
* سابقه *


67
** حکم جدید **

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 226

تاریخ تصویب : 1372/04/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.