×

جعل اسناد دولتی و جعل عنوان

جعل اسناد دولتی و جعل عنوان

جعل-اسناد-دولتی-و-جعل-عنوان

وکیل


شماره فرجامی : 19/26/3944
تاریخ رسیدگی :16/10/71
دادنامه : 1682
مرجع رسیدگی شعبه 26 دیوان عالی کشور
هیات شعبه آقایان ... رئیس و ... مستشار0

خلاصه جریان پرونده :
(الف ) فرزند ... 26 ساله متهم است به زنای محصن با ... به عنف و ایراد ضرب و آزار و اذیت بدنی به آقایان ... و ... و ... و اهاهنت به خانم ... و سوءاستفاده از موقعیت شغلی و جعل اسناد دولتی و غصب عنوان و استفاده از سند مجعول و اخذ شناسنامه مکرر و استفاه از آن و ارتکاب عمل منافی عفت غیر از زنا به عنف و تهدید و اکراه با خانم ... و ایراد ضرب عمدی و فحاشی نسبت به وی در حین انجام وظیفه بدن شرح که : متهم در صفحات 205و210 و غیر آن گفته : اواخر سال 69 در تهران از پیاده رو در حال حرکت بودم به یک پاکت برخورد کردم که یک برگ فتوکپی شناسنامه و یک برگ مدرک دیپلم و یک برگ فتوکپی لیسانس علوم اداری درآن موجودبود0 تصمیم گرفتم از آنها بره وری و سوءاستفاده کنم و به خاطر نجات از بی پولی و جوابگوئی خانواده ام مدرک دپیلم و لیسانس را جعل کردم و قسمت سرعکس خود را بریدم و روی عکس چسباندم و مدرک لیسانس علوم اداری را به حقوق قضایی تغییر دادم و مدرک لیسانس را تایپ کردم ، مدرک دپیلم هم چون دست نویس بود آ; را پاک و مشخصات شناسنامه خودم را روی آن نوشتم و در صفحه 208 گفته : مدرک دیپلم را فقط یک جا استفاده کردم و در صفحه 137 دیگر گفته : اینکار توسط خودم صورت گرفته و هیچ چیز دییییگری جعل نکردم ودیگراتهامات انتسابی را انکار کرده ، البته در صفحه 38 رازجویی اعتراف کرده و شهود در صفحات 1،15،116 و125 و غیر آن مطالبی گفته اند0 براساس شکایت شکات دادسرای عمومی ... به موجب کیفرخواست شماره 21279/2/71 تقاضای تعیین کیفر کرده کو دادگاه کیفری یک ... طی دادنامه شماره 5119/8/71 با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شکات ودفاعیات متهم را از ارتکاب زنای به عنف با خانم ... و عمل منافی عفت با خانم ... وایراد ضرب ، تبرئه نموده و در مورد اذیت و آزار جهت اقرار و اهانت و توهین و جعل اسناد و غصب عنوان و استفاده ازسند مجعول و اخذ شناسنامه مکرر و یا استفاده از آن به دلیل اطلاعات واصله از سوی نیروهای کمیته و ترتیب اثر ندادن به تذکرات دیگران و نامه های واصله و اظهارات و توضیحات و اقاریر صریح متهم در مراحل تحقیق و در جلسات دادگاه و داشتن دو شناسنامه ، متهم را از جهت جعل به دو سال حبس و از جهت استفاده از سند مجعول به شش ماه حبس و از جهت غصب عنوان به یک سال حبس و از جهت شناسنامه ها به پرداخت بیست هزارتومان جریمه نقدی به جای حبس و از جهت آزار و اذیت و آزار به یک سال حبس و از جهت اهانت و توهین به پرداخت ده هزار تومان جریمه نقدی محکوم نموده که مورداعتراض محکوم علیه قرار گرفته مبنی بر اینکه گواه اینجانب در جلسه دادگاه حضور نداشته و تقاضای تجدیدنظرکرده و پرونده بدین جهت به شعبه 26 دیوان عالی کشور ارسال گردید0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای داده می دهند:

رای
با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متهم و اعترافات وی در رابطه با جعل مدارک لیسانس قضایی و غصب شغلهایی در این رابطه و تحقیقاتی که از ارگانهای مربوطه انجام شده احراز دادگاه نسبت به جرائم منتسبه از طرق متعارف می باشد و تقاضای تجدیدنظراز سوی وی فاقد دلیلی است که موجب نقض رای شود و لذا با آن موافقت نمی شود 0 ضمنا" با توجه به اینکه دادرس محترم دادگاه نسبت به شخص متهم ، شناختی از قبل داشته و چون حس نظر رئیس دادگاه ،افساد اکثر من اصلاحه می شود و با ملاحظه جرائم منتسب صلاحیت تصدی مشاغل دولتی را ندارد و لذا طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی جدید که منطبق با ماده 14 قانون مجازات اسلامی (مواد عمومی سابق ) می باشد، محکوم علیه را از تصدی مشاغل دولتی محروم نماید0 در صورتی که دادگاه صلاح بداند می تواند در رای اصلاحی ، این مطالب را نیزانشاء نماید0 در نهایت رای دادگاه ابرام می گردد0 پرونده وفق بند ب از ماده 10 قانون تجدیدنظر جهت اقدامات شایسته ارجاع می گردد.
رئیس ... مستشار ...

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور - تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1682

تاریخ تصویب : 1371/10/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.