×

با تحویل سهمیه ، مساله امانت مصداق و سپس با عدم توزیع درست آن بین اعضا خیانت در امانت محقق می شود

با تحویل سهمیه ، مساله امانت مصداق و سپس با عدم توزیع درست آن بین اعضا خیانت در امانت محقق می شود

با-تحویل-سهمیه-،-مساله-امانت-مصداق-و-سپس-با-عدم-توزیع-درست-آن-بین-اعضا-خیانت-در-امانت-محقق-می-شود
شماره فرجامی :2/378716
تاریخ رسیدگی :13/7/1371
دادنامه شماره : 367
مرجع رسیدگی شعبه 16 دیوان عالی کشور
هیات شعبه آقایان ... رئیس و ... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده (الف ) فرزند ... 33 ساله شغل نجاری به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب دادسرای عمومی ... قرار گرفته و دادسرای مزبور به موجب کیفرخواست شماره 91483/2/70 و باستناد ماده 119 قانون تعزیرات درخواست تعیین کیفر نموده است از دادگاه کیفری ... 2 شعبه دهم درتاریخ 3/12/70 اعلام می دارد: نظر به این که به نظر می رسد ماده استنادی اشتباه باشد که به جای ماده 2 قانون تشدید مجازات قانون کلاهبرداری و اختلاس به ماده 119 استناد شده است پرونده را سردستی به نظر قاضی صادر کننده کیفرخواست برسانید و پرونده به نظر آقای دادیارصادرکننده کیفرخواست رسیده و ایشان به شرح نظریه مورخ 3/12/70 چنین اعلام نظر نموده اند: ریاست محترم شعبه دهم کیفری 2 ضمن سلام و عرض ادب با توجه به این که حسب قانون تشدیدمجازات کلاهبرداری درمانحن فیه به همین اعتبار تحویل سهمیه ونهایتا" توزیع آن رااعضاءداشته اند که با تحویل سهمیه مساله امانت مصداق و سپس عدم توزیع درست آن بین اعضاء خیانت در امانت محقق می شود که به نظر اینجانب ماده استنادی با توجه به محتویات پرونده و قرار نهایی بازپرسی محترم در کیفرخواست صحیح می باشد و لذا دادگاه پس از مختصری رسیدگی به شرح استدلال مندرج در دادنامه شماره 31502/12/70 خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک ... قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و دادگاه کیفری یک ... نیز با تفهیم اتهام مبنی بر خیانت در امانت و اخذ آخرین دفاع و اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره 71/142 به شرح زیر انشاء رای می نماید:

رای دادگاه
در خصوص اتهام (الف ) فرزند ... دایر بر خیانت در امانت ویا اختلاس که به شرح کیفرخواست شماره 21483/2/70 و بااصلاحیه مورخ 3/12/70 صادره از دادسرای عمومی ... تقاضای مجازات وی گردیده است با توجه به محتویات پرونده و گزارش مامورین انتظامی و اظهارات تک تک شکات و اعضاء تعاونی ... و اظهارات خود متهم که اظهارنموده است چهل و سه تن ورق را بردم ... و فروختم و سایر اظهارات متهم با توجه به قرائن و امارات مندرج در پرونده از این که کلیه اعضاء با خبر نبوده و با افرادی که با خبر بوده اند بالطایف الحیل آنها را بنحوی از قبیل طولانی بودن مدت تحویل از دادن پول منصرف و یا تعدادی که منتظر تحویل سهمیه خود بوده که متهم بدون اطلاع آنان اقدام به تهیه پول و گرفته سهمیه شرکت کرده سوءنیت وی محرزوبزه انتسابی به متهم مسلم است 0 نظر به اینکه خود متهم در محضر دادگاه اظهار داشت علی فرض صحت در ازاء هر کیلویی 40 ریال سود برده ام با عنایت به وزن چهل و نه قن قدر مسلم سود حاصله بالغ بر یک میلیون و نهصد و بیست هزار ریال بوده است 0 نظر به این که متهم چنین اختیاری از شرکت مذکور نداشته و یا احراز سوءنیت وی که از اعتبار شرکت سوءاستفاده نموده و مبلغ مذکور را به نفع خود که فاقد مشروعیت قانونی بوده تصرف کرده است و بزه انتسابی با ماده 2 قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و اختلاس ارتشاء منطبق است مستندا به ماده مذکور حکم به محکومیت متهم به پرداخت دو برابر مبلغ فوق الاشعار، سه میلیون و چهارصدوچهل هزارریال ) به عنوان جزای نقدی تعزیری به نفع دولت جمهوری اسلامی صادر و اعلام می گردد رای قطعی است 0 پس از ابلاغ رای آقای ... وکیل مدافع محکوم علیه به شرح لایحه تقدیمی به رای صادره اعتراض نموده است و پرونده به نظر آقای رئیس دادگاه صادرکننده رای رسیده و ایشان به شرح نظریه مورخ 15/4/71 به رای خود باقیمانده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" ... چنین رای می دهد:

رای
نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن و با عنایت به کیفرخواست صادره و نوع اتهام انتسابی که از مصادیق بارز خیانت در امانت می باشد و موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو بوده است و دادگاه کیفری یک ... به قائم مقامی دادگاه کیفری دو رسیدگی نموده است و برابر ماده 32 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب سال 1368 در مواردی که دادگاه کیفری یک به پرونده هایی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است رسیدگی می نماید رسیدگی تجدیدنظر نسبت به حکم یا قرار صادره به عهده شعبه دیگر دادگاه کیفری یک همان حوزه قضایی می باشد و در صورت وحدت شعبه رسیدگی مزبور با نزدیکترین دادگاه کیفری یک خواهد بو علیهذا بنا به جهات یاد شده موضوع قابل طرح نبوده و موردی برای اظهار نظر دیوانعالی کشور وجود ندارد0

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 368

تاریخ تصویب : 1371/07/13

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.