×

لازمه تحقق جرم خیانت در امانت آن است که مورد ید، امانی تلقی شود

لازمه تحقق جرم خیانت در امانت آن است که مورد ید، امانی تلقی شود

لازمه-تحقق-جرم-خیانت-در-امانت-آن-است-که-مورد-ید،-امانی-تلقی-شود شماره فرجامی :38269 تاریخ رسیدگی 14/1/71 شماره دادنامه 434/20 تجدیدنظرخواهی وکیل احد از شاکیها (موضوع خیانت درامانت ) از حکم برائت تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره 378الی 25375/4/1371 صادره از شعبه 13 دادگاه کیفری یک ... مرجع رسیدگی شعبه 20 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان ... رئیس و ... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
آقای (الف ) فرزند ... به اتهام صدور ده فقره چک بی محل و ارتکاب خیانت در امانت و فروش مال غیر تحت تعقیب کیفری واقع با صدور کیفرخواستهای صادره و توام شدن پرونده های اتهامی پرونده در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار گرفته آقای (ب ) به طرفیت متهم دادخواست به مطالبه پنجاه میلیون ریال بابت دو فقره چک مورد شکایت تقدیم کرده ، متهم درآخرین دفاع می گویددفاع راجع به شکایت شاکی همان است که در بازپرسی گفته ام و شکایت خیانت در امانت هم کذب است ماشین بی 0ام 0و را خریداری کرده ام ، در مورد سایر چکها و شکایت دفاع من همان است که در دادسرا گفته ام دفاع دیگرندارم 0 دادگاه در خصوص اتهام (الف ) به صدور ده فقره چک بلامحل که مشخصات آنها در رای قید شده با ذکر دلایل جرایم انتسابی را محرز و مسلم تشخیص به استناد ماده 6 ناظر به ماده 2 قانون صدور چک و ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 9 اصلاح پاره ای با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی حکم به تحمل یک سال و نیم حبس و پرداخت ربع وجه چک شماره 116052/12/70 به مبلغ هشتصد و هفتاد و پنجهزار تومان به عنوان جزای نقدی همچنین پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد و سی وهفت هزار توماندر حق (ه) یکصد و ده هزار توماندر حق (و) یکصدوهشتاد و پنجهزار تومان در حق (د) پنج میلیون تومان در حق (ب ) حکم محکومیت با رعایت تبصره ذیل ماده 18 صادر و راجع به اتهام خیانت در امانت و فروش مال غیر با ذکر دلایل موارد را ید امانی ندانسته حکم برائت متهم را صادر کرده است 0 آقای (ز) وکیل شاکی به نام آقای (ج ) طی لایحه مورخ 12/5/71 به حکم صادره اعتراض کرده اینکه دادگاه به اظهارات (غ ) استنادکرده او در همین پرونده متهم بوده اظهاراتش موجه و قانونی نیست و حکم صادره علیه موکل رامغایر موازین قانونی دانسته تقاضای نقص دادنامه نموده لایحه در هنگام شور قرائت خواهدشد0 رئیس دادگاه در ذیل لایحه اعلام کرده اعتراض نقص دادنامه نموده لایحه در هنگام شور قرائت خواهد شد0 رئیس دادگاه در ذیل لایحه اعلام کرده اعتراض موجه نیست در عقیده خود باقیمانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است 0
هیات شعبه در تاریخ بلا اشکال گردید0 پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته مشاوره نموده و چنین رای می دهند:

رای
با توجه به مجموع اوراق پرونده از جمله تحقیقات انجام شده و دلایل استنادیه دادگاه در خصوص خیانت در امانت و نظر به این که از جانب معترض تجدیدنظرخواه ایراد و اشکال موجهی نسبت به برائت صادره به عمل نیامده و به نظر نمی رسد لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را از این حیث تایید می نماید0
رئیس ... مستشار ...

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 434

تاریخ تصویب : 1371/01/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.