×

دادگاه موضوع را خیانت در امانت تشخیص داده ولی مجازات آن را تعیین نکرده است

دادگاه موضوع را خیانت در امانت تشخیص داده ولی مجازات آن را تعیین نکرده است

دادگاه-موضوع-را-خیانت-در-امانت-تشخیص-داده-ولی-مجازات-آن-را-تعیین-نکرده-است

وکیل


شماره فرجامی : 23/403916 تاریخ رسیدگی : 31/4/1372 دادنامه :216 مرجع رسیدگی شعبه 16 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان ... رئیس و ... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده (الف ) فرزند ... ،28 ساله به اتهام کلاه برداری تحت تعقیب دادسرای عمومی تهران قرار گرفته و دادسرای مزبور به شرح کیفرخواست شماره 121632/8/71 درخواست تعیین کیفر از دادگاه کیفری دو ... نموده است و شعبه 162 دادگاه کیفری دو ... به شرح استدلال مندرج در نظریه مورخ 19/8/71 خودراصلاح به رسیدگی ندانسته و به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک ... قرار عدم صلاحیت صادره نموده است 0 پرونده به شعبه 122 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع می گردد، ضمنا" آقایان : 1 (ب ) 2 (ج ) 3 (د) با وکالت آقای (ه) دادخواست ضرر و زیان به خواسته اولی 13 ... ... ریال و دومی مبلغ 102 ... ... ریال سومی به مبلغ 15 ... ... ریال به طرفیت متهم تقدیم که پیوست پرونده است 0 ضمنا" آقای (و) به وکالت متهم انتخاب گردیده است 0 شعبه 132 دادگاه کیفری یک تهران به موضوع رسیدگی نموده و به موجب دادنامه شماره 589و19512/10/71 به شرح زیر انشاء رای نموده است :

رای دادگاه
حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران آقای (الف ) فرزند ... متهم است به ارتکاب کلاهبرداری با توجه به محتویات پرونده ، ید متهم ید امانی است و فرشها به رسم امانت به متهم واگذار شده که در مدت مقید به فروش برساند و یا فرشها و مدارک را مسترد نماید و متهم اظهار می دارد قبول دارم به شکات بدهکارم ولی فرشها را از شکات خریداری نموده وهیچگونه کلاهبرداری نکرده ام ، شکات دلیلی بر امانی بودن فرشها ارائه نداده اند و بینه ای اقامه ننموده اند و بر فرض صحت گفتار آنان متهم مرتکب خیانت در امانت شده است نه کلاهبرداری ، لذاضمن کیفرخواست به علت فقد دلیل اثباتی و انکار متهم و تعریفی که قانون از کلاهبردرای نموده است رای برائت از بزه انتسابی صادر و اعلام می گردد و در خصوص دعوی ضرر و زیان مدعی خصوصی با توجه به اعتراف متهم و قبول بدهکاری به آنان دعوی مطروحه ثابت تشخیص و متهم محکوم است که مبلغ سیزده میلیون ریال در حق شاکی خصوصی آقای (ب ) و مبلغ ده میلیون و دویست هزار ریال در حق آقای (ز) و بملغ پانزده ملیون ریال در حق آقای (د) پرداخت نماید و در مورد شکایت آقای (خ ) چون نامبدره دادخواست ضرر و زیان ارائه ناده است لذا دادگاه فارغ از رسیدگی است رای دادگاه حضوری است 0 متهم به شرح لایحه مورخ 20/10/71 به رای محکومیت خود در خصوص پرداخت ضرر و زیان مدعیان خصوصی اعتراض نموده است و آقای (ه) وکیل مدعیان خصوصی به شرح 4برگ لایحه مورخ 4/12/71 به رای برائت صادره اعتراض نموده است وپرونده به نظر آقای رئیس دادگاه صادر کننده رای رسیده و ایشان به شرح نظریه مورخ 8/12/71 به رای و عقیده خود باقمیانده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید 0 پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و ا وراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه صادره مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن با توجه به اینکه دادگاه به شرح استلدال مندرج در دادنامه شماره 19592589/10/71 اعلام داشته متهم مرتکب خیانت در امانت شده است نه کلاهبرداری لذا ضمن رد مادهاستنادی در کیفرخواست به علت فقد دلیل اثباتی وانکار متهم و تعریفی که قانون از کلاهبرداری نموده است رای برائت متهم را از بزه انتسابی صادر نموده ، در حالی که معتقد بوده و احراز نموده موضوع اتهام از مصادیق خیانت در امانت است و می بایست به استناد قانون راجع به خیانت در امانت برای متهم تعیین مجازات می نمود در حالی که در این صخوص اقدام ننموده است لذا ضمن پذیرش اعتراض متقاضی تجدیدنظر ضمن نقض دادنامهتجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک تهران ارجاع می گردد0

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 216

تاریخ تصویب : 1372/04/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.