×

عدم احراز بزه خیانت در امانت به لحاظ وجود سابقه اختلافات مالی در شرکت

عدم احراز بزه خیانت در امانت به لحاظ وجود سابقه اختلافات مالی در شرکت

عدم-احراز-بزه-خیانت-در-امانت-به-لحاظ-وجود-سابقه-اختلافات-مالی-در-شرکتشماره فرجامی : 25/3941/27
شماره دادنامه : 144
تاریخ رسیدگی : 12/4/72
تجدیدنظرخواه وکیل شاکی و دکتر (ج ) تجدید نظرخوانده (الف ) و (ب )
تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره 7/979/28201/7/71 صادره از شعبه 27 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی شعبه 27 دیوان عالی کشور
هیات شعبه آقایان ... رئیس و ... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
1 آقای (الف ) فرزند ... ،37 ساله مدیر عامل سابق شرکت ... اهل ... و ساکن ... بدون سابقه کیفری دارای عیال و اولاد و به اتهام شرکت در خیانت در امانت و کلاهبرداری 2 (ب ) 31 ساله متاهل رئیس هیات مدیره سابق شرکت ... اهل ... مقیم ... به اتهام شرکت در خیانت در امانت به شرح پرونده تحت تعقیب قرار گرفته وبا شکایت دکتر (ج ) و گزارش مامورین انتظامی وگزارش جامع حسابرسی و سایر قرائن موجوده دادسرای عمومی ... طی کیفرخواست مورخ 19/5/70 ارتکاب بزه منتسبه را به متهمان محرز تشخص و طبق ماده 119 قانون تعزیرات تقاضای مجازاتشان را نموده متعاقبا" پس از ختم بررسی و ارجاع پرونده به شعبه 27 دادگاه کیفری یک ... طی دادنامه شماره 7/976/28201/7/71 به دلیل اتکار متهمین در مراحل تحقیق و اظهرات طرفین دعوی و وکلای انها مبهنی بر اینکه اختلاف اصلی نامبردگان به اختلاف حسابی در شرکت بر می گردد و عدم دلیل کافی بر اثبات مدعی بر علیه متهمین حکم به برائت متهمین فوق الذکرراصادر نموده و وکیل شاکی اعتراض به صدور حکم برائت متهمان را نموده و دادگاه اعتراض معترض را به دادنامه صادره وارد ندانسته و جهت رسیدگی به اعتراض پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته و به این شعبه ارجاع داده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای
با توجه به مندرجات پرونده و سابقه چندساله شرکت و سابقه اختلافات مالی که قبلا" در سال 68 یک بار طی صورتجلسه ای در مجتمع عمومی اعضاء شرکت ... به توافق رسیده اند و پس از آن مجددا" اختلافات پیش آپده ، در مجمع بزه انتسابی خیانت در امانت یا کلاهبرداری احراز نمی گردد بنابراین درخواست تجدیدنظر با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 6 قانون تجدیدنظر احکام مصوب سال 67 تطبیق نمی کند لذا با رد درخواست مزبور ابرام دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده مطرح به مرجع مربوط اعاده می گردد0 شاکی می تواند موضوع اختلاف خود را از طریق دادگاههای حقوقی حل و فصل نماید0
عضو معاون رئیس

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
67

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 144

تاریخ تصویب : 1372/04/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.