×

قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری

قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری

قانون-تشکیلات-شوراهای-اسلامی-کشوری

وکیل


شماره 63334 20/9/1361

وزارت کشور
اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل هفتم - طبق دستور قرآن کریم ((وامرهم شوری بینهم ))، ((وشاورهم فی الامر)) شورای مجلس شورای اسلامی ،شورای استان ،شهرستان شهر، محل ، بخش ، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورندطرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند0
اصل یکصدم - برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا،بخش ، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی بنام شورای ده ، بخش ،شهر شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند0
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود و وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب ونظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وخدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین میکند0
اصل یکصد و یکم - بمنظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکای در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت براجرای هماهنگ آن ، شورای عال یاستانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانهاتشکیل میشود نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین میکند0
اصل یکصد و دوم - شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهائی تهیه و مستقیما" یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند0 این طرحها باید درمجلس موردبررسی قرارگیرد
اصل یکصد و سوم - استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقدمات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند0
اصل یکصد و چهارم - بمنظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی ، صنعتی و کشاورزی ، شوراهائی مرکب از نمایندگان کارگران ودهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و در واحدهای آموزشی ، اداری ، خدماتی و مانند اینها شوراهائی مرکب از نمایندگان اعضاءاین واحدها تشکیل میشود0
اصل یکصد و پنجم - تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد0
اصل یکصد وششم - انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراهاو طرز تشکیل محدد آنها را قانون معین میکند0 شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند0

قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری
کلیات :
ماده 1- برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی ، بهداشتی ، فهرنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر اداره امور هر روستا، بخش ، محل ، شهر،شهرستان واستان شورائی بنام شورای اسلامی ده ، بخش ،محل (محله - منطقه ) شهر،شهرستان استان و شورای عالی استانها بر اساس مقررات این قانون تشکیل میگردد0
ماده 2- انتخابات شوراها زیر نظر وزارت کشور برگزار میشود0
تبصره 1- انتخابات شوراهای روستائی توسط جهاد سازندگی زیرنظر وزارت کشرو انجام خواهد شد0 آئین نامه مربوط بوسیله این دوارگان تدوین میوشد0
تبصره 2- وزارت کشور موظف است لایحه قانونی انتخابات شوراهارا حداکثر ظرف دوماه پس از تصویب این قانون تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید0
تبصره 3- مسئزلان موظفند حداقل ده روز قبل ازانتخابات مراتب را به اطلاع اهای حوزه های انتخابیه برسانند0
ماده 3- مدت اعتبار شوراها دوسال میباشد0
ماده 4- انتخابات اولین دوره شوراها دو ماه پس از تصویب آئین نامه انتخابات و انتخابات دوره های بعد بایا یکماه قبل از پایان دوره شوراها انجام شده باشد0
ماده 5- بجای آن عده از اعضای شوراهاکه برای عضویت در شوراهای مافوق انتخاب میگردند و یا بعلل دیگر از عضویت شوراخارج میشوند عضو با اعضاء جانشین با تجدید انخابات از میان مردم همان محل انتخاب خواهد شد0
ماده 6- در صورتکیه افارد تعیین شده برای عضویت در هر یک از شوراهای مافوق از حد نصاب معین بیشتر باشند،بایدنظرات موردنیاز را از میان خود انتخاب نمایند0
ماده 7- هر فرد میتواند فقط عضو یک شورا باشد0
ماده 8- جلسات شوراها با حضور دو سوم مجموع اعضاءرسمیت مییابد و تصمیمات به اکثریت مطلق آراء حاضرین معبتر میباشد0
ماده 9- اولین جلسه شوراها ظرف یکهفته بعدازقطعی شدن انتخابات به دعوت مسئولان کشوری حوزه ها یا نمایندگان رسمی آنها و به ریاست مستن ترین اعضاء تشکیل و از بین خودیک رئیس و یک نائب رئیس ودو منشی انتخاب مینمایند0
ماده 10- آئین نامه داخلی کلیه شوراهابوسیله شورای عالی استانها تنظیم و پس از تصویب وزیر کشرو به اجراء در خواهد آمد0
تبصره - تا تصویب آئین نامه داخلی هر شورا موظف است جهت اداره امور آئین نامه موقت خود را وضع و با دو سوم آراء تصویب نماید
ماده 11- آن دسته از کارمندان دولت که بعضویت شورا درآمده وبه وجود تمام وقت آنان نیاز باشد میتوانند بعنوان مامور به خدمت در شوراها انجام وظیفه نمایند0
مدت عضویت جزء سوابق خدمتی آنان محسوب میشود0
ماده 12- شوراها در حدود وظایف و اختیارات خود دربرابر شورای مافوق مسئولند0
تبصره - مجلس شورای اسلامی در حکم مافقو شورای عالی استانها میباشد0
ماده 13- در صورت عدم تشکیل هر یک از شوراها، شورای مافوق میتواندوظائف قانونی آنرا انجام دهد0
ماده 14- استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میگردند، براساس اصل یکصدوسوم قانون اساسی در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها میباشند0
ماده 15- استانداران ، فرمانداران ، بخشداران ، و سایر مقامات کشوری حق شرکت در جلسات شوراهای حوزه مسئولیت خود را دارند ودر صورتی که شوراهای مربوطه لازم بدانندمکلف به حضورند0
تبصره - امام جمعه هر محل میتواند شورابا شورای ذیربط بعنوان ناظر شرکت نماید0
ماده 16- هرگاه استانداران ، فرمانداران ، بخشداران نسبت به تصمیمات ابلاغ شده از جانب شوراها اعتراض داشته باشند میتوانند نظر نمایند0 در صورتیکه شورای مزبور از رای خود عدول ننماید، معترض میتواند مراتب را جهت رسیدگی نهائی به شورای مافوق احاله کند0
رای آن شورا قطعی ولازم الاجراء است 0 و اجرای مصوبه مورد اختلاف تا صدور رای نهائی متوقف میماند0
ماده 17- شوراها دارای شخصیت حقوقی بوده ، حق اقامه دعوی علیه اخشاص حقیقی و حقوقی ودفاع در مقابل دعاوی آنان علیه شورا را دارند0
ماده 18- شوراها میتوانند اطلاعات لازم را که درارتباط با وظائف شورا است از ادارات و سازمانهای وابسته به اولت بخواهند و آنان موظفند اطلاعات لازم را در اختیار آن شور اقرار دهند0

وظایف و اختیارات
ماده 19- وظایف و اختیارات کلی 0
1- بررسی و شناخت کمبودها و نیازها و نارسائیهای اجتماعی ، اقتصادی و عمران ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی حوزه انتخابیه و ارائه راه حلها به مقامات مسئول 0
2- تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی در اموراجتماعی وارائه آن به شورای مافوق جهت اطلاع و برنامه ریزی و به مقامات مسئول اجرائی جهت اقدامات ممکن 0
3- نظارت دقیق بر اداره امور حوزه انتخابیه و حسن اجرای تصمیمات شورا و قوانین کشوری و طرحهای مصوب 0
4- ارائه پیشنهادهای لازم برای فعال سازی سازمانهای دولتی و ارگانهای انقلابی به شورای مافوق 0
5- پیگیری شکایا مردم در مورد نارسائی سازمانهاوادارات حوزه مربوطه از طریق مقامات مسئول 0
6- برنامه ریزی و اقدام در جهت مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت و هماهنگی مراجع ذیربط0
7- ایجاد روحیه همکاری مردم با مسئزلان کشوری در جهت تداوم انقلاب اسلامی 0
8- بررسی برنامه های پیشنهادی ارگانهای اجرائی در زمینه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایرامور رفاهی از نظر تطبیق با ضرورتهای موجود در حوزه انتخابیه شورا و جلوگیری ازتبعیض دراین زمینه بین مناطق مختلف وگزارش نارسائی ها به شورای بالاتر و مراجع اجرائی ذیربط0
9- نظارت در اجرای هماهنگ وکامل برنامه های مصوب در زمینه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی 0
10- شوراها میتوانند بنا به درخواست مسئولان ، بخشی از اعمال اجرائی از قبیل پخش مواد سوختی وارزاق عمومی ،آمارگیری وتحقیقات محلی ، را بر عهده بگیرند0
11- هر شورا موظف است حداکثر یکهفته پس از رسمیت یافتن ،یکنفر را به اکثریت مطلق آراءجهت انتخاب برای شورای مافوق نامزدنماید
12- شوراها موظفند یک نسخه از مصوبات خود را دراولین فرصت به شورای مافوق و مقامات مسئول حوزه ارسال دارند0
13- هر شورا موظف است مصوبات خود را در موضوعات مهمه و آنچه که جنبه عمومی دارد، به وسائل ممکنه به اطلاع اهالی برساند0
14- همکاری با ارگانهای مملکتی 0
15- دادن گزارشات لازم و ارائه انتقادات و اشکالات مربوطه به حوزه فعالیت خود به نماینه یا نمایندگان آن حوزه در مجلس شورای اسلامی 0
16- شوراها میتوانند با هماهنگی ارگانهای اجرائی مسئول به تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی ، امدادی ،و ارشاد، و تاسیس تعاونی های تولید، توزیع ، مصرف با مشارکت مردم درحوزه فعالیت خود اقدام نمایند0
17- شوراها موظفند گزارش اقدامات سالانه خود را در آخرین جلسه هرسال مطرح و پس از تائید برای اطلاع عموم منتشر نمایند0
18- نصب وعزل شهردار0
ماده 20- شوراها مسئزل حفظ و اداره کلیه اموال منقول و غیر منقول شورا میباشند و همچنین در مورد خرید و فروش ونقل وانتقال واجاره واستیجار امال شورا طبق مقررات اقدام خواهند نمود0
ماده 21- بمنظور رسیدگی به تخلفات وانحرافات شوراهای مندرج در این قانون و در صورت لزوم انحلال آنها کمیسیونی مرکب ازافرادزیر در مرکز هر یک از استانهای کشور تشکیل میگردد0
1- نماینده شورای عالی قضائی
2- نماینده وزارت کشور
3- نماینده شورایعالی استانها
تبصره یک - کمیسیون فوق میتواند شعب فرعی تحقیقاتی در مراکز شهرستانهای استان ایجاد نماید، اما را یقطعی با کمیسیون استان میباشد0
تبصره 2- شورای منحل شده در صورت اعرتاض به رای صادره از سوی کمیسیون مذکور میتواند به مراکز قضائی صالحه جهت دادرسی شکایت نماید0
تبصره 3- شورای منحل شده در صورت اعتراض میتواند برمبنای اصل 106 قانون اساسی به دادگاه صالح شکایت کند0(حداکثر فرصت برای اعتراض ، پنج روز میباشد0) دادگاه مزبور موظفل است خارج از نوبت به آن رسیدگی نماید0
تبصره 4- مسئولان وزارت کشور موظفند پس از انحلال قطعی هر شورا حداکثر ظرفق مدت یکماه انتخابات شورای جدید را برگزار نمایندجز در مواردی که کمتر از شش ماه بپایان دوره باقی مانده باشد0
تبصره 5- اعضای مستعفی شوراها و اعضای شورای منحله حق بازگشت به شورای پائین تر را نخواهند داشت مگر با انتخاب مجدد0
تبصره 6- سلب عضویت هر یک از اعضای شورا مبنی بر تخلف از وظایف قانونی به پیشنهاد سه چهارم مجموع اعضاءوبارای دادگاههای صالحه خواهد بود0
تبصره 7 - هر یک از اعضای شورا که با رای دادگاه صالح ازآنها سلب عضویت شده باشد از شرکت در انتخابات دوره بعد آن شورامحروم خواهند بود0
ماده 22- بودجه شوراها از طریق زکوات (پس از تصویب ) ودرآمدهای محلی و در صورت لزوم از طریق عوراض که در مقابل خدمات ارائه شده وضع میگردد، تامین خواهد شد0 و کمبودهای آن از راه کمکهای دولت بدرخواست شورایعال یاستانها از محل درآمدهای عمومی جبران میشود
ماده 23- شرایط انتخاب کنندگان 0
الف - حداقل سن ، پانزرده سال تمام 0
ب - سکونت در محل (حداقل یکسال )
تبصره - شرط سکونت در محل برا یعشایر و صیادان و امثال آنها ضمن رعایت تقسیمات کشوری تابع عرف محل خواهد بود0
ماده 24- شرایط انتخاب شوندگان 0
الف - حداقل سن ، بیست ودوسال 0
ب - سکونت در محل ( حداقل یکسال تمام )
ج - اعتقاد و تعهد عملی به اسلام ، ابراز وفادرای به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 0
تبصره - در مناطقی که اقلیت های دینی شناخته شده اکثریت دارند وفادرای به قانون اساسی کافی است 0
د- عدم گرایش به احزاب ، سامزانها و گروههائی غیرقانونی ویا مبتنی بر عقاید التقاطی و غیرالهی 0
ه - در میان کاندیداهای واجد شرایط مساوی ترجیح با کسانیست که سواد خواندن و نوشتن را دارد0
و- آشنائی به مسائل اجتماعی و برخورداری از صداقت وامانت 0
ز- عدم وابستگی به رژیم سابق ، از قبیل کدخداواعضای انجمنهای شهر0
ح - عدم اشتهار به فساد اخلاق 0
تبصره - تغییر شرایط مذکور در بندهای ب ، ج ، د و ح به تشخیص دادگاههای صالحه موجب سلب عضویت خواهد شد0

شورای اسلامی ده
ماده 25 - اعضای شورای هر ده از طرف اهالی بطورمستقیم انتخاب میگردند، تعداد اعضاء آن پنج یا هفت نفر است 0
ماده 26- وظایف و اختیارات 0
1- نظارت و همکاری با مسئولین اجرائی ونهادهای انقلابی درامور اجتماعی ، فرهنگی ، عمرانی ، اقصتادی از قبیل تهیه و تنظیم شناسنامه ده شامل آمار جمعیتی (ساکنان ده ) و آمارومنابع وامکانات (آمارهای کشاورزی - دامی - خدماتی - صنعتی و000)
2- مراقبت در اجرای مقرارت بهشدایت و حفظ نظافت ده و ایجاد زمینه مناسب برای تامین بهداشت محیط0
3- کوشش در جهت احیاء و لایروبی قنوات و ونهرهای متروکه 0
4- همکاری و هماهنگی در امور مربوطه به جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ و عمران مزایده ، باغها، مراتع ، جنگها، اماکن عمومی و راههای فرعی و رستائی و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه ها به شورای بخش 0
5- تشویق اهالی ده به ایجاد کارهای دستی وتوسعه صنایع روستائی 0 تشویق مردم به نگهداری و تاسیس مساجد و تکایا وبقاع متبرکه و حفظ آثار باستانی 0
6- تشویق مردم به نگهداری و تاسیس مساجد و تکایاوبقاع متبرکه و حفظ آثار باستانی 0
7- با تشکیل کلاسهائی به آموزش اهالی در امر سوادآموزی کمک نماید0
8- نظارت وپیگیری در جهت اجرای پروژه های اختصاص یافته عمرانی 0
9- همکاری و هماهنگی با وزارت کشاورزی وارگان هائی که دررابطه با روستا فعالیت دارند و ایجاد تعاونیها و نظارت بر آنها0

شورای اسلامی بخش
ماده 27- شورای هر بخش از مرکز بخش و روستاهائیک هدر حوزه آن بخش قرار دارند تشکیل میشود0
تبصره - انتخابات شورای اسلامی بخش حداکثر ظرف مده 15روز پس از اتمام انتخابات شوراهای اسلامی ده و مرکز بخش انجام میگیرد0
ماده 28- تعداد اعضای شورای اسلامی بخش هفت نفر خواهد بود0
ماده 29- وظایف و اختیارات 0
1- تهیه و تنظیم برنامه های عمرانی هر سال در محدوده بخش و پیشنهاد آن به شورای شهرستان در قالب اعتبارات عمومی که بوسیله آن شورا به بخش اختصاص داده شده است 0
2- بررسی واقدام لازم جهت تشکیل شرکتهای تعاونی بمنظور بسط و توسعه کشاورزی و صنایع روستائی 0
3- تاسیس کتابخانه و قرائت خانه های عمومی ازطریق جلب همکاری اهالی و سازمانهای ذیربط0
4- اتخاذ تدابیر لازم بمنظور تامین وسائل ارتباطی محل وتسهیل مراسلات پستی 0
5- اهتمام در تنظیم جغرافیائی ، تاریخی و شناسنامه دهات و همکاری با سازمانهائی که در این زمینه فعالیت دارند0
6- ایجاد شرایط لازم جهت حفظ و عمران مزارع ، مرتع اماکن عمومی ، راهای فرعی روستائی 0
7- نظارت وپیگیری درجهت اجرای پروزه های اختصاص یافته عمرانی 0
8- کوشش برای ایجاد تعاونیها ونظارت برآنها0

شورای اسلامی محله
ماده 30- کوچکترین واحد شوراها در محدوده شهر، شورای اسلامی محله است ، حدود محله های هر شهر تابع تقسیمات شهرداری مربوطه خواهد بود0
ماده 31- شورای اسلامی محله متشکل از هفت نفر میباشد که با انتخابات رسمی و رای مستقیم مردم تشکیل میگردد0

شورای اسلامی منطقه
ماده 32- شورای اسلامی هر منطقه از نمایندگان شوراهای محلات به انتخاب خودشان تشکیل میشود0
تبصره 11- تعداداعضای شورای اسلامی منطقه حداکثر هفت نفرخواهد بود0
تبصره 12- شهرههائیکه کمتر از هفت منطقه دارند، شورای منطقه در آنجا تشکیل نخواهد شد0
ماده 33- انتخابات شورای اسلامی منطقه باید حداکثر ده روز پس از تشکیل شوراهای اسلامی محله صورت گیرد0

شورای اسلامی شهر
ماده 34- در کلیه شهرها شورائی بنام شورای اسلامی شهر از میان نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی منطقه حداکثر 1 روز پس از پایان انتخابات شورای اسلامی منطقه تشکیل میگردد تعداد اعضاء این شورا هفت نفر میباشد0
تبصره 1- در مناطقی که (بر طبق تبصره 2ماده 32) شورای منطقه تشکیل نمیگردد، اعضای شورای شهر از میان نمایندگان محله انتخاب میگردند0
تبصره 2- در صورتی که تعداد محلات یک شهر از هفت واحد کمتر باشد یا تقصیمات محلی رسمی نداشته باشد، اعضای شورای شهرازطریق انتخابات مستقیم تعیین خواهد شد0
ماده 35- وظایف و اختیارات 0
1- مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد، شورای شهر میتواند با تنفیذ ولی امر برای تامین هزینه های شهرداری عوراضی متناسب با امکانات اقصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید0
2- نظارت ب رحسن اداره و حفظ سرمایه و دارائی نقدی و جنسی اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری و همچنین نظارت بر درآمد و هزینه آن 0
3- نظارت ب راجرای وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و موسساتی که از طرف شهرداری اداره میوشد0
4- تصویب آئین نامه های پیشنهادی شهرداری 0
5- تصویب و تعیین نرخ کرایه وسایل نقلیه در شهر0
6- تصویب مقررات برا یتنظیم آبهای شهر و اجاره و استجاره آبهائی که برا یمصرف شهر ضروری است و جلوگیری از تجاوزبه منابع شهری 0
شورای اسلامی شهرستان
ماده 36- شورای اسلامی شهرستان از نمایندگان منتخب شورای شهرو شوراهای بخش (حداکثرپانزرده روز پس از پایان انتخابات شهروبخشها) بترتیب زی رتشکیل میگردد0 شورای شهر و هر بخش یکی از اعضای خود را برای شرکت در شورای شهرستان انتخاب میکنند0
تبصره - در صورتیکه جمعیت شهر از سیصد هزار نفر تجاوزنمایدبه ازای هر دویست هزار نفر اضافه یک نماینده در شورای شهرستان خواهد داشت 0
ماده 37- تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر میباشد0
تبصره - در صورتیکه شهرستان کمتر از چهاتر بخش داشته باشد، بقیه اعضاء تا پنج نفر از بین شورای شهر یا بخشها به تناسب جمعیت بوسیله نمایندگان منتخب شورای شهر و بخشها برای شورای شهرستان تعیین میشود0
ماده 38- وظایف و اختیارات 0
1- بررسی وتصویب طرحهای عمرانی پیشنهادی هر محل در قالب اعتبارات مصوب با در نظر گرفتن اولویتها0
تبصره 1- اولویتها بر اساس نیازمندیهای هرمنطقه تعیین میگردد0
تبصره 2- در شرایط مساوی حق تقدم با محلی است که درصد بیشتری از اعتبارات طرح را تامین نماید0
2- شورای شهرستان موظف است نارسائیهاواشکالات نهادهاوسازمانها را به مسئولان مربوطه ابلاغ و در صورت عدم توجه درخواست توبیخ یا برکناری آنان را با ذکر موارد تخلف و نارسائی از مسئولان بالاتر بنماید0

شورای اسلامی استان
ماده 39 - شورای استان حداکثر دو هفته پس از پایان یافتن انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان تشکیل میگردد و هر شهرستان یک نماینده در آن خواهد داشت 0
تبصره - حداقل تعداد نمایندگان شورای استان سه نفر میباشد0در استانهائی که بعلت کمی تعداد شهرستانهای تابعه حد نصاب مقرر حاصل نگردد، کسری اعضای شورای استان از بین اعضای شورای شهرستان مرکز استان تامین میگردد0
ماده 40- وظایف و اختیارات 0
1- شورای استان موظف است طرحها و پیشنهادهای وارده از شورای هر شهرستانرا بررسی ومورد تبادل نظر قرارداده اولویتهارا تعیین و به مقامات مسئول ارجاع نماید0
2- رسیدگی و اظهارنظر درباره برنامه عمرانی و نیازمندیهای شهرستانهای تابعه استان وارسال آن به مسئولان مربوطه 0
3- عضویت در کمیته برنامه ریزی استان با داشتن حق یک رای 0
4- شورای استان در ا جرای بودجه استان نظارت دارد0 مقاطعه کاران و مجریان پروژه ها و طرحهای عمرانی باید مورد تائید شورای استان باشد0
5- اعضای شورای استان رابط بین شورای خود و شورای مادون میباشند0

شورای عالی اسلامی استانها
ماده 41- شورای عالی اسلامی استانهاازنمایندگان منتخب شوراهای اسلامی استان تکشیل میگردد و هر شورای اسلامی استان یک نماینده در آن خواهد داشت 0
ماده 42- شورای عالی اسالمی استانها حداکثر دو هفته پس ازپایان یافتن انتخابات استانها تشکیل میشود0
ماده 43- اولین جلسه شورای عالی اسلامی استانهابدعوت وزیرکشور و به ریاست مسن ترین اعضای حاضر در جلسه تشکیل میگردد و یک نفر رئیس و یکنفرنایب رئیس و دو منشی با رای مخفی انتخاب میشوند0
ماده 44- ((شورای عالی اسلامی استانها))مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تشکیل ، آئین نامه های داخلی شوراها را تهیه و پس از تصویب جهت اجراء به کلیه شوراها ابلاغ نماید0
ماده 45- شورای عال یاسلامی استانهاموظف است طرحهاوپیشنهادهای واصله از طرف شوراها را برسی و مورد تبادل نظرقرارداده ،الویتها را تعیین و به مقامات اجرائی ارجاع نماید0
ماده 46- شورای عالی اسلامی استانها موظف است نارسائیها و اشکالات نهادها و سازمانهای اجرائی را به مسئولان مربوطه ابلاغ نماید0
ماده 47- شورای عالی اسلامی استانها موظف است طرحهای تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی ، آموزش ، اداری ، خدماتی و نظایر آنها را که از سوی شوراهای استانها در جهت جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری و ایجادهماهنگی میان استانها رسیده ، مودر بررسی قرار دهد ودرصورت تائید بعنون طرح قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید0
ماده 48 - شورای عال یاسلامی استانها در تنظیم برنامه و بودجه عمرانی استانها مشارکت دارد0
ماده 49- شورای علا یاسلامی اتسانها میتواند در جهت جلوگیری از تبعیض و جلب همکای و ایجاد هماهنگی میان استانها پیشنهاد تغییر طرح یا جابجائی بودجه عمرانی استانها را در چهارچوب مقررات مربوطه بنماید0
ماده 50- شورای عالی اسلامی استانها در اجرای برنامه و بودجه عمرانی نظارت داشته و دستگاههای مربوطه موظفند گزارش ماهیانه و سالیانه و هزینه پیشرفت کار عمرانی خود را به اطلاع شورای عالی برساند0
ماده 51- شورای عالی اسلامی استانها حق دارد در حدود وظایف قانونی ، طرحهائی تنظیم نموده و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید و نماینده شورای عال یاسلامی استانها حق حضور در مجلس و دفاع از طرح را دارد0
ماده 52- اعضای شورای عالی استانهارابط بین شورای خودو شورای مادون میباشند0
ماده 53- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین غایر لغو بلا اثر خواهد بود0
قانون فوق مشتمل بر پنجاه سه ماده و بیست و شش تبصره درجلسه روز دوشنبه اول آذرماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در ترایخ نهم آذرماه یکهزار و سیصد و شصت و یک به تائید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

نوع : قانون

شماره انتشار : 11022

تاریخ تصویب : 1361/09/01

تاریخ ابلاغ : 1361/10/07

دستگاه اجرایی : وزارت كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.