×

تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها

تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها

تصویبنامه-راجع-به-اصلاح-آئین-نامه-مربوط-به-استفاده-از-اراضی-و-احداث-بنا-و-تاسیسات-در-خارج-از-محدوده-قانونی-و-حریم-شهرها
شماره 43142/ت 94 ک 1/6/1369

وزارت مسکن و شهر سازی
اکثریت وزرای عضو کمیسیون امور زیر بنایی و صنعت هیات دولت در جلسه مورخ 28/3/1369 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران در جلسه مورخ 23/3/1369، بنا به پیشنهاد وزارت مسکن وشهرسازی و به استناد ماده 8 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظائف آن مصوب 1353 تصویب نمودند:
آئین نامه ( مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها ) موضوع تصویبنامه شماره 4940 مورخ 22/2/1356 در موارد زیر اصلاح می گردد:
1- متن زیر به عنوان تبصره 4 به ماده 4 آئین نامه اضافه می گردد
تبصره 4- حریم مذکور در بند 1 این ماده نسبت به راهها ، به عنوان نوار حفاظتی که احداث هر گونه ساختمان و تاسیسات در آن ممنوع می باشد.عبارتست از :
تا عمق 150 متر از منتهی الیه حریم قانونی راه در طرفین و.رودی کلیه راههای بین شهری به طول 5 تا 20 کیلومتر از انتهای محدوده استحفاظی هر شهر ، مناطق حساسی که در بقیه طول راه ممکن است در معرض ساخت و ساز قرار گیرند به تشخیص کمیسیون موضوع ماده 13 این آئین نامه و تا عمق 150 متر در طرفین تمام طول جاده های کمربندی که خارج از محدوده استحفاظی شهرها واقع می گردند ، رعایت مقررات مربوط به حریم قانونی راهها در تمام موارد الزامی است .
تعیین طول مناسب نوار حفاظتی هر یک از راههای بین شهری بر حسب اهمیت و قابلیت توسعه شهر و همچنین تعیین حدود نوار حفاظتی در بقیه طول راهها که مشمول ممنوعیت احداث هر گونه ساختمان و تاسیسات قرار می گیرند ،بر عهده کمیسیون موضوع ماده 13 این آئین نامه می باشد. در مواردی که ساختمانها و تاسیساتی طبق ضوابط مقرر در این آئین نامه و پس از اخذ پروانه در خارج از حدود نوار حفاظتی مزبور یا در منتهی الیه حریم قانونی در بقیه طول راهها ساخته می شوند ، لازم است نقشه چگونگی دسترسی آنها به خطوط مواصلاتی به تایید وزارت راه و ترابری برسد.
ایجاد خطوط و پایه های انتقال نیروی برق و شبکه های مخابراتی ، پنها و تونلهای واقع در مسیر راهها ، لوله های انتقال نفت و گاز و کانالها و شبکه های آبیاری ، خطوط و لوله های آبرسانی ، سیل بندها و سیل گیرها بعد از حریم راهها از شمول این آئین نامه مستثنی و تابع قوانین و مقررات مربوط ، می باشد.
2- ماده 6 آئین نامه به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 6- صدور پروانه ساختمان و اعمال نظارتهای لازم برای اینکه ساختمان طبق مشخصات و شرایط و ضوابط مندرج در پروانه ، بنا گردد و ضوابط مقرر در ماده 4 این آئین نامه در مورد آنها رعایت شود، در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها به عهده مرجعی خواهد بود که در هر ناحیه توسط استانداری تعیین می گردد.
مناطقی که صدور پروانه ساختمان و اعمال نظارت در آنها الزامی است به شرح زیر می باشند:
الف – مناطق مجاور شهرهای بزرگ یا حد فاصل شهرهای نزدیک بهم که امکان توسعه و اتصال آنها به یکدیگر وجود دارد و همچنین اراضی مجاور و نزدیک به راههای مواصلاتی کشور که حدود آنها توسط کمیسیون موضوع ماده 13 این آئین نامه تعیین و قبلا از طریق انتشار آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار محلی و مرکز ، اعلام می گردد.
ب – مناطق حساسی که در طول راهها بعد از منتهی الیه نوار حفاظتی یا حریم قانونی راه ممکن است مورد ساخت و ساز قرار گیرند و به تشخیص کمیسیون موضوع ماده 13 این آئین نامه احداث بعضی از ساختمانهای مجاز در آنها مشمول صدور پروانه و نظارت ساختمانی می گردد.
ج – مناطقی که بنا به مقتضیات محل به پیشنهاد استاندار و تصویب کمیسیون موضوع ماده 13 این آئین نامه با اعلام قبلی و انتشار آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار محلی و مرکز احداث تمام یا بعضی از انواع ساختمانها در آنها مشمول دریافت پروانه م یگردد.
د – رعایت ضوابط مقرر در بندهای 1 تا 3 ماده 4 این آئین نامه در مورد کلیه مناطق الزامی است .
3- عبارات زیر به عنوان بندهای 6 و 7 به ماده 13 این آئین نامه اضافه می گردد:
6- مدیر کل راه و ترابری استان
1- مسئول سازمان جهادسازندگی استان .
این تصویبنامه در تاریخ 30/5/1369 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 13252

تاریخ تصویب : 1369/03/28

تاریخ ابلاغ : 1369/06/11

دستگاه اجرایی : وزارت مسكن و شهرسازی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.