×

آئین نامه اجرائی قانون دریافت حق آزمایش توسط وزارت کشاورزی

آئین نامه اجرائی قانون دریافت حق آزمایش توسط وزارت کشاورزی

آئین-نامه-اجرائی-قانون-دریافت-حق-آزمایش-توسط-وزارت-کشاورزی شماره 4104/ت187ه 30/5/1369

وزارت کشاورزی
هیات وزیران در جلسه مورخ 24/4/1369 بنا به پیشنهاد شماره 1965 –310/4115 وزارت کشاورزی و به استناد ماده واحده قانون دریافت حق آزمایش توسط وزارت کشاورزی مصوب 1366 آئین نامه اجرائی قانون مزبور را بشرح زیر تصویب نمود.

ماده 1- نرخ آزمایشهائی که توسط واحدهای آزمایشگاهی وزارت کشاورزی انجام می گیرد بشرح پیوست تعیین میشود و هر گونه تغییر نرخهای مزبور به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب هیات وزیران صورت می پذیرد.
ماده 2- کلیه متقاضیان مکلفند دئر ازای آزمایشهای مربوطه ، حق آزمایش را طبق نرخهای پیوست به حساب مخصوصی که برای این منظور از طرف خزانه داریکل تعیین میشود واریز نمایند.
ماده 3- وزارت کشاورزی موظف است درآمدهای واریز شده را جهت تاسیس ، تکمیل و توسعه آزمایشگاهها و درمانگاهها در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد تا براساس مقررات مربوط به مصرف برساند.
ماده 4- سازمان دامپزشکی کشور براساس آئین نامه اجرائی ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی ( موضوع تصویبنامه شماره 3698 مورخ 9/2/1365) عمل خواهد نمود.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی
فهرست هزینه آزمایشهائی که توسط واحدهای آزمایشهائی وزارت کشاورزی
انجام می گیرد.موضوع ماده 1 آئین نامه اجرائی قانون دریافت حق آزمایش
توسط وزارت کشاورزی
الف – سازمان دامپروری کشور
نوع آزمایش نرخ آزمایش به ریال
1- رکورد گیری با تعیین درصد چربی شیر (هرراس ) 68
2-ثبت مشخصات ( ژنتیکی ) از مرکز سرویس دهی
تا فاصله 50 کیلومتر ، هرارس 400
3-ثبت مشخصات ژنتیکی از فاصله 50 کیلومتر به بالا،هرارس 650
4- شماره زنی گاو باداغ سرد ( ازت ) یکرقمی یکطرفه 200
5- شماره زنی گاو با داغ سرد ( ازت ) دو رقمی 400
6- شماره زنی گاو با داغ سرد (ازت ) سه رقمی یک طرفه 800
7- شماره زنی گاو با داغ سرد (ازت ) یکرقمی دو طرفه 400
8- شماره زنی گاو با داغ سرد (ازت) دورقمی دو طرفه 800
9- شماره زنی با داغ سرد (ازت) سه رقمی دو طرفه 1200
ب – سازمان حفظ نباتات
نوع آزمایش نرخ آزمایش به ریال
1- آزمایش کیفی و کمی سموم با هر یک از دستگاهها 10000
2- آزمایش کامل سموم گرانول 10000
3- آزمایش گوگرد به طور کامل 6000
نوع آزمایش نرخ آزمایش به ریال
4- آزمایش سموم دی تیو کاربامات 8000
5- آزمایش سموم فوستوکین و فسفر دو رنگ 8000
6- آزمایش سموم فسفره بروش شیمیائی 8000
7- آزمایش سموم کلره بروش شیمیائی 8000
8- آزمایش سموم مسی بروش شیمیائی 6000
9- اظهار نظر در مورد وضعیت ظاهری سم 2000
10- تست اندازه گیری قطر ذرات 3000
11- تست و تابلیته 3000
12- تعیین PH 3000
13
- تعیین اسیدیته یا آلکالیته 3000
14- اندازه گیری مقدار آب سموم 3000
15- تست قابلیت تعلیق بطریق(VISUAL) 3000
16- تست قابلیت تعلیق یا تعیین درصد ماده شده 6000
17-تعیین درجه حلالیت 2000
18- تعیین پایداری امولسیون 2000
19- تست مقاومت در گرما 2500
20- تست مقاومت در سرما 2500
ج – اداره کل مهندسی و امور زیر بنائی (آزمایش ماشین آلات و ادوات کشاورزی )
نوع آزمایش نرخ آزمایش هر دستگاه به ریال
1- آزمایش تریلر 5/3 تن 250000
2- تریلر 5 تن 350000
3- سمپاشی فرقونی 18333
4- آزمایش سمپاش موتوری 166666
5- آزمایش سمپاش پشت تراکتوری 350000
6- آزمایش سمپاشی پشتی ساده 133333
7- آزمایش دیسک کشاورزی 700000
8- آزمایش پمپ سمپاش 100000
9- آزمایش گاوآهن سه خیش 700000
10- آزمایش شیردوش دو واحدی 800000
11- آزمایش بذر کار ردیفی 1200000
12- آزمایش نهر کن 500000
13- آزمایش جک تریلر 233333
نوع آزمایش نرخ آزمایش هر دستگاه به ریال
14- آزمایش پولساتور شیردوش 83333
15- آزمایش بیلر 1500000
16- آزمایش تیغه جلوتراکتوری 300000
17- آزمایش ماشین چای چین 600000
18- آزمایش ماشین برداشت برنج 1500000
19- آزمایش بیل جلوتراکتوری 300000
20- آزمایش موتور بشقابی 750000
21- آزمایش روتیواتر 600000
22- آزمایش داس کشاورزی 66666
23- آزمایش آسیاب بلغور 400000
24- آزمایش خرمنکوب بابوجاره 1000000
25- آزمایش خرمنکوب بدون بوجاره 700000
26- آزمایش کود پاش سانتر یفیوژ 350000
27- آزمایش اکسل تریلر تک محور 166666
28- آزمایش پمپ آبیاری 233333
د- هزینه آزمایشهای خاک در آزمایشگاه خاکشناسی و مطالعات زهکشی
نوع آزمایش نرخ آزمایش به ریال
1- تعیین (S0P)(درصد اشباع ) در خاک 400
2- تعیین (E0C) (قابلیت هدایت الکتریکی ) 400
3- تعیین (P0H)(اسیدیته ) 350
4- تعیین (O.C)(مواد آلی ) 600
5- تعیین کربات کلسیم (آهک ) 500
6- تعیین گچ ( SO4CA.2H20 ) 800
7- تعیین فسفر قابل جذب 700
8- تعیین پتاسیم قابل جذب 500
9- تعیین ظرفیت قابل تبادل (C.E.C) 1200
10-تعیین کاتیونهای قابل تبادل ( کلسیم . منیزیم . سدیم .
هیدروژن . پتاسیم ) هر کدام : 800
11- تعیین سدیم محلول 400
12- تعیین ازت کل 900
13- تعیین ازت نیتراته 800
14- تعیین ازت آمونیاکی 700
15- تعیین بی کربناتها 400
نوع آزمایش نرخ آزمایش به ریال
16- تعیین کربناتها 400
17- تعیین سولفات 1000
18- تعیین کلر 500
19- تعیین کلسیم و منیزیم 400
20- تعیین کلسیم 400
21- تعیین منیزیم 400
22- تعیین آهن قابل جذب 1000
23- تعیین روی قابل جذب 1000
24- تعیین منگنز قابل جذب 1000
25- تعیین بر 1000
26- تعیین آهن کل 1300
27- تعیین نفوذ پذیری 500
28- تعیین ضریب نگهداری آب در خاک F.C 2500
29- تعیین ضریب نقطه پژمردگی W.P 5000
30- تعیین وزن مخصوص ظاهری B.D 500
31- تعیین وزن مخصوص حقیقی R.D 1000
32- تعیین پاکت خاک از طریق هیدی رومتری 800
33- تعیین مکانیکی با روش پی پت در خاک 3000
34- تعیین مقاومت خاکدانه 1000
35- تعیین منحنی ( تحت پیچ فشار مختلف ) P.F 15000
36- تعیین رطوبت 350
ه – هزینه آزمایشهای آب در آزمایشگاه خاک شناسی و مطالعات زهکشی
نوع آزمایش نرخ آزمایش به ریال
1- تعیین PH (اسیدیته ) 300
2- تعیین E.C ( قابلیت هدایت الکتریکی) 300
3- تعیین (T.D.S ) 600
4- تعیین کربناتها 350
5- تعیین بی کربناتها 350
6- تعیین کلر 400
7- تعیین سولفات 800
8- تعیین کلسیم 350
9- تعیین منیزیم 350
10- تعیین کلسیم و منیزیم 350
نوع آزمایش نرخ آزمایش به ریال
11- تعیین سدیم 400
12- تعیین آهن 900
13- تعیین روی 900
14- تعیین منگنز 900
15- تعیین بر 900
16- تعیین سخت موقت 350
17- تعیین سخت دائم 500
18- تعیین ازت نیتراته 800
19- تعیین ازت امونیاکی 600
20- تعیین سدیم کربنات باقیمانده 1400
21- تعیین درصد سدیم محلول 1100
ه – آزمایش ادوات و لوازم آبیاری
نوع آزمایش نرخ آزمایش به ریال
1- آزمایش انواع آبپاشهای آبیاری بارانی برای 20 فقره آزمایش 20000
2- آزمایش اتصالات و فیلترها برای 5 فقره آزمایش 10000
3- آزمایش لوله های آبیاری و تحت فشار برای 10 فقره آزمایش 10000
4- آزمایش سیستمهای بزرگ آبیاری تحت فشار برای 2 فقره آزمایش 10000
5- آزمایش انواع قطره چکانها برای 5 فقره آزمایش 7000
6- آزمایش پمپهای آبیاری برای 6 فقره آزمایش 70000

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 13252

تاریخ تصویب : 1369/04/24

تاریخ ابلاغ : 1369/03/11

دستگاه اجرایی : وزارت جهاد كشاورزی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.