×

اساسنامه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن

اساسنامه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن

اساسنامه-شرکت-توسعه-نیشکر-و-صنایع-جانبی-آن

وکیل

شماره 49158 ت 211/ه 13/6/1369

وزارت کشاورزی
هیات وزیران در جلسه مورخ 24/5/1369 بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تایید وزرای امور اقتصادی و دارائی صنایع سنگین . صنایع .نیرو .بازرگانی .رئیس سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 2 ماده واحده قانون ((تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن )) مصوب 10/4/1369 اساسنامه شرکت مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول – کلیات
ماده 1- به منظور اجرای مفاد بند (ه)تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وهمچنین قانون مصوب 10/4/1369 مجلس شورای اسلامی ، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن که در این اساسنامه اختصارا شرکت نامیده میشود تشکیل و براساس مفاد این اساسنامه و قوانین ومقررات مربوط اداره خواهد شد.
ماده 2- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است ووابسته به وزارت کشاورزی می باشد.
ماده 3- مدت شرکت محدود به زمان اجرای کامل قانون مصوب 10/4/1369 مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده 4- مرکز اصلی شرکت تهران می باشد و شرکت می تواند در صورت لزوم در سایر نقاط نسبت به ایجاد شعب و نمایندگی اقدام نماید.
ماده 5- سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد ریال می باشد که به ده هزار سهم یک میلیون ریالی تقسیم می گردد و تماما متعلق به دولت است . سرمایه اولیه شرکت و افزایش های بعدی آن از محل وجوه موضوع بند (ه)تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی . اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع تامین میگردد.
ماده 6- هدف شرکت خود کفائی در تولید شکر مورد نیاز جامعه و تامین بخشی از نیاز جامعه و تامین بخشی از سایر نیازهای غذایی و صنعتی کشور می باشد و شرکت برای نیل به این هدف اقدامات زیر را انجام خواهد داد:
1 – مطالعات فنی ، اقتصادی و اجتماعی در زمینه ایجاد هفت واحد کشت وصنعت نیشکر مجموعا به مساحت هشتادوچهارهزار (84000) هکتار و احداث صنایع تبدیلی جهت استحصال شکر ، خمیر کاغذ ، کاغذ چاپ و تحریر ، خوراک دام ، نئوپان ، پروتئین دامی و سایر صنایع جانبی لازم
2-عملیات احیا و عمران اراضی از قبیل عملیات تسطیح ، ایجاد شبکه های آبیاری وزهکشی ، احداث مزارع نیشکر ، ایجاد راهها ، خطوط راه آهن و سایر تاسیسات ارتباطی .
3-عملیات کشاورزی و بهره برداری جهت تولید نیشکر و سایر محصولات زراعی که در ارتباط با هدف شرکت باشد.
4- احداث کارخانه های تولید شکر ، خمیر کاغذ . کاغذ چاپ و تحریر ، خوراک دام ،نئوپان .پروتئین دامی و سایر صنایعی که در ارتباط با هدف شرکت باشد.
5- خرید و به کار گیری ماشین آلات ووسائل حمل ونقل کشاورزی ، صنعتی و عمرانی مورد نیاز.
6- ایجاد ساختمانهای کشاورزی ،صنعتی ، اداری ومسکونی مورد نیاز.
7- خرید و یا اجاره زمین و ساختمان جهت انجام فعالیتهای شرکت
8- فروش وصادرات محصولات تولیدی ، طبق قوانین ومقررات مربوط
9- خرید وواردات ماشین آلات ، تجهیزات و مصالح و مواد اولیه مورد نیاز .
10- مشارکت با تولید کنندگان داخلی در جهت تامین نیازها و هدف شرکت .
11- دریافت تسهیلات اعتباری از بانکها و سایر موسسات اعتباری
12- انجام سایر عملیات که در ارتباط با هدف شرکت باشد.
فصل دوم – ارکان شرکت
ماده 7- ارکان شرکت عبارتند از :
1- مجمع عمومی
2- هیات مدیره
3- مدیر عامل
4- بازرس ( حسابرس )
مجمع عمومی
ماده 8- اعضای مجمع عمومی عبارتند از :
1- وزیر کشاورزی ( رئیس مجمع عمومی )
2- وزیر امور اقتصادی و دارائی
3- وزیر صنایع سنگین
4- وزیر صنایع
5- وزیر نیرو
6- وزیر بازرگانی
7- رئیس سازمان برنامه و بودجه
ماده 9- جلسات مجمع عمومی شرکت خداقل سالی دو بار با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی به منظور اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی و بودجه شرکت و سایر وظائف مجمع عمومی تشکیل میشود و علاوه بر آن به پیشنهاد هر یک از اعضای مجمع عمومی یا هر یک از اعضای هیات مدیره و یا بازرس ( حسابرس ) شرکت ، حداکثر ظرف 15 روز با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.
ماده 10- جلسات مجمع عمومی با حضور رئیس مجمع عمومی و حداقل سه عضو دیگر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداقل چهار رای موافق معتبر است .
ماده 11- وظائف مجمع عمومی عبارتست از :
1- نصیب وعزل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل
2- تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل ،اعضای هیات مدیره و حق الزحمه بازرس ( حسابرس )شرکت
3- اتخاذ تصمیم در مورد برنامه وبودجه ، صورتهای مالی و گزارشهای هیات مدیره و بازرس ( حسابرس ) شرکت
4- تصویب آئین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی و سایر آئین نامه های اجرائی مورد نیاز شرکت با رعایت مقررات مربوط.
5- پیشنهاد هر گونه تغییر در اساسنامه شرکت به هیات وزیران
6- اتخاذ تصمیم و اصلاح ماده 5 اساسنامه در مورد تغییر در میزان سرمایه شرکت .
7- اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری
8- اتخاذ تصمیم در مورد سایر اموری که طبق قانون تاسیس شرکت ومقررات این اساسنامه ،قانون تجارت و سایر ضوابط قانونی به عهده مجمع عمومی می باشد.
هیات مدیره
ماده 12- هیات مدیره شرکت مرکب از معاون وزیر کشاورزی و چهار نفر افراد ذیصلاح دیگر خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب مجمع عمومی برای مدت چهار سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنها بلا مانع می باشد. تا انتخاب هیات مدیره جدید هیات مدیره قبلی بعه مسئولیت خود ادامه خواهند داد.
تبصره 1- معاون وزیر کشاورزی عضو غیر موظف و رئیس هیات مدیره می باشد.
تبصره 2- در صورت فوت یا استعفا یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیات مدیره ، جانشین وی برای مدت باقیمانده با تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد.
ماده 13- جلسات هیات مدیره حداقل دو بار در هر ماه بنا به دعوت رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت تشکیل م یگردد و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با سه رای موافق معتبر است .
تبصره – صورتجلسات هیات مدیره پس از امضای اعضای حاضر ، توسط رئیس هیات مدیره ابلاغ و سوابق آن در شرکت نگهداری خواهد شد.
ماده 14- وظایف و اختیارات هیات مدیره عبارتست از :
1- اجرای مصوبات مجمع عمومی شرکت
2- بررسی و تایید و ارائه برنامه . بودجه و صورتهای مالی سالانه و گزارش عملکرد شرکت به مجمع عمومی .
3- بررسی و پیشنهاد تشکیلات شرکت به مجمع عمومی جهت تصویب
4- بررسی و تایید پیشنهاد مدیر عامل در مورد تغییر در اساسنامه شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی
5- بررسی در مورد صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع آنها به داوری و ارائه پیشنهاد به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم بارعایت سایر مقررات مربوط
6- بررسی و تایید آئین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه آنها به مجمع عمومی
مدیر عامل
ماده 15- مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی شرکت می باشد و به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب مجمع عمومی از بین اعضای هیات مدیره ( باستثنای رئیس هیات مدیره ) انتخاب م یگردد و در حدود قوانین ومقررات مربوط مسئول اداره امور شرکت می باشد و دارای وظایف و اختیارات زیر است :
1- اجرای مصوبات هیات مدیره شرکت
2- تهیه و پیشنهاد برنامه وبودجه سالانه به هیات مدیره
3- تهیه صورتهای مالی و ارائه آن به هیات مدیره
4- تهیه گزارش عملکرد شرکت و ارائه آن به هیات مدیره
5- تهیه تشکیلات سازمان و ارائه آن به هیات مدیره
6- پیشنهاد تغییر اساسنامه شرکت به هیات مدیره
7- تهیه آئین نامه های مالی ،معاملاتی و استخدامی و سایر آئین نامه های اجرائی مورد نیاز شرکت و ارائه آنها به هیات مدیره
8- نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل به غیر و ارائه پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری و یا صلح و سازش دعاوی ،به هیات مدیره
9- استخدام ، انتصاب ، ارتقا ، اعطای پاداش ، اضافه حقوق و بطور کلی اخذ تصمیم در مورد کلیه امور اداری و استخدامی و آموزش کارکنان طبق مقررات و آئین نامه های مربوط
ماده 16- کلیه قراردادها . چکها و اسناد مالی تعهد آور شرکت با رعایت مقررات وآئین نامه های مربوط با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره شرکت و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود.
بازرس ( حسابرس )
ماده 17- بازرس ( حسابرس )شرکت ، سازمان حسابرسی می باشد که طبق قوانین ومقررات مربوط عمل خواهد کرد و گزارشهای خود را به مجمع عمومی شرکت ارائه خواهد نمود.
فصل سوم – سایر مقررات
ماده 18- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تشکیل شرکت خواهد بود.
ماده 19- شرکت مکلف است حداکثر یکسال پس از تاریخ بهره برداری از هر یک از واحدهای تولیدی که براساس مفاد بند (ه) تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ومقررات این اساسنامه ایجاد شده اند ، نسبت به تاسیس شرکتهای سهامی عام به منظور اداره و بهره برداری از هر یک از واحدهای مذکور و عرضه سهام آن به عموم ، اقدام نماید.
تبصره – سرمایه شرکت معادل قیمت تمام شده واحدهای تولیدی موضوع این ماده پس از کسر تعهدات مربوط کاهش خواهد یافت وشرکت مکلف است مبالغ حاصل از فروش سهام شرکتهای سهامی عام ایجاد شده را بلافاصله پس از وضع تعهدات مربوط به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع : اساس نامه

شماره انتشار : 13262

تاریخ تصویب : 1369/05/24

تاریخ ابلاغ : 1369/06/24

دستگاه اجرایی : وزارت جهاد كشاورزی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.