×

آئین نامه معاملات شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ( سهامی خاص )

آئین نامه معاملات شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ( سهامی خاص )

آئین-نامه-معاملات-شرکت-راه-آهن-جمهوری-اسلامی-ایران-(-سهامی-خاص-)
شماره 67334 /ت 249 ه 7/7/1369

شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 11/6/1369 بنا به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند 8 ماده 10 قانون اساسنامه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ( سهامی خاص ) مصوب 1366 آئین نامه معهاملات شرکت مزبور را به شرح ذیل تصویب نمود:

فصل اول – کلیات
ماده 1- شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران ( سهامی خاص ) که منبعد اختصارا شرکت نامیده میشود موظف است کلیه معاملات خود را ( اعم از خرید ،فروش ، اجاره ، و استیجار ، پیمانکاری ،اجرت کار خدمات ، مشاوره و غیره ) به جز مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود براساس مقررات این آئین نامه انجام دهد.
ماده 2- هیات مدیره شرکت صلاحیت واحدهای مختلف شرکت در انجام معاملات را تعیین خواهد نمود وواحدهای مزبور مکلفند معاملات خود را براساس مقررات این آئین نامه انجام دهند.
ماده 3- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد انجام کلیه معاملات شرکت (( به جز مواردی که طبق آئین نامه ترتیب دیگری برای آنها مقرر شده است به علت محرمانه بودن موضوع ، هیات مدیره در مورد نحوه انجام آنها تصمیم دیگری اتخاذ می نماید )) کمیسیون معاملات مرکب از 3 نفر از کارکنان بصیر ، مجرب ، وعالی رتبه شرکت که به پیشنهاد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت و تایید هیات مدیره برای مدت 3 سال انتخاب می شوند ، تشکیل می گردد.
اعضای کمیسیون معاملات بطور موظف وتمام وقت انجام وظیفه خواهند نمود و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است .
تبصره 1- اعضای کمیسیون معاملات باید واجد صلاحیت و دارای اطلاعات و تجربه کافی در رشته های مالی ، بازرگانی ، حقوقی و رشته های فنی راه آهن بوده و معروف به امانت داری باشند. هیات مدیره شرکت موظف است در انتخاب اعضای کمیسیون ترتیبی اتخاذ نماید که حداقل یک نفر ازآنها دارای اطلاعات و تجربه کافی در امور مالی و بازرگانی و یک نفر دارای اطلاعات حقوقی باشد.
تبصره 2- علاوه بر اعضای اصلی کمیسیون دو نفر عضو علی البدل با همان شرایط اعضای اصلی وبرای مدت سه سال انتخاب می گردند تا در غیاب اعضای اصلی ، در کمیسیون معاملات شرکت نمایند.
تبصره 3- هر گاه به عللی تغییر یا تبدیل اعضای کمیسیون قبل از انقضای مدت سه سال ایجاب نماید ، عضو یا اعضای جدید با همان شرایط قبلی برای بقیه مدت انتخاب خواهندشد.
تبصره 4- آئین نامه داخلی کمیسیون معاملات به تصویب هیات مدیره خواهد رسید
تبصره 5- کمیسیون معاملات می تواند قسمتی از وظایف خود را به اعضای علی البدل و یا سایر کارکنان شرکت که واجد همان شرایط اعضای کمیسیون باشند ، واگذار نماید.
در هر صورت مسئولیت تصمیمات اتخاذ شده با کمیسیون معاملات خواهد بود.
تبصره 6- کمیسیون معاملات می تواند قسمتی از وظایف خود را با تصویب هیات مدیره به سایر واحدهای شرکت و یا کمیسیونهای معاملات که بر حسب ضرورت در واحدهای خارج ازسر کزشرکت تشکیل خواهد شد واگذار نماید.
ماده 4- کمیسیون معاملات موضوع ماده 3 این آئین نامه دارای وظایف ذیل می باشد:
1- تعیین نحوه انجام معاملات عمده از طریق مناقصه عمومی یا مناقصه محدود و یا مزایده
2- تصویب شرایط و فرم قراردادها ومشخصات پیشنهادی واحدهای ذیربط شرکت
3- تعیین برنده مناقصه یا مزایده و بطور کلی تعیین اشخاص حقیقی و حقوقی که معامله باید با آنها انجام شود.
4- نگاهداری فهرست کامل اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلب انجام معامله با شرکت ( واجدین صلاحیت ) و اضافه یا حذف نمودن مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی ازآن . کمیسیون معاملات می تواند فهرست واجدین صلاحیت وزارتخانه ها، موسسات وشرکتهای دولتی دیگر را نیز مورد عمل قرار دهد.
5- اتخاذ تصمیم در مورد خرید کالاهائی که انواع مشابه دارند با رعایت کیفیت ، دوام و صرفه و صلاح شرکت .
6- اتخاذ تصمیم نسبت به تهیه مصالح توسط شرکت یا بوسیله پیمانکار در مورد قراردادهای پیمانکاری
7- رسیدگی به موارد تخلف یا شکایات مطرح شده در اجرای مقررات این آئین نامه و ارائه گزارش لازم به هیات مدیره جهت اتخاذ تصمیم مقتضی .
تبصره 1- در انجام معاملات شرکت باید نوع ، جنس ،کیفیت ، دوام ، مدت تحویل،بها و شرایط پرداخت آن و بطور کلی صرفه و صلاح شرکت از هر لحاظ رعایت شود.
تبصره 2- در مورد آن دسته از معاملات که جنبه فنی داشته باشد کمیسیون معاملات موظف است تصمیم خود را با رعایت کلیه جنبه های فنی و تخصصی اتخاذ نماید وواحد درخواست کننده ملزم است اطلاعات فنی وتخصصی را به کمیسیون ارائه نماید. در صورت لزوم کمیسیون معاملات می تواند بر حسب مورد پس از کسب نظر افراد متخصص و بصیر در زمینه هر یک از معاملاتی که جنبه فنی و تخصصی دارند ، اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره 3- در مورد معاملات پیمانکاری ساختمان و تاسیسات و خدمات و مشاوره فنی و غیره ، اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیت دار ایرانی که تمام یا اکثریت سهام آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران یا اتباع ایرانی باشد در مرحله اول و شرکتهائی که مرکز آنها در ایران است در مرحله بعد حق تقدم خواهند داشت .
ماده 5- تصمیمات کمیسیون معاملات با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.
هر یک از اعضای کمیسیون معاملات که در اقلیت قرار می گیرد باید نظر خود را بطور مستدل در صورت مجلس نوشته و ذیل آن را امضا نماید و عضو مذکور میتواند از رئیس کمیسیون معاملات درخواست نماید موضوع به هیات مدیره گزارش شود.
تبصره – مدیر یا نماینده تام الاختیار هر یک از واحدهای درخواست کننده کالا یا خدمت موظفند براساس درخواست کمیسیون معاملات در جلسات کمیسیون حضور یابند و توضیحات لازم را ارائه نمایند.
ماده 6- کمیسیون معاملات مکلف است نتیجه تصمیمات خود را در مورد انجام هر معامله در کمترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت 15 روز با توجه به نوع و خصوصیات هر معامله ،به واحدهای ذیربط ابلاغ نمایند . مدت فوق با نظر مدیر عامل شرکت قابل تمدید می باشد.
تبصره – هر گاه پس از گذشت مدت مذکور در این ماده ، کمیسیون معاملات تصمیم لازم را راجع به انجام معامله اتخاذ و ابلاغ ننمایند ، واحدهای ذیربط مجاز خواهند بود با نظر مدیر عامل شرکت و رعایت مقررات این آئین نامه معامله را انجام دهند و مراتب را به هیات مدیره گزارش نمایند.
ماده 7- مسئولیت اجرای تصمیمات کمیسیون معاملات با واحد مربوط می باشد.
ماده 8- مصوبات کمیسیون معاملات برای معاملات بیش از یکصد میلیون ریال پس از کسب موافقت هیات مدیره قابل اجراست .
فصل دوم – معاملات (خرید)
ماده 9- معاملات خرید شرکت از حیث مبلغ به سه دسته به شرح زیرتقسیم میشود:
1- معاملات جزئی – معاملاتی است که مبلغ آن از پانصد هزار ریال ( 500000) تجاوز نکند.
2- معاملات (خرید) متوسط : معاملاتی است که مبلغ آن بین پانصد هزار ریال ( 500000) تا پنج میلیون (5000000) ریال می باشد.
3- معاملات (خرید ) عمده : معاملاتی است که مبلغ آن از پنج میلیون (5000000) ریال بیشتر باشد.
تبصره 1- مبنای نصاب خرید در معاملات جزئی ومتوسط ،مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده ،مبلغ برآورد است .
تبصره 2- تقسیم یا تفکیک معامله به اجزای کوچکتر به طوری که موجب تغییر در نصاب گردد ،ممنوع است
ماده 10-معاملات (خرید )از طریق مناقصه و بشرح زیر انجام می پذیرد:
1- معاملات (خرید) جزئی به حداقل قیمت ممکن با تشخیص ومسئولیت مامور خرید انجام می پذیرد.در معاملات (خرید) جزئی مامور خرید موظف است پس از تحقیق کامل از بهای کالا و یا کار مورد نیاز که به وسیله فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار عرضه میگردد ، معامله را با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت انجام دهد و ذیل سند را با قید این که معامله به کمترین قیمت ممکن انجام شده است با درج نام و نام خانوادگی و سمت خود و تاریخ ، امضا نماید.
2- معاملات (خرید) متوسط به حداقل بهای ممکن با تشخیص ومسئولیت مامور خرید و تایید مسئول واحد مربوط در شرکت و یا کمیسیون معاملات حسب مورد انجام می پذیرد. در معاملات (خرید) متوسط مامور خرید از هر یک از فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار که تعداد آنها در محل نباید کمتر از سه نفر باشد روی ورقه جداگانه با رعایت مفاد ماده 11 این آئین نامه استعلام بهای کتبی به عمل می آورد و با تایید این که استعلام بها توسط او انجام شده است با قید تاریخ ، هر یک از برگهای استعلام را امضا نموده و به انضمام صورت مقایسه قیمتهای استعلام شده و در صورت لزوم با نمونه کالاهای پیشنهادی ،جهت اتخاذ تصمیم به واحد مربوط ارائه می نماید. در صورتی که حداقل بهای به دست آمده از طریق استعلام ، با تشخیص ومسئولیت مامور خرید وتایید مسئول واحد مربوط یا کمیسیون معاملات بر حسب مورد، مناسب و عادلانه باشد معامله با پیشنهاد دهنده حداقل بها انجام خواهد شد.
تبصره 1- در مورد خرید مجدد کالاهائیکه قبلا با رعایت تشریفات موضوع این بند خریداری شده اند در صورتی که از تاریخ آخرین استعلام منجر به خرید قبلی بیش از سه ماه نگذشته باشد کمیسیون معاملات می تواند بدون استعلام مجدد و براساس بهای اخرین استعلام ، اجازه خرید را صادر نماید.
تبصره 2- در مواردی که فروشنده کالا یا انجام دهنده کار در محل ،کمتر از سه نفر باشد مامور خرید موظف است مراتب را در متن گزارشی که ارائه میدهد قید نماید.
3-معاملات (خرید) عمده با تشخیص کمیسیون معاملات از طریق مناقصه عمومی یا مناقصه محدوده براساس ضوابط پیوست این آئین نامه انجام خواهد شد.
ماده 11- ضوابط مربوط به استعلام بها بمنظور انجام معاملات (خرید) متوسط موضوع ماده 10 این آئین نامه به شرح زیر است :
1- در برگ استعلام بها ،نوع و جنس کالا یا موضوع کار مورد معامله و مقدار ومشخصات آن بطور وضوح تعیین و به فروشنده کالا یا انجام دهنده کار ارائه گردد.
2- فروشنده کالا یا انجام دهنده کار باید حداقل بهای مورد نظر خود را در برگ استعلام درج و با تعیین آدرس و تاریخ ، امضا نماید. در صورتی که قیمت پیشنهادی مربوط به دوره زمانی مشخصی باشد این دوره زمانی نیز لازم است در برگ استعلام درج گردد.
3- مامور خرید ومسئولین ذیربط با توجه به مدت اعتبار بهای پیشنهاد شده در برگ استعلام باید طوری عمل نمایند که به علت انقضای مدت و عدم انجام به موقع معامله ، خسارتی متوجه شرکت نگردد.
4- استعلام بها باید از تولید کنندگان ، فروشندگان یا انجام دهندگان اصلی کالا یا کار مورد درخواست به عمل آید و حتی المقدور از معامله با موسساتیکه حق العمل کار یا دست دوم می باشند اجتناب گردد.
5- در صورتی که فروشنده کالا یا انجام دهنده کار از تکمیل یا امضای برگ استعلام خودداری نماید ،مامور خرید مکلف است مراتب را با ذکر نام و نشانی فروشنده کالا یا انجام دهنده کار و بهای پیشنهادی که شفاها اظهار نموده است ، در گزارش قید نماید.
فصل سوم – ترتیب تحویل کالا یا خدمات مورد معامله
ماده 12- تحویل کالا یا کار انجام شده در مورد معاملات (خرید)جزئی به وسیله و با مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار خواهد بود.
ماده 13- تحویل کالا یا کار انجام شده در مورد معاملات (خرید)متوسط به وسیله وبا مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار می باشد و از طریق صورت مجلس که به امضای انباردار یا تحویل گیرنده کار، تحویل دهنده و نماینده واحد درخواست کننده می رسد ، انجام میشود.
ماده 14- تحویل کالا یا کار انجام شده در مورد معاملات عمده از طریق تنظیم صورت مجلس خواهد بود. درمواردی که کالا یا کار تحویل شده از حیث کمیت وکیفیت طبق مشخصات یا نمونه نباشد موضوع در صورت مجلس جهت اقدامات بعدی قید می گردد.
تبصره 1- صورت مجلس موضوع این ماده در مورد معاملات داخلی لازم است به وسیله تحویل دهنده ،انبار دار یا تحویل گیرنده ،نماینده واحد درخواست کننده ونماینده منتخب مدیر عامل شرکت یا مقام مجاز از طرف وی ، امضا گردد.
تبصره 2- در مورد معاملات خارجی برای تحویل کالا یا کار انجام شده به جای تحویل دهنده حضور و امضای نمایندگان بیمه وواحد تدارکات شرکت ، الزامی است .
ماده 15- در صورتی که امضا کنندگان صورت مجلس از لحاظ مشخصات کالا یا کار مورد تحویل اختلاف نظر داشته باشند، در موردمعاملات (خرید) متوسط نظر سرپرست واحد درخواست کننده و در مورد معاملات ( خرید)عمده نظر کمیسیون معاملات مبنا می باشد.
ماده 16- برای کالاهای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبارکه دارای شماره مسلسل وشماره ثبت دفتر واردات انبار باشد صادر گردد و به امضای تحویل دهنده وانباردار برسد.
تبصره – در مواردی که کالا در خارج از انبار تحویل میگردد و به انبار شرکت وارد نمی شود ،با در نظر گرفتن مفاد مواد 12 و 13 و14 وتبصره های ذیل آن حسب مورد اقدام خواهد شد و تحویل گیرنده کالا به

ماده18- در صورتی که پس از ورود کالا به گمرکات کشور و اخذ اسناد حمل وانجام اقدامات لازم ، ترخیص وتحویل کالا به انبار موکول به بعد گردد، پس از تطبیق کالا با پرورمای فروشنده واطمینان از صحت اسناد حمل ،به پیشنهاد واحد مربوط و تایید کمیسیون معاملات ضمانت نامه یا تضمین حسن انجام معامله فروشنده آزاد خواهد شد.
فصل چهارم – معاملات (فروش )
ماده 19- معاملات فروش شرکت شامل فروش اشیای فرسوده ،مستعمل یا زائد بر احتیاج شرکت به تشخیص کمیسیون معاملات میباشد که از حیث مبلغ مشابه معاملات خرید موضوع ماده 9 این آئین نامه به سه دسته معاملات ( فروش ) جزئی ، معاملات (فروش ) متوسط ،معاملات (فروش ) عمده تقسیم میگردد.
تبصره – مبنای نصاب فروش در هر یک از سه دسته معاملات (فروش) جزئی ، متوسط و عمده مبلغ ارزیابی کارشناس منتخب مدیر عامل شرکت یا مقام مجاز از طرف وی می باشد.
ماده 20- معاملات (فروش) اتز طریق مزایده و به شرح زیر انجام می پذیرد
1- معاملات (فروش) جزئی به حداکثر قیمت ممکن و به تشخیص و مسئولیت مامور فروش انجام می پذیرد. مامور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقیق کامل نسبت به قیمتها با رعایت صرفه شرکت ، معامله را انجام دهد واسناد و مدارک مربوط را با تایید این که (( معامله به بیشترین قیمت ممکن انجام شده است )) با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت خود و تاریخ امضا نماید.
2- معاملات (فروش) متوسط از طریق حراج و با رعایت ضوابط ذیل انجام میپذیرد:
الف – اطلاعات کلی در مورد نوع ، مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی که لازم است از طریق انتشار آگهی در روزنامه یا از طریق دیگر به اطلاع عمومی می رسد.
ب – قیمت پایه حراج براساس ارزیابی مورد معامله تعیین میشود.
ج – مورد معامله به خریداری که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند واگذار میشود.
د – در مواردی که حداقل به قیمت پایه حراج ، داوطلب نباشد براساس نظر کمیسیون معاملات اقدام خواهد شد.
3- معاملات (فروش) عمده از طریق مزایده عمومی انجام میپذیرد.
تبصره 1- اطلاعات کلی راجع به نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و محل رویت و همچنین محل و کیفیت تحویل آنها از طریق آگهی مزایده به اطلاع عمومی میرسد.
تبصره 2- سایر ضوابطی که در پیوست این آئین نامه در مورد انجام مناقصه پیش بینی شده است در صورتی که به تشخیص کمیسیون معاملات با عمل مزایده منطبق باشد ، برای انجام معاملات (فروش) عمده از طریق مزایده لازم الاجراست .
تبصره 3- در صورتی که به کالای فروخته شد ه مالیات وحقوق وعوارض گمرکی تعلق گیرد ، برنده مزایده موظف است قبل از تحویل کالا از انبار شرکت ، آنها را پرداخت نماید.
تبصره 4- هنگام تحویل کالا به برنده مزایده حضور انباردار الزامی است .
فصل پنجم – سایر مقررات
ماده 21- در مواردی که انجام معاملات (خرید) متوسط از طریق اخذ استعلام بها مقدور نباشد با نظر کمیسیون معاملات ، معامله بطریق مقتضی انجام خواهد شد.
ماده 22- در مواردی که به تشخیص کمیسیون معاملات ،دریافت تضمین حسن انجام معامله مقدور نباشد و یا تغییر میزان و نوع آن ضرورت داشته باشد ، براساس نظر رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت اقدام خواهد شد.
ماده 23- در مواردی که به تشخیص کمیسیون معاملات تغییر میزان پیش پرداخت و یا نوع تضمین آن ضرورت داشته باشد ،در این صورت براساس نظر رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت اقدام خواهد شد.
ماده 24- واحدهای شرکت در حدود اختیارات خود و یا با تصویب کمیسیون معاملات می توانند معاملات مشروحه زیر را بدون رعایت تشریفات مناقصه یا مزایده انجام دهند:
1- معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا موسسه دولتی و یاشرکت دولتی باشد.
2- معاملا ت با موسسات و نهادهای عمومی غیر دو.لتی و موسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد 50% سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به موسسات ونهادهای مذکور باشد.
3- معاملات با شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه ها ، موسسات وشرکتهای دولتی که براساس قوانین ومقررات ناظر بر شرکتهای تعاونی ،تشکیل و اداره میشوند.
4- معاملات با شرکتها و موسسات تعاونی تولید وتوزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل واداره میشوند.
5- خرید اموال ، خدمات و حقوقی که به تشخیص کمیسیون معاملات منحصر به فرد باشد. در این صورت بهای مورد معامله توسط یک نفر مامور بصیر واحد مربوط با فروشنده توافق می گردد و پس از تایید کمیسیون معاملات ، معامله انجام خواهد شد.
6- خرید یا اجاره یا استیجار ،اموال غیر منقول و اجاره یا استیجار اموال منقول که حسب مورد به تشخیص ومسئولیت کمیسیون معاملات یا بالاترین مقام واحد مربوط وبا کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط انجام خواهد شد.
7- خرید خدمات کارشناسی ،هنری و صنایع مستظرفه که با رعایت موازین اسلامی بهای مورد معامله توسط یک نفر مامور بصیر واحد مربوط با فروشنده توافق می گردد و پس از تایید کمیسیون معاملات ،معامله انجام خواهد شد.
8- خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهائیکه دارای فروشنده انحصاری می باشند و برای آنها از طرف دستگاههای ذیربط دولتی نرخهای معینی تعیین و اعلام شده است .
9- خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاههای ذیربط دولتی و یا شهرداریها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.
10- خرید کالاهای ساخت کارخانه های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاههای دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد.
11- کرایه حمل و نقل هوائی و دریایی ، هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع
12- انجام معامله در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک که بر حسب مورد به تشخیص و مسئولیت کمیسیون معاملات یا بالاترین مقام واحد مربوط انجام خواهد شد.
13- خرید قطعات یدکی و تجهیزات تکمیلی ماشین الات ثابت و متحرک و همچنین وسائل اندازه گیری و لوازم آزمایشگاهی و نظایر آن که پس از تعیین بهای مورد معامله توسط حداقل یک نفر کارشناس خبره و بصیر به انتخاب واحد مربوط ،معامله بر حسب مورد پس از تایید کمیسیون معاملات یا بالاترین مقام واحد مربوط انجام خواهد شد.
14- انجام معامله برای چاپ و صحافی که براساس مقررات عمومی انجام خواهد شد.
15- اجاره و استیجاره وسائط نقلیه ریلی از قبیل لکوموتیو وواگن و نظایر آن که با رعایت صرفه و صلاح شرکت و با تصویب هیات مدیره خواهد بود.
تبصره – در مورد بندهای 2 و3 و4 این ماده فروشنده باید مورد معامله را در اختیار داشته باشد یا تولید کننده (کالا) یا انجام دهنده ( خدمات ) مورد معامله باشد و یا این که وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را بر عهده داشته باشد.
ماده 25- در مواردی که انجام معاملات عمده از طریق مناقصه یا مزایده به تشخیص هیاتی مرکب از مدیر عامل یا قائم مقام وی ، مدیر امور مالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی شرکت میسر یا به مصلحت نباشد می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیات مزبور با رعایت صرفه و صلاح شرکت نحوه انجام این گونه معاملات را در هر مورد یا به طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت ، تعیین و اعلام خواهد نمود.
تبصره – جلسات هیات موضوع این ماده با حضور کلیه اعضا تشکیل و تصمیمات آن با رای اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.
ماده 26- کمیسیون معاملات موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که مسئولین مربوط حتی المقدور مایحتاج خود را در زمان مناسب پیش بینی ،تهیه و تدارک نمایند.
ماده 27- در موارد خاص مهلتهای مندرج در مواد این آئین نامه و ضوابط پیوست ( موضوع بند 3 ماده 10) به پیشنهاد کمیسیون معاملات وتایید رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بر حسب مورد قابل تغییر می باشد.
ماده 28- معاملات ضروری مربوط به حوادث و سوانح راه آهن که انجام آن اجتناب ناپذیر است و فرصت مراجعه به کمیسیون معاملات در مورد آنها نباشد ، به مسئولیت بالاترین مقام واحد مربوط از طریق مذاکره یا استعلام انجام میشود. مسئول واحد مربوط موظف است گزارش این گونه معاملات انجام شده و هزینه های مربوط را بلافاصله با تفکیک نوع معامله به اطلاع کمیسیون معاملات رسانده و تایید لازم را اخذ نماید. در صورتی که کمیسیون معاملات عمل انجام شده را تایید ننماید موضوع با ذکر دلیل جهت اتخاذ تصمیم به هیات مدیره گزارش می گردد.
ماده 29- انجام معاملات از محل اعتبارات طرحهای عمرانی ،مشمول مقررات عمومی طرحهای عمرانی کشور می باشد.
ماده 30- هر گونه تغییر و اصلاح در این آئین نامه وضوابط پیوست ( موضوع بند 3 ماده 10) به پیشنهاد هیات مدیره وتایید مجمع عمومی وتصویب هیات وزیران انجام خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

ضوابط انجام معاملات (خرید) عمده از طریق مناقصه عمومی یا مناقصه محدود

موضوع بند 3 ماده 10 آئین نامه معاملات شرکت راه اهن جمهوری اسلامی ایران
منظور از (شرکت ) و(کمیسیون معاملات ) در ضوابط ذیل به ترتیب شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران وکمیسیون معاملات موضوع ماده 3 آئین نامه معاملات شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران می باشد.
فصل اول – کلیات
مناقصه عمومی وشرایط آن:
ماده 1- در مواردی که معامله طبق تشخیص کمیسیون معاملات باید از طریق مناقصه عمومی انجام پذیرد ، آگهی مناقصه یک نوبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران وحداکثر سه نوبت به اقتضای اهمیت معامله در یکی از جراید کثیر الانتشار محل منتشر می گردد اگر آن محل روزنامه منتشر نشود در روزنامه مرکز شهرستان یا استان و یا تهران منتشر خواهد شد در صورت لزوم شرکت می تواند به تشخیص کمیسیون معاملات از سایر وسائل و طرق و ارتباط جمعی از قبیل پخش آگهی در صدا وسیما و یا ارسال آگهی برای اشخاص ذیربط و یا الصاق آگهی در معابر عمومی استفاده نماید.
تبصره 1- در صورتی که موضوع معامله ایجاب نماید که علاوه بر انتشار آگهی در داخل کشور موضوع به اطلاع تولید کنندگان وفروشندگان کالایا انجام دهندگان کار در خارج از کشور هم برسد یک نسخه ازاگهی باید به وسیله وزارت امور خارجه به هریک از سفارتخانه های ممالک مختلف و یک نسخه هم به سفارتخانه های کشور جمهوری اسلامی ایران در ممالک مربوط از طریق وزارت مذکور و با رعایت بند 1 ماده 6 اساسنامه شرکت و براساس مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
تبصره 2- در صورت لزوم و ببه منظور رعایت صرفه وصلاح شرکت و به تشخیص کمیسیون معاملات ممکن است یک نسخه از آگهی برای فروشندگان و تولید کنندگان کالا یا انجام دهندگان کار که دارای صلاحیت باشد و نام آنها در فهرست موضوع ماده 7 این ضوابط درج است مستقیما ارسال دارند.
اگهی مناقصه و شرایط آن :
ماده 2- نکات زیر برحسب مورد باید در آگهی یا دعوت نامه مناقصه صریحا ذکر ورعایت شود:
1-2- نوع و مقدار کالا یا کار با ذکر مشخصات کامل ،در صورت لزوم طبق نمونه .
1-1-2- به هیچ یک از مراجعین نباید اطلاعاتی که درموضوع معامله وپیشنهاد آنها موثر باشد غیر از نمونه وصورت مشخصات داده شود مگر آن که اطلاعات مذکور کتبا به کلیه مراجعه کنندگان داده شود.
2-1-2- در صورتی که ، نوع معامله ایجاب کند که نقشه یا برگ شرایط ونمونه ضمانت نامه وقرار داد ومدارک دیگری تهیه شود ،قبل از نشر آگهی باید آنها را تهیه نمایند.
2-2- محل و مدت و نحوه تحویل کالا یا کار و میزان خسارت درصورت تاخیر کلا یا بعضا
3-2- بهای پیشنهادی باید با قید مبلغ ( به عدد و حروف ) مشخص و درپاکت لاک ومهر شده تسلیم شود.
4-2- تصریح این که در مورد کارهای ساختمانی وتاسیساتی برای مجموع کار یک مبلغ کل ( به عدد وحروف ) پیشنهاد ونباید بصورت درصد تخفیف یا اضافه بروی برآورد مندرج دراسناد مناقصه تسلیم گردد.
5-2- میزان سپرده برای شرکت در مناقصه بطور مقطوع ( بصورت واریز به حساب بانکی و یا ارائه ضمانتنامه بانکی برابر فرم ) تعیین و قید گردد که به پیشنهادات فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
1-5-2- میزان سپرده شرکت در مناقصه با توجه به موضوع وخصوصیات معامله نباید از پنج درصد 5% مبلغ برآوری معامله کمتر باشد.
چنانچه میزان سپرده به ماخذ فوق از پانصد هزار (500000) ریال بیشترشود، کمیسیون معاملات می تواند میزان سپرده را به مبلغ مناسب که از پانصد هزار (500000) ریال کمتر نباشد تقلیل دهد.
2-5-2- اتخاذ تصمیم در مورد دریافت یا عدم دریافت سپرده شرکت در مناقصه از موسسات وشرکتهای دولتی وموسسات مشروط به رعایت موضوع تبصره ماده 24 آئین نامه معاملات شرکت ،از اختیارات کمیسیون معاملات خواهد بود.
6-2- سپرده برنده اول ودوم مناقصه در صورتی که به ترتیب حاضر به انجام معامله نشوند ضبط خواهد شد.
7-2- میزان تضمین حسن انجام معامله وترتیب دریافت و استرداد آن
1-7-2- درصورتی که موضوع معامله کالا باشد ممکن است تضمین حسن انجام معامله از کالای مورد معامله دریافت شود، در این صورت باید موضوع در آگهی قیدشود.
8-2- حداکثر مدت لازم برای بررسی پیشنهادها وانتخاب برنده مناقصه وابلاغ نتیجه
9-2- روز وساعت ومحل قبول پیشنهادها
1-9-2- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ اولین نوبت انتشارآگهی در داخل کشور از ده 10 روز ،در خارج از کشور از شصت روز نباید کمتر تعیین شود.
2-9-2- پس از موعد مقرر در آگهی هیچ گونه پیشنهادی اعم از کتبی ویا شفاهی ، خواه قبل از تصمیم کمیسیون معاملات ویا بعد از آن به هیچ عنوان قابل پذیرش نخواهد بود.
10-2- روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و بلا مانع بودم حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنان در کمیسیون .
11-2- تعیین میزان ، ترتیب پرداخت و نحوه واریز پیش پرداخت
12-2- محل اخذ اسناد مناقصه و نمونه های ضمانتنامه و قرارداد آگر تهیه آن لازم باشد و قید آن که ضمانتنامه باید عینا مطابق نمونه تنظیم گردد ونمونه قرارداد نیز با قید این که مورد قبول است امضا و مهر و ضمیمه پیشنهاد گردد.
13-2- تصریح این که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول تکالیف و اختیارات شرکت می باشد.
1-13-2- در صورت ایجاب ،اختیار شرکت نسبت به تفکیک اقلام مورد معامله باید در آگهی مناقصه قید گردد.
14-2- تصریح این که شرکت مجاز خواهد بود تا بیست وپنج درصد 25% از میزان کالا یا کار مورد معامله را کسر یا اضافه نماید. در این صورت بایستی کلیه محاسبات فنی نسبت به این افزایش یا کاهش بطور متناسب رعایت و تطبیق شود.
16-2- شرایط و مشخصات باید حتی المقدور طوری تعیین شود که عده بیشتری بتوانند در مناقصه شرکت نمایند.
17-2- کمیسیون معاملات در صورتی که ذکر شرایط خاصی را علاوه بر مراتب فوق لازم تشخیص دهد ، مشروط بر آن که با مفاد این آئین نامه مغایر نباشد می تواند در متن آگهی یا در نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات درج نماید، به طوری که عموم داوطلبان قبل از تسلیم پیشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل کنند.
ماده 3- در صورتی که ذکر شرایط مناقصه مفصل و درج و انتشار آم موجب هزینه زیاد گردد . ممکن است در آگهی قید شود که مشخصات نقشه ها و برگ شرایط معامله در محل معین موجود است و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.
ماده 4- در مورد کارهای ساختمانی و تاسیساتی واحد درخواست کننده باید برای هر مناقصه برآورد مقادیر ، قیمتهای واحد ، برآورد کل هزینه کار و همچنین قیمت انواع مصالح پای کار را تهیه و پس از تصویب واحد مجاز برای این امر به ضمیمه اسناد مناقصه در اختیار شرکت کنندگان در مناقصه قرار دهد.
مناقصه محدود :
ماده 5- به منظور اجرای مناقصه محدود باید در فهرستی حاوی مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت ، با در نظر گرفتن میزان سرمایه ، ماشین آلات ،لوازم کار ، کادر فنی ، تخصص ، سابقه عمل و سایر شزرایط لازم تهیه گردد که برای هر رشته از معاملات شرکت کافی باشد.
ماده 6- برای انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت و تنظیم فهرست مربوط بایستی مراتب به طریق مقتضی آگهی شود تا واجدین صلاحیت در مهلت تعیین شده . اطلاعات و مدارک لازم را به کمیسیون معاملات شرکت تسلیم نمایند.
ماده 7- کمیسیون معاملات پس از رسیدگی به مدارک داوطلبان برای هر رشته از معاملات ،واجدین صلاحیت را که تعداد آنان حداقل پنج نفر خواهد بود انتخاب و درجه بندی نموده و نتیجه را به آنان ابلاغ و اسامی اشخاص مذکور را در فهرست واجدین که برای مدت سه سال معتبر است ، درج می نماید.
تبصره – با تصویب کمیسیون معاملات می توان قبل از انقضای مدت سه سال نام اشخاص را به فهرست واجدین صلاحیت اضافه یا ازآن حذف نمود.
ماده 8- کمیسیون معاملات می تواند فهرست واجدین صلاحیت وزارتخانه ها وموسسات وشرکتهای دولتی دیگر را مورد عمل قرار دهد.
ماده 9- دعوت نامه شرکت در مناقصه محدود بایدبرای اشخاصی که نامشان در فهرست واجدین صلاحیت برای معامله مورد نظر مندرج است ارسال گردد ، مگر آن که در فهرست مزبور حداکثر معاملاتی را که در زمان واحد بتوان به یک شخص واگذار نمود پیش بینی شده باشد که در این صورت از کسانی که معاملات واگذاری به آنان از نصاب مذکور تجاوز کرده باشد دعوت به عمل نخواهد آمد.
ماده 10- مقررات مربوط به مناقصه عمومی در صورتی که با مقررات مناقصه محدود مغایر نباشد ، در مناقصه محدود نیز لازم الرعایه است .
قصل دوم – روش تعیین برنده و اجرای مناقصه
ماده 11- کمیسیون معاملات در ساعت و روز و محل مقرر در آگهی مناقصه تشکیل ، پاکتهای حاوی مشخصات فنی پیشنهاد یا پیشنهادهای رسیده را مفتوح و در صورتی که تصمیم گیری در جلسه میسر باشد پس از بررسی مشخصات فنی و تعیین اولویت نسبت به افتتاح پاکتهای قیمت اقدام خواهد نمود.
چنانچه کمیسیون معاملات تشخیص دهد علاوه بر قیمتهای پیشنهادی مورد معامله (از نظر مشخصات فنی و نیز از نظر مطابقت مشخصات فنی پیشنهادی با نیازمندیها و یا مسائل بهره برداری و نگاهداری و سایر عوامل ) نیاز به بررسی بیشتری داشته باشد در این صورت قبل از افتتاح پاکتهای قیمت ،موضوع تعیین برنده مناقصه موکول به کسب نظر افراد متخصص و بصیر ( مذکور در تبصره 2 ماده 4 آئین نامه معاملات شرکت ) خواهد گردید.
تبصره 1- کمیسیون معاملات پس از کسب نظر افراد متخصص و بصیر و با رعایت مدت مقرر در آگهی پیشنهاداتی را که از نظر فنی مردود است ، مشخص و پیشنهادات قابل قبول را به ترتیب اولویت تعیین می نماید.
تبصره 2- در اجرای این نظر باید در شرایط مناقصه پیش بینی گردد که هر پیشنهاد دهنده قیمت پیشنهادی خود را در دو پاکت جداگانه تسلیم نماید و در روز مناقصه ،این پاکتها باز نخواهد شد و باید پشت آنها به امضای اعضای کمیسیون رسیده و تماما در یک ساعت پس از لاک ومهر و امضای اعضای کمیسیون تا جلسه بعد نگهداری شود.
تبصره 3- در صورت جلسه کمیسیون باید تاریخ جلسه افتتاح پاکتهای حاوی قیمت تعیین گردد.
درتاریخ تعیین شده مجددا کمیسیون معاملات با حضور پبیشنهاددهندگان یا نمایندگان پیشنهاد دهندگان داوطلب تشکیل ، پاکتهای حاوی قیمت مربوط به پیشنهادات مردود به صاحبان آنها مسترد و بقیه افتتاح می گردد.
ماده 12- در صورتی که برنده حداقل از نظر فنی نیز اولویت داشته باشد حائز حداقل ، برنده مناقصه شناخته میشود . در غیر این صورت باید کمیسیون مراتب را جهت اخذ تصمیم نهائی هیات مدیره به مدیر عامل شرکت گزارش نماید.
ماده 13- در صورتی که مناقصه با رعایت ضوابط مربوط بیش از یک نفر برنده حائز شرایط داشته باشد ،در این صورت کمیسیون مدت چهل وهشت ساعت ( باستثنای ایام تعطیل ) مهلت خواهد داد که نسبت به تعدیل قیمت خود اقدام نمایند . در صورتی که از این طریق نیز نتیجه ای حاصل نشود ، اولویت با برنده ای است که اقامتگاه قانونی آن به محل اجرای پروژه نزدیکتر باشد.
ماده 14- چنانچه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی در مناقصه و مزایده شرکت نمایند کمیسیون معاملات موظف است در صورت تساوی شرایط ، معامله را با آنها انجام دهد.
ماده 15- در صورتی که فقط یک پیشنهاد رسیده باشد ((پس از تشخیص اولویت فنی ))چنان چه بهای پیشنهادی مناسب و عادلانه باشد کمیسیون پیشنهاد رسیده را به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمود.
ماده 16- در صورتی که به نظر کمیسیون معاملات پیشنهاد یا پیشنهادهای رسیده مناسب و عادلانه نباشد ، کمیسیون می تواند مناقصه را تجدید یا حداقل از سه نفر استعلام اخذ و نتیجه آن را در کمیسیون مطرح گردد.
تبصره 1- در صورتی که بهای به دست آمده در استعلام کمتر از بهای به دست آمده در مناقصه باشد و پیشنهاد دهنده حداقل بها در مناقصه حاضر باشد به حداقل بهای به دست آمده در استعلام معامله را انجام دهد به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد.
در غیر این صورت کمیسیون پیشنهاد دهنده حداقل بها در استعلام را حائز حداقل اعلام می کند.
تبصره 2- در صورتی که حداقل بهای بدست آمده در استعلام برابر یا بیشتر از حداقل بهای پیشنهاد شده در مناقصه باشد یا در استعلام کسی داوطلب انجام معامله نباشد یا تعداد داوطلبان کمتر از سه نفر باشد ، کمیسیون می تواند پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه را به عنوان برنده مناقصه اعلام یا رای به تجدید مناقصه دهد.
ماده 17- در صورتی که در روز مقرر پیشنهادی نرسیده باشد کمیسیون ، مناقصه را تجدید و یا چنانچه مصلحت بداند معامله را از طریق استعلام بها انجام خواهد داد.
ماده 18- در مواردی که موضوع مناقصه چند نوع کالا یا کار باشد ، کمیسیون می تواند شخصی را که بهای پیشنهادی او در مجموع کمتر است برنده مناقصه اعلام کند.
تبصره – چنانچه قیمتهای پیشنهادی یک یا چند قلم کالا یا کار نسبت به اقلام مشابه ارزان تر باشد ،کمیسیون معاملات می تواند با عایت صرفه و صلاح معامله را تفکیک و هر قلم مورد مناقصه را از پیشنهاد هندگان حداقل بها خریداری نماید.
ماده 19- هرگاه قیمتهای پیشنهادی در مناقصه اضافه بر میزان نرخ یا برآورد اولیه و همچنین قیمتهای پیشنهادی در مزایده کمتر از مبلغ ارزیابی باشد ، کمیسیون معاملات می تواند با رعایت صرفه و صلاح شرکت و مفاد این آئین نامه به پیشنهادهای واصله ترتیب اثر داده و معامله را با پیشنهاد دهندگان انجام دهد.
تبصره – چنانچه میزان معامله موضوع این ماده در حدود صلاحیت و اختیار واحدها باشد ،واحد مربوط با رعایت صرفه و صلاح شرکت بشرح فوق اقدام خواهد نمود.
ماده 20- کمیسیون معاملات حتی الامکان باید قبل از روز افتتاح پیشنهادات نرخ عادله کالا یا کار مورد مناقصه را به طرق مقتضی و مطمئن تهیه نموده ، تا در روز افتتاح پیشنهادات با بصیرت کامل نسبت به پیشنهادات واصله اظهار نظر نماید.
ماده 21- کمیسیون معاملات مجاز نیست به پیشنهادهای مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهادهائی که با شرایط مندرج در آگهی اختلاف داشته و یا بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد ، ترتیب اثر دهد.
ماده 22- کمیسیون معاملات ، در صورت تعیین برنده باید بلافاصله مراتب را جهت ابلاغ به برنده و انجام معامله به واحد مربوط اعلام دارد.
تبصره 1- احکام ابلاغ ، مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ابلاغ نتیجه مناقصه مجری خواهد بود.
تبصره 2- کمیسیون معاملات وواحدهای ذیربط موظفند با توجه به مدت مقرر در آگهی یا دعوتنامه مناقصه ،برای ابلاغ نتیجه منافصه به برنده طوری اقدام نمایند که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه شرکت نشود.
ماده 23- در مواردی که کمیسیون معاملات برنده مناقصه را اعلام کرده باشد سپرده او وشخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.
تبصره – سپرده نفر دوم تا زمان انعقاد قرارداد یا دریافت سپرده حسن انجام معامله نفر اول و یا تا زمان تعیین شده در اسناد مناقصه نگهداری خواهد شد.
ماده 24- در صورتی که برنده مناقصه ازتاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ، ظرف مدت 15 روز باستثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مناقصه وی ضبط میشود ومراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد بشرط آن که تفاوت قیمت پیشنهادی کمتر از مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باشد ابلاغ و اگر شخص مذکور از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت پانزده روز بشرح فوق نسبت به سپردن حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده این شخص نیز ضبط میشود.
در این صورت براساس ماده 17 این ضوابط اقدام خواهد شد.
تبصره – مدت پانزده 15 روز مقرر در این ماده در مورد معاملاتی که طرف معامله در خارج از کشور اقامت دارد، ممکن است حداکثر تا یک ماه تضمین شود مشروط بر آن که در برگ شرایط ذکر شده باشد.
فصل سوم – انعقاد قرارداد
ماده 25- نکاتی که در قرار دادها یا سفارش خرید بایستی قید ورعایت گردد به شرح ذیل می باشند:
1-25- نام طرفین قرارداد
2-25- نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل
3-25- مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله
4-25- نحوه عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئا یا کلا تاخیر نماید.
5-25- الزام تحویل کالا بر طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد ، در این صورت باید نمونه کالا امضا و به مهر طرفین معامله ممهور و نزد شرکت نگاهداری شود.
6-25- تعیین محل تحویل کالا یا کار مورد معامله
7-25- تعیین میزان افزایش یا کاهش مورد معامله
1-7-25- شرکت مجاز خواهد بود بر طبق شرایط قرارداد حداکثر بیست وپنج درصد (25%) میزان کالا یا کار مورد معامله را کسر و یا اضافه نماید ،مشروط بر آن که کلیه محاسبات فنی نسبت به این افزایش و یا کاهش بر حسب مورد متناسبا رعایت شده و تطبیق نماید.
8-25- تعیین بهای کل مورد معامله و ترتیب پرداخت آن ، در صورت لزوم ذکر نسبت اجزای کار و مبلغ برآوردی به تناسب کل بها .
9-25- تعیین مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن
1-9-25- پیش پرداخت حداکثر تا بیست وپنج درصد (25%)مبلغ مورد معامله تعیین و صرفا در ازای دریافت ضمانت نامه بانکی معادل آن قابل پرداخت می باشد و استرداد آن متناسب با میزان کالای تحویلی و یا کار انجام شده خواهد بود.
10-25- میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب استرداد آن
1-10-25- حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربری یا فروش ماشین آلات باشد ، پنج درصد (5%) و در مورد سایر معاملات ده درصد (10%)مبلغ معامله می باشد.
2-10-25- تضمین حسن انجام معامله در مورد معاملات خارجی قبل از گشایش و استفاده از اعتبار اسنادی یا ثبت کالا اخذ خواهد شد.
11-25 – نحوه وصول سپرده حسن اجرای تعهدات (انجام کار) و ترتیب استرداد آن .
1-11-25- در مورد معاملات ساختمانی و باربری علاوه بر پنج درصد (5%) تضمین حسن انجام معامله مندرج در بند (1 – 10- 25) بایستی از هر پرداخت معادل ده درصد (10%) کسر و به حساب سپرده ( حسن اجرای تعهدات )شرکت منظور شود.
استرداد آن قبل از حصول شرایط قرارداد در ازای دریافت ضمانت نامه بانکی بلا مانع است .
12-25- تعیین شرایط تحویل موقت و قطعی در مورد کارهای ساختمانی و راه سازی .
13- 25- تصریح این که کسور قانونی بعهده طرف قرارداد می باشد
1-13-25- شرکت مکلف است هر گونه کسور قانونی که بابت معامله به طرف قرارداد تعلق می گیرد ، از بهای کارکرد یا کالای تحویلی در موقع پرداخت مطالبات او کسر نماید.
14-25- ذکر سایر شرایط مورد توافق طرفین معامله
15-25- سایر تعهدات مندرج در شرایط مناقصه
16-25- ذکر نحوه حل اختلاف و مراجع صلاحیتدار مربوطه .
17-25- منظور داشتن امتیازات جدید برای برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد و یا اجرای قرارداد و یا اجرای قرارداد به هر عنوان ممنوع می باشد ، مگر آن که به تشخیص کمیسیون معاملات اعطای چنین امتیازاتی در مقابل اخذ امتیازات متقابل از طرف قرارداد به صرفه و صلاح شرکت باشد

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 13287

تاریخ تصویب : 1369/06/11

تاریخ ابلاغ : 1369/07/24

دستگاه اجرایی : راه آهن جمهوری اسلامی ایران -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.