×

آئین نامه راجع به وظایف واحد رسیدگی به شکایات و تجدید نظر دراحکام

آئین نامه راجع به وظایف واحد رسیدگی به شکایات و تجدید نظر دراحکام

آئین-نامه-راجع-به-وظایف-واحد-رسیدگی-به-شکایات-و-تجدید-نظر-دراحکام

وکیل

شماره 91358 18/7/1369

منظور از (واحد رسیدگی به شکایات )در این آئین نامه واحد موضوع ماده 23 قانون تعزیرات حکومتی است که عهده دار وظایف زیر می باشد :
1- رسیدگی به شکایات از احکام و قرارهای بازداشت صادره از کمیسیون مرکزی و تجدید نظر در آنها
2- رسیدگی به شکایات از احکام و قرارهای بازداشت صادره کمیسیونهای استانها و تجدید نظر در آنها .
3- رسیدگی به تخلفات مجریان تعزیرات حکومتی بخش دولتی .
به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی و هر یک از کمیسیونهای استانها در این آئین نامه به اختصار ( کمیسیون ) اطلاق میشود.
ماده 1- واحد بررسی شکایات در تهران تشکیل میشود و چنانچه رئیس جمهور و رئیس دیوانعالی کشور مصلحت بدانند می تواند در شهرستان دیگری نیز شعبه تشکیل دهد.
ماده 2- هر یک از احکام و قرارهای صادره از سوی کمیسیون که در موعد مقرر مورد اعتراض محکوم علیه یا متهم و یا نماینده قانونی آنان قرار گرفته باشد برابر آئین نامه قابل تجدید نظر است .
تبصره – وزرا یا بالاترین مقام مسئول که موسسه ذیربط تحت پوشش وی اداره میشود در صورتی که حکم صادره را موجب خسارت و ضرر وزیان دستگاه خود بدانند می توانند با دلایل کافی به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدید نظر نمایند.
ماده 3- واحد رسیدگی به شکایات موظف است اعتراضات محکوم علیهم و پرونده های محوله رابا حفظ نوبت و کمال دقت مطالعه و بررسی نموده و پس از مشاوره کامل بطور مستدل اظهار نظر نماید.
تبصره – پرونده ها کلا به نوبت رسیدگی میشود مگر در موارد فوری که به تشخیص رئیس واحد ، رسیدگی خارج از نوبت به عمل خواهد آمد و رسیدگی به شکایات از قرار بازداشت در خارج از نوبت انجام میشود.
ماده 4- متقاضی تجدید نظر باید درخواست خود را حداقل در دو نسخه تنظیم و نسخه ای را به واحد رسیدگی به شکایات و یا به کمیسیون صادر کننده حکم تسلیم نماید . کمیسیون موظف است نسخه ای دریافتی را در اسرع وقت به واحد رسیدگی به شکایات ارسال دارد.
ماده 5- چنانچه واحد رسیدگی به شکایات ضمن بررسی به اعتراض محکوم علیه یا نماینده قانونی وی تشخیص دهد که دلایل استنادی کمیسیون در اثبات ادعا موثر نمی باشد و یا حکم بر خلاف قانون صادر شده حکم را نقض و حکم مقتضی را انشا و صادر خواهد نمود و چنانچه اعتراض را وارد نداند حکم کمیسیون را تایید می نماید در هر صورت پس از خاتمه رسیدگی پرونده را جهت اجرا به کمیسیون ذیربط ارجاع خواهد نمود ، حکم واحد رسیدگی به شکایات قطعی و لازم الاجرااست .
ماده 6- هر گاه واحد رسیدگی در حین بررسی به پرونده ای متوجه اشتباه کمیسیون در استناد به ماده قانونی بشود ، لکن این اشتباه تغییری در نوع تخلف و میزان مجازات حاصل ننماید در این صورت واحد رسیدگی اشتباه را رفع نموده و حکم را تصحیح و تایید می کند.
ماده 7- تجدید نظر در احکام صادر کمیسیون از سوی واحد رسیدگی به شکایات فقط یک بار به عمل می آید. مگر این که جهت آن غیر از جهت تقاضای تجدید نظر اول باشد .
ماده 8- واحد رسیدگی به شکایات در صورت لزوم می تواند محکوم علیه ، شهود و یا کسانی را که حضورشان برای ادای توضیحات لازم است احضار نماید لکن عدم حضور احضار شدگان مانع رسیدگی نمی باشد.
تبصره – احضار اشخاص برابر مقررات قانونی انجام خواهد شد.
ماده 9- هر گاه واحد رسیدگی به شکایات در رسیدگی به آرا صادره از سوی کمیسیونها اختلاف رویه ای را در موارد مشابه مشاهده نماید می تواند نسبت به آن در جهت همسانی اتخاذ نظر کند ، نظر و رای مذکور برای کلیه کمیسیونها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
ماده 10- هر گاه متهمی که به سبب بیم فرار و یا تبانی از سوی کمیسیون بازداشت شده است بیش از 24 ساعت در توقیفگاه بماند و از وی تحقیق نشود ، متهم حق شکایت خواهد داشت وواحد رسیدگی به شکایات موظف است به تخلفات اجرائی مامورین تعزیرات در این خصوص رسیدگی و تکلیف متهم را معین نماید.
ماده11- چنانچه هر یک از مجریان تعزیرات و مامورین انتظامی ، مامورین بازداشتگاهها و مستخدمین دولتی در خصوص بازداشت غیر قانونی ، عدم استماع تظلمات و ارجاع آن به مقامات ذیصلاح عدول از اجرای قانون و آئین نامه تعزیرات حکومتی بخش دولتی و یا جلوگیری از اجرای حکم و اوامر کتبی مقامات صالحه و آزار و اذیت متهم و یا ورود به مراکز و کارگاهها و منازل اشخاص بدون ترتیبات قانونی و دیگر تقصیرات ، مرتکب تخلفاتی شوند ، واحد رسیدگی به شکایات موظف است به تخلفات آنان رسیدگی نماید و در صورتی که موضوع تخلف از جرائم عمومی و یا سوء استفاده مالی باشد پرونده آنان را نظیر موارد مندرج در ماده 35 قانون تعزیرات حکومتی به دادگاهای انقلاب ارجاع خواهد نمود.
ماده 12- وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتی ووابسته به دولت ، مسئولین نهادها ، بانکها ، شرکتهای موضوع ماده 19 قانون تعزیرات حکومتی و نیز کلیه واحد های انتظامی مسئولین ژاندارمری ها و دیگر ضابطین موضوع ماده 26 قانون تعزیرات حکومتی موظف به همکاری در اجرای اوامر صادره واحد رسیدگی به شکایات خواهند بود.
ماده 13- واحد رسیدگی به شکایات ضمن هماهنگی با دادستانی کل کشور می تواند بر حسن اجرای آئین نامه ومقررات زندانها مصوب 29/3/1368 دیوان عالی کشور در قبال متهمین ومحکومین تعزیرات حکومتی بخش دولتی که در زندان بسر می برند نظارت نماید.
ماده 14- واحد رسیدگی به شکایات می تواند در حدود موازین اسلامی و در چهار چوب ضوابط آئین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی پیشنهاد خود را برای بخشودگی محکومین تعزیرات حکومتی بخش دولتی تنظیم و از طریق قوه قضائیه به مقام معظم رهبری تسلیم نماید.
ماده 15- این آئین نامه مشتمل بر 15 ماده و 3 تبصره در اجرای تبصره ماده 23 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در 26/6/69 به تصویب رسید .
رئیس جمهور رئیس دیوان عالی کشور
اکبر هاشمی رفسنجانی مرتضی مقتدائی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 13293

تاریخ تصویب : 1369/06/26

تاریخ ابلاغ : 1369/08/01

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.