جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


شماره 37840/ت 192 ک 8/10/1369

گمرک ایران - سازمان بنادر و کشتیرانی
اکثریت وزاری عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت در جلسه مورخ 5/9/1369 با توجه به اختیارات تفویضی هیات وزیران در جلسه مورخ 15/1/1369 و به استناد تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/11/1368 آئین نامه اجرائی تبصره مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- مناطق ویژه موضوع تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 ، اماکن محصوری هستند که در مناطق بندری تحت نظارت سازمان بنادر وکشتیرانی و در مناطق غیر بندری تحت نظارت گمرک ایران به منظور نگهداری امانی مواد اولیه ، قطعات و ابزار ( از جمله ماشین آلات صنعتی ) ومواد تولیدی وارداتی پیش بینی میگردند .
ماده 2- تعیین محلهای مناسب برای ایجاد مناطق ویژه با توجه به موارد زیر انجام خواهد شد:
1- در مناطق بندری براساس اولویتها و امکانات ،توسط سازمان بنادر و کشتیرانی ، سازمان بنادر و کشتیرانی از لحاظ امکانات و نحوه نظارت با گمرک ایران هماهنگی خواهد نمود.
2- در مناطق غیر بندری براساس نزدیکی به مراکز صنعتی با هماهنگی وزارتخانه های صنعتی ذیربط ،توسط گمرک ایران
3- مواد اولیه ، قطعات برای خط تولید ، ابزار تولیدی ( از جمله ماشین آلات صنعتی ) و مواد جنبی وکمکی برای تولید که بدون اختصاص ارز از منابع دولتی ، وارد می شوند قابل ورود به مناطق ویژه موضوع این آئین نامه می باشند.
تبصره - اقلام نظامی و اقلامی از کالاهای موضوع این ماده که ممنوعیت شرعی دارند از شمول مفاد این ماده مستثنی می باشند.
ماده 4- ورود و پذیرش کالا به مناطق ویژه تابع مقررات عمومی مربوط به واردات کالا به اماکن گمرکی و بندری می باشد.
ماده 5- مهلت نگهداری کالا در مناطق ویژه یکسال است و در صورت پرداخت هزینه انبارداری و سایر هزینه های متعلقه با موافقت سازمان بنادر و کشتیرانی یا گمرک ایران ( حسب مورد ) برای شش ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
ماده 6- انتقال کالاهای موضوع ماده 3 این آئین نامه از مبادی ورودی کشور به مناطق ویژه یا انتقال کالا از یک منطقه ویژه به منطقه دیگر تابع تشریفات ترانزیت داخلی می باشد. صاحبان کالاهاییکه به منطق ویژه وارد شده اند میتوانند بدون هر گونه تشریفاتی آنها را از کشور خارج نمایند.
تبصره – در صورت انتقال کالا از یک منطقه ویژه به منطقه ویژه دیگر مهلتهای موضوع ماده 5 این آئین نامه نسبت به مجموع زمانهای نگهداری کالا در مناطق ویژه ،لازم الرعایه می باشد.
ماده 7- در صورتی که صاحب کالا ظرف مهلت مقرر یا پایان مهلت تمدیدی موضوع ماده 5 این آئین نامه نسبت به ترخیص یا خارج نمودن کالا از کشور اقدام ننماید سازمان بنادر و کشتیرانی یا گمرک ایران (حسب مورد) براساس دستور العملی که به تصویب وزاری امور اقتصادی و دارائی ، راه وترابری و بازرگانی خواهد رسید نسبت به فروش کالا اقدام می نمایند.
ماده 8- هزینه های تخلیه .بارگیری و انبارداری کالا در مناطق ویژه براساس تعرفه هائیکه به تصویب وزاری امور اقتصادی و دارائی ،راه و ترابری و بازرگانی خواهد رسید ، تعیین می گردد.
ماده 9- وارد کننده کالا به مناطق ویژه می تواند تمام یا قسمتی از کالای خود را با ظهر نویسی اسناد حمل و تایید گمرک مربوط ، به دیگران واگذار نماید در این صورت انتقال گیرنده صاحب کالا محسوب خواهد شد.
تبصره 1- برای کالاهائیکه به مناطق ویژه وارد می گردند صرفا یک قبض انبار بنام وارد کننده اولیه صادر خواهد شد.
تبصره 2- کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی ،گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی که در محل وزارت بازرگانی تشکیل خواهد شد می تواند نسبت به تعیین میزان کالاهای قابل واگذاری در مناطق ویژه اقدام نماید.
ماده 10- کلیه اشخاصی که مجاز به واردات کالا به کشورهستند می توانند با ارائه اسناد موضوع ماده 9 این آئین نامه و سایر اسناد و مجوزه های لازم برای ترخیص قطعی یا ورود موقت ،نسبت به انجام تشریفات مربوط اقدام نمایند.
تبصره – ورود کالا از مناطق ویژه به کشور بدون رعایت مفاد این ماده تابع مقررات قاچاق گمرکی موضوع فصل چهارم قانون امور گمرکی و سایر مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 11- هر گونه تخلف از مقررات این آئین نامه و ضوابطی که براساس آن ، لازم الرعایه است تابع مقررات تخلفات گمرکی موضوع فصل چهارم قانون امور گمرکی و قسمت ششم آئین نامه اجرائی قانون مزبور می باشد.
این تصویبنامه در تاریخ 2/10/1369 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13365
تاریخ تصویب :
1369/09/05
تاریخ ابلاغ :
1369/10/25
دستگاه اجرایی :
گمرك جمهوری اسلامی ایران
سازمان بنادر و كشتیرانی
موضوع :