جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

شماره 119358/ت 402 ه 22/10/1369

سازمان انتقال خون ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 5/10/1369 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره 1 ماده 15 قانون اساسنامه سازمان انتقال خون ایران مصوب 1363 آئین نامه اجرائی نحوه استفاده از کمکها و هدایای اعطائی اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان انتقال خون ایران را به شرح زیر تصویب نمود.

ماده1- سازمان انتقال خون ایران در این آئین نامه اختصارا سازمان نامیده میشود.
ماده 2- کمکها و هدایای نقدی اعطائی اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان ، موضوع بند 2 ماده 15 قانون اساسنامه سازمان انتقال خون ایران مصوب 1363 پس از وصول به حسابهای خزانه داری کل واریز می گردد.
ماده 3- خزانه داری کل موظف است براساس درخواست وجه ذیحساب سازمان ، معادل وجوه موضوع ماده 2 این آئین نامه را که به حسابهای خزانه داری کل واریز گردیده است به حسابی که به همین منظور توسط ذیحسابی سازمان نزد بانکی که حسابهای سازمان در آن متمرکز است افتتاح می گردد،پرداخت نماید.
تبصره 1- برداشت از حساب بانکی موضوع این ماده با دو امضای مدیر عامل سازمان یا مقام مجاز از طرف وی و ذیحساب سازمان ، مجاز خواهد بود.
تبصره 2- ذیحساب سازمان موظف است عملکرد حساب بانکی موضوع این ماده را ( که دریافت و پرداخت وجوه موضوع این آئین نامه صرفا از طریق آن انجام می گیرد)به صورت جداگانه در دفاتر مالی سازمان ثبت و نگهداری نماید تا در زمان انجام حسابرسی توسط دیوان محاسبات ،قابل ارائه باشد.
ماده 4- وجوه موضوع این آئین نامه منحصرا برای مصارفی که توسط اهداکنندگان تعیین شده است قابل استفاده می باشد. در صورتی که اهداکنندگان مورد مصرف وجوه اهدائی را تعیین نکرده باشند ، این مبالغ در زمینه های تولید فرآورده های مختلف خونی ،تشو.یق و ترغیب داوطلبان اهدای خون و پلاسما و نیز آموزش و پژوهش در جهت ارتقای سطح کیفی و کمی امر خون رسانی ،قابل استفاده می باشد.
تبصره 1- استخدام دائم افراد از محل وجوه موضوع این آئین نامه ،مجاز نمی باشد.
تبصره 2- مصرف وجوه موضوع این آئییننامه از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و تابع قانون (( نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند)) مصوب 1364 و آئین نامه اجرائی آن می باشد.
ماده 5- مانده وجوه موضوع این آئین نامه که تا پایان هر سال به مصرف نرسیده است، در سالهای بعد با رعایت مثقررات این آئین نامه قابل مصرف می باشد.
ماده 6- کمکها و هدایای غیر نقدی اعطائی اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان جز،اموال سازمان محسوب می گردد و برای انجام وظایف سازمان مورد استفاده قرار م یگیرد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13369
تاریخ تصویب :
1369/10/05
تاریخ ابلاغ :
1369/10/30
دستگاه اجرایی :
سازمان انتقال خون ایران
موضوع :