جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

شماره 125832 /ت 421 ه 25/10/1369

وزارت بازرگانی

هیات وزیران در جلسه مورخ 19/10/1369 بنا به پیشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن وتایید وزارت بازرگانی و با عنایت به ماده 42 قانون مقررات صادرات وواردات مصوب 1366 تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره به ماده 36 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات وواردات (موضوع تصویبنامه های شماره 3072/ت 32 مورخ 12/2/1367 و شماره 132400/ت 1104 مورخ 28/12/1368 و اصلاحات بعدی )اضافه می گردد.
(( تبصره – در مورد آن دسته از مصنوعات صنایع دستی که طبق مقررات مربوط از تودیع پیمان ارزی معاف شده یا می شوند و از طریق پست به خارج از کشور ارسال م یگردند محدودیت ارزشی مربوط به ارسال مصنوعات صنایع دسنی موضوع این ماده مجری نم یباشد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13370
تاریخ تصویب :
1369/10/19
تاریخ ابلاغ :
1369/11/01
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :