جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

شماره 125446 /ت 415 ه 23/10/1369

وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/10/1369 بنا به پیشنهاد شماره 34/3/1/16220 مورخ 25/9/1369 وزارت کشور و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استناد ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهرسازی مصوب 1347 تصویب نمود:
بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات در کلیه شهرهای مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 ، برای سال 1369 به ماخذ بهای تعیین شده برای سال 1368 (موضوع تصویبنامه شماره 37994 مورخ 28/5/1364) تعیین گردد.
این اتصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 83470/ت 295 ه مورخ 8/8/1369 میگردد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
13370
تاریخ تصویب :
1369/10/16
تاریخ ابلاغ :
1369/11/01
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :