جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


شماره 90780/ت 442ه 8/11/1369

شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسائل نقلیه باربری
هیات وزیران در جلسه مورخ 30/10/1369 بنا به پیشنهاد شماره 11/8631 مورخ 5/6/1369 وزارت راه وترابری و تایید مجمع عمومی شرکت پایانه های عمومی وسائل نقلیه باربری و به استناد تبصره های 4 و 5 ماده واحده قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسائل نقلیه باربری مصوب 1367 و اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آئین نامه تعیین انواع خدمات قابل ارائه توسط شرکت مزبور و تعرفه های مربوط را به شرح زیر تصویب نمود.

ماده 1- شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری که من بعد اختصارا شرکت نامیده میشود مجاز است با رعایت قانون تاسیس شرکت مصوب 1367 و اساسنامه شرکت ( موضوع تصویبنامه شماره 112194/ت 1025 مورخ 9/12/1368 )ومقررات این آئین نامه خدمات وتسهیلات زیر را به شرکتها وموسسات حمل ونقل مجاز و اصنافی که در محل پایانه ها مستقر خواهند بود و همچنین رانندگان وسائل نقلیه باربری ارائه نماید:
1- واگذاری اجازه بهره برداری از غرفه های پایانه ها به شرکتها وموسسات باربری مجاز به منظور ایجاد دفتر کار و اشتغال به فعالیتهای مرتبط با حمل ونقل کالا.
2 - واگذ اری اجازه بهره برداری از اماکن و غرفه های پایانه ها به اشخاص به منظور ایجاد واحدهای صنعتی وخدماتی مورد نیاز پایانه ها
3 - صدور مجوز استفاده از محوطه و تسهیلات وامکانات موجود در پایانه ها ( از قبیل هتل ، استراحتگاه ، رستورانها ، تعمیر گاهها ، فروشگاهها و…) برای رانندگان وسائل نقلیه باربری .
4- صدور برگ نوبت و حواله بارگیری برای رانندگان وسائل نقلیه باربری .
5 - ایجاد واحدهای خدماتی دولتی و عمومی ( مانند پست ،مخابرات ،بهداری ،آتش نشانی ،پاسگاه انتظامی و…)در پایانه ها با همکاری و مساعدت مراجع و سازمانهای ذیربط .
ماده 2- شرکت مجاز است وجوه مربوط به ارائه خدمات و تسهیلات موضوع ماده 1 این آئین نامه را مطابق تعرفه های زیر از استفاده کنندگان دریافت نماید.
1- بابت واگذاری حق بهره برداری از اماکن و غرفه های پایانه ها حداکثر تا یک سوم درآمد ماهیانه اماکن و غرفه های مزبور با تایید وزارت راه و ترابری
2- بابت صدور مجوز استفاده از محوطه وتسهیلات وامکانات موجود در پایانه ها :
1-2- برای وسائل نقلیه باربری دارای دو محور مبلغ ()تا (1500)ریال برای (حداکثر تا 24 ساعت توقف در پایانه )
2-2- برای وسائل نقلیه باربری دو محور به بالا مبلغ (2000)تا (2500) ریال ( برای حداکثر تا 24 ساعت توقف در پایانه )
3- بابت صدور برگ نوبت و حواله بارگیری مبلغ (1000) ریال
4- بابت استفاده از سایر خدمات قابل ارائه توسط شرکت مانند امکانات ورزشی ، پارکینگ اتومبیلهای سواری و سرویس ایاب و ذهاب عمومی پایانه ها براساس شرایط وضوابط عمومی منطقه ، وجوه مربوط دریافت می گردد.
ماده 3- اختیار تغییر یا افزایش در خدمات و تعرفه های موضوع این آئین نامه به مجمع عمومی شرکت تفویض می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13389
تاریخ تصویب :
1369/10/30
تاریخ ابلاغ :
1369/11/30
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :