جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

شماره 125188/ت 226 ک 15/12/1369

وزارت مسکن و شهرسازی
اکثریت وزاری عضو کمیسیون امور زیر بنائی و صنعت هیات دولت در جلسه مورخ 30/11/1369 بنا به پیشنهاد شماره 9690/1 مورخ 17/10/1369 وزارت مسکن وشهرسازی و به استناد ماده 13 قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب 1352 ئیننامه مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- کلیه ساختمانهای گروه 1 و2 ( ساختمانهای با اهمیت زیاد ومتوسط ) موضوع بند 1-5 آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله ( موضوع تصویبنامه شماره 119138/ت 969 مورخ 27/12/1367) به استثنای ساختمانهای مسکونی یا مختلط مسکونی تجاری دارای کمتر از 12 واحد مسکونی یا مسکونی و تجاری ( که مقاوم سازی آنها به اختیار مالک خواهد بود) اعم از آن که متعلق به بخش دولتی و عمومی یا بخش خصوصی باشند باید ظرف مدت یکسال از تاریخ ابلاغ این آئین نامه در مقابل زلزله تا حداکثر امکان مقاوم شوند و مالکین این قبیل ساختمانها موظفند ساختمانهای خود را طبق اصول فنی و با نظارت مهندسین مجاز دارای گواهینامه مخصوص صادر شده از طرف وزارت مسکن وشهرسازی که در این آئین نامه اختصارا (( مهندسین مجاز )) نامیده می شوند یا مهندسین مشاور سازه که صلاحیت آنها به تایید سازمان برنامه وبودجه رسیده باشد ،در برابر زلزله تقویت نمایند و گواهی (( انجام عملیات مقاوم سازی )) دریافت دارند ونسخه ای از این گواهی را جهت ضبط در پرونده ساختمان به شهرداری محل تسلیم نمایند.
تبصره 1- میزان ایمنی متناسب با امکان اجرائی ناشی از وضه ساختمان و بر طبق آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله خواهد بود.
تبصره 2- صدور پروانه انجام عملیات تکمیل وتوسعه و تعمیر اساسی کلیه ساختمانهای مشمول این بند و تمدید پروانه های مربوط به ادامه فعالیت آن دسته از ساختمانهائی که طبق مقرررات این ماده اجرای ضوابط مقاوم سازی درباره آنها الزامی است و فعالیت آنها نیاز به دریافت مجوز دارد ؤموکول به اجرای این ضوابط خواهد بود.
تبصره 3- در برنامه ریزی برای مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله از نظر نوع ساختمان اولویت با ساختمانهای امدادی و درمانی میباشد و از نظر منطقه ای اولویت با استانهای گیلان وزنجان خواهد بود.
ماده 2- شهرداریهای سراسر کشور موظفند تا تاریخ اول فروردین ماه 1371 برای کلیه ساختمانهای موضوع ماده 1 این تصویبنامه که در داخل محدوده و حریم شهرها قرار گرفته اند شناسنامه ای که در آن وضعیت مقاومت ساختمان در برابر زلزله بر طبق آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله مشخص شده باشد ، تنظیم نماید.
ماده 3- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است از طریق برگزاری دوره آموزش کوتاه مدت و امتحان ،مهندسین مجاز را گزینش و گواهینامه احراز صلاحیت برای طراحی ونظارت بر عملیات مقاوم سازی را به ایشان اعطا نماید.
شهرداریها موظفند اسامی و آدرس مهندسین مجاز مقیم در حوزه خود یا شهرهای مجاور قابل دسترسی را بنحو مقتضی در معرض اطلاع مالکین ساختمانها قرار دهند.
ماده 4- عملیات مقاوم سازی که توسط مالک ساختمان انجام خواهد گرفت شامل مراحل ذیل است :
1- استفاده از خدمات مهندسین مجاز یا مهندسین مشاور رشته سازه برای بازدید از ساختمان و تهیه گزارش میزان مقاومت در برابر زلزله و لزوم یا عدم لزوم مقاوم سازی .
2- تهیه طرح مقاوم سازی در صورت لزوم توسط مهندسین مجاز یا مهندسین مشاور رشته سازه .
3- اجرای طرح مقاوم سازی تحت نظارت مهندسین مجاز
4- اخذ گواهی نامه انجام عملیات مقاوم سازی
5- ثبت گواهینامه انجام عملیات مقاوم سازی در پرونده ساختمان در شهرداری محل
ماده 5- بانکها با توجه به مقررات مربوط حتی المقدور تسهیلات اعتباری لازم را با شرایط مناسب برای اجرای طرح های مقاوم سازی در اختیار مالکین ساختمانها قرار خواهند داد.
ماده 6- مهندسین مجاز پس از قبول مسئولیت انجام خدمات طرح و نظارت موظفند بر نحوه اجرای طرحهای مقاوم سازی نظارت نموده و پس از خاتمه عملیات مقاوم سازی ،انجام عملیات را با درج میزان ایمنی ساختمان در برابر زلزله گواهی و به شهرداری اعلام نمایند.
ماده 7- شهرداریها گواهینامه های انجام عملیات مقاوم سازی موضوع ماده 1 این تصویبنامه را که توسط مهندسین مجاز صادر شده بدون اخذ هر گونه وجهی ، در پرونده ساختمان مربوط ضبط نموده و ازتاریخ اول فروردین ماه سال 1371 در پاسخ کلیه استعلامهائی که در مورد وضعیت ساختمانهای مشمول مقاوم سازی از طرف مراجع مختلف صورت می گیرد مراتب انجام یا عدم انجام عملیات مقاوم سازی را قید خواهند نمود.
ماده 8- وزارت مسکن وشهرسازی نظارت عمومی بر عملیات مقاوم سازی و نحوه عمل مهندسین مجاز را بر عهده دارد و دستور العملهای لازم را در مورد روشهای فنی برای مقاوم سازی انواع ساختمانها را حداکثر ظرف مدت 6 ماه به عنوان راهنما منتشر خواهد نمود.
ماده 9- وزارت مسکن وشهرسازی برای پاسخگوئی به سوالات فنی دستگاههای اجرائی وسازمانهای دولتی وعمومی در زمینه مقاوم سازی ساختمانهای خود و نیر ارائه مشورتهای مهندسی در مورد ساختمانهای ویژه ای که در آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد 2800) دستور العملی برای آنها درج نگردیده است کمیته ای تحت عنوان (( کمیته ایمنی ساختمان در برابر زلزله )) متشکل از اساتید و افراد خبره و صاحبنظر در کلیه رشته های مهندسی زلزله تشکیل خواهد داد.
این کمیته به عنوان یک مرجع مشورتی در زمینه مسائل فنی مربوط به ایمن سازی ساختمانها در برابر زلزله در سطح ملی تلقی خواهدشد.
این تصویبنامه در تاریخ 12/12/1369 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهورحسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13411
تاریخ تصویب :
1369/11/30
تاریخ ابلاغ :
1369/09/27
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :